English  

COMUNICATE DE PRESA
  BULETIN INFORMATIV
28.01.2021

Reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne, 28 ianuarie 2021


Cu ocazia Consiliului Justiție și Afaceri interne, desfășurat în data de 28 ianuarie 2021, în sistem videoconferință, ministrul afacerilor interne a readus în atenția participanților faptul că România nu face încă parte din spațiul de liberă circulație, ceea ce a avut un impact negativ la frontierele cu alte state membre în contextul pandemic actual, prin menținerea controlalelor la frontierele interne are efecte economice și sociale ce nu pot fi cuantificate.

A reamintit solicitarea reprezentanților Comisiei Europene de a extinde spațiul Schengen cu statele membre care îndeplinesc condițiile, care contribuie constant și activ la eforturile generale de întărire a securității Uniunii, dar care nu sunt încă membre Schengen. Totodată, a punctat din nou importanța unei perspective realiste asupra unui calendar de aderare, în vederea eliminării blocajului ce trenează din 2011


  BULETIN INFORMATIV
30.11.2020

Prima reuniune a Forumului Schengen


În data de 30 noiembrie 2020 a avut loc prima reuniune a Forumului Schengen, la care au luat parte reprezentanți ai ministerelor de interne ale statelor member UE și asociate Schengen, membri ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene, directori executivi ai agențiilor europene FRONTEX, EUROPOL și eu-LISA.

Discuțiile s-au axat pe îmbunătățirea mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen, revizuirea Codului frontierelor Schengen, precum și un management mai bun al frontierelor externe și consolidarea spațiului Schengen.

În acest context, pornind de la unul din aspectele abordate de Comisie legate de faptul că extinderea spațiului Schengen la toate statele membre UE continuă să aibă o importanță esențială, România și Bulgaria au solicitat reluarea discuțiilor privind aderarea la Schengen, fiind sprijinite de membri ai Parlamentului European, dar și de alte state membre


  BULETIN INFORMATIV
25.11.2020

Primul raport privind Funcționarea Mecanismului de Evaluare și Monitorizare Schengen


La data de 25 noiembrie 2020, Comisia Europeană a publicat Primul raport privind Funcționarea Mecanismului de Evaluare și Monitorizare Schengen, elaborat în baza art. 22 din Regulamentul Consiliului nr. 1053/2013 de instituire a unui mecanism de evaluare și monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen. Mecanismul verifică punerea în aplicare a acquis-ului Schengen de către statele care aplică acquis-ul Schengen parțial sau integral și să evalueze capacitatea acelor state în care nu au fost încă ridicate controalele la frontierele interne de a face față provocărilor apartenenței la un spațiu fără controale la frontierele interne.

În termeni statistici, în primul ciclu multianual de evaluare Schengen, sub coordonarea Comisiei Europene, în perioada 2015-2019, au avut loc peste 200 de vizite de evaluare. Mecanismul de evaluare și monitorizare Schengen a condus la îmbunătățiri substanțiale în punerea în aplicare a acquis-ului Schengen în UE și și-a dovedit deja valoarea adăugată în asigurarea funcționării eficiente a spațiului Schengen Raportul situează România pe primul loc în ceea ce privește desemnarea de experți pentru vizitele de evaluare și în top 5 în privința selectării efective a experților nominalizați la vizitele de evaluare Schengen (procedura de selecție revenind Comisiei Europene). În cei cinci ani, o treime dintre experți au fost desemnați de doar cinci state membre: România, Polonia, Germania, Olanda și Elveția. Pentru mai multe detalii, Raportul Comisiei este disponibil prin intermediul https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0779&qid=1607019243899


  BULETIN INFORMATIV
23.09.2020

Lansarea Pactului privind migrația și azilul


La data de 23.09.2020, Comisia Europeană a lansat Pactul privind migrația și azilul, publicat la, prin intermediul căruia a anunțat că va institui un Forum Schengen, cu implicarea autorităților relevante din statele membre (Ministerele de Interne, Poliția de Frontieră), pentru a încuraja cooperarea mai concretă și mai multă încredere reciprocă. Comisia consideră că, o dată pe an, ar trebui organizată o discuție în cadrul Forumului, la nivel politic, pentru a permite miniștrilor, membrilor Parlamentului European și altor părți interesate să impulsioneze politic acest proces de reformare a spațiului Schengen. De asemenea, Comisia a anunțat că va prezenta, în prima parte a anului 2021, o Strategie privind viitorul spațiului Schengen, ce va fi însoțită de inițiative legislative pentru consolidarea Codului Frontierelor Schengen și a mecanismului de evaluare Schengen.


  BULETIN INFORMATIV
05.02.2019

Reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne, 6-7 februarie 2019, București


Unul dintre subiectele de discuții pe agenda secțiunii afaceri interne a reuniunii informale a Consiliului JAI din 6-7 februarie 2019, de la București, a fost “Să facem Schengen să funcționeze”.
În baza unui document pregătit de MAI, în cadrul prânzului de lucru au fost purtate discuții cu privire la eliminarea controalelor la frontierele interne și impactul reintroducerii lor asupra libertății de circulație; de asemenea, au fost abordate o serie de aspecte ce vizează măsurile pe termen scurt și mediu necesare pentru a restabili funcționarea spațiului Schengen. Ministrul afacerilor interne a subliniat importanța subiectului, atât la nivel european cât și pentru România, din perspectiva faptului că participarea la o zonă de liberă circulație funcțională reprezintă obiectivul pentru care au fost depuse eforturi și au fost făcute investiții considerabile.
O parte din intervenienți, începând cu dl. Dimitris AVRAMOPOULOS, comisarul european pentru migrație, afaceri interne şi cetățenie, și dl. Claude MORAES, președintele Comisiei LIBE din Parlamentul European, dar și o serie de state membre au reiterat sprijinul pentru aderarea României (și Bulgariei) la Schengen


  BULETIN INFORMATIV
05.07.2018


Decizia Consiliului nr. 934/2018 permite Bulgariei şi României să aplice prevederile europene legate de SIS II fără nicio restricţie, eliminând astfel limitările prevăzute de art. 1 (4) din Decizia Consiliului 365/2010/UE din 29 iunie 2010 privind aplicarea  prevederilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Bulgaria şi România.

Aceste limitări pentru România se traduc, în prezent, prin neintroducerea în SIS a semnalărilor românești privind cetățeni terți pentru refuzul intrării sau șederii și neaplicarea măsurii de urmat (refuzul intrării/șederii terților) cu privire la semnalările introduse de alte state membre în SIS.

De la data de aplicare a deciziei, respectiv 01.08.2018, autoritățile române (și bulgare) pot transmite la sistemul central SIS II propriile semnalări privind cetățeni terți ce au alerte în scopul refuzării  intrării sau șederii și sunt abilitate să pună în aplicare alertele altor state membre în același scop.

De asemenea, decizia va permite derularea de consultări între autoritățile naționale din statele membre în ceea ce privește acest tip de semnalări.

  BULETIN INFORMATIV
05.07.2018


La data de 12 octombrie 2017 a fost adoptată Decizia Consiliului 2017/1908 prin care s-a acordat acces României și Bulgariei la Sistemul de Informații privind Vizele (VIS).
VIS permite statelor care aplică integral acquis-ul Schengen în domeniul vizelor să schimbe informații despre vize și conectează consulatele acestora în țări terțe și puncte de trecere a frontierei externe. VIS procesează date și decizii referitoare la cereri de vize uniforme (Schengen) de scurtă ședere sau de tranzit. Adoptarea deciziei nu va permite, însă, României și Bulgariei să emită vize Schengen.

Până la adoptarea deciziei Consiliului de eliminare a controalelor la frontierele interne, autoritățile competente din Bulgaria și România vor avea acces la VIS, pentru  consultare, cu scopul:

(a) examinării cererilor de vize de scurtă ședere care urmează să fie eliberate de Bulgaria și de România în temeiul dreptului lor intern;
(b) luării hotărârii cu privire la cererile respective, inclusiv a hotărârilor de anulare, retragere, prelungire sau reducere a duratei de valabilitate a vizei eliberate în conformitate cu prevederile legislației naționale.

Decizia va fi aplicabilă în urma încheierii cu succes a tuturor testelor cuprinzătoare care urmează să fie efectuate de eu-LISA, Agenția IT a UE, în anul 2019 (potrivit calendarului actual).

  BULETIN INFORMATIV  

 

SITUAŢIA ACTUALIZATĂ PRIVIND CAZURILE DE REINTRODUCERE TEMPORARĂ A CONTROALELOR LA FRONTIERELE INTERNE

Statele unde se mai efectuează controale - pentru a diminua efectele fluxurilor migratoare de și, mai nou, din motive de securitate internă / amenințări teroriste:

GERMANIA:

 • până la 11.11.2018
 • la frontiera terestră cu AT, notificată și anterior

Notă: 13.09.2017 era data limită de prelungire conform Codului Frontierelor Schengen (CFS)

AUSTRIA: 

 • până la 11.11.2018
 • la frontierele notificate anterior - cu AT și SI
 • “își rezervă dreptul” ca, în perioada 01.07 – 31.12.2018 (PRES AT) să efectueze controale la frontierele cu toate statele vecine (cazuri ocazionale, temporare, izolate, selective).

       Notă: 16.09.2017 era data limită de prelungire conform CFS

SUEDIA:

 • până la 11.11.2018
 • la frontierele notificate anterior - regiunile de sud şi de vest, podul Öresund între DK şi SE
 • controalele pot fi extinse la toate frontierele interne, în funcție de analiza de risc continuă efectuată de Poliția SE (nivelul de amenințare general este în prezent 3 din 7)   

Notă: 12.11.2017 era data limită de prelungire conform CFS

NORVEGIA:

 • până la 11.11.2018
 • la frontierele notificate anterior - porturile cu legături tip feribot via frontiere interne cu DK, DE, SE

Notă: 26.11.2017 era data limită de prelungire conform CFS

DANEMARCA:

 • până la 11.11.2018
 • la frontierele notificate anterior - frontiera internă cu Germania – frontiera terestră şi conexiunile de feribot (porturile Gedser, Roedby, Roenne); se pot extinde la toate frontierele interne, în funcție de analiza de risc a Poliției Naționale DK,

     Notă: 04.01.2018 este data limită de prelungire conform CFS

FRANŢA (doar din motive legate de amenințări teroriste):

 • până la 30.10.2018
 • la toate frontierele interne, ca și anterior - interne terestre cu BE, LU, DE, CH, IT şi ES, precum și la frontierele aeriene şi maritime

      Notă: 13.11.2017 era data limită de prelungire conform CFS

 

  BULETIN INFORMATIV
04.01.2017


În prezent se mai efectuează controale la frontierele interne ale următoarelor state:

 • -  Austria, Danemarca, Germania, Norvegia, Suedia - până la 11.02.2017;
 • -  Franţa 1 - până la 26.01.2017.

__________________________________________________________________
1 După atacul de la Nisa din 14.07.2016, s-a declarat stare de urgenţă pentru 6 luni.

SCURT ISTORIC ;

Pe fondul crizei migratorii care a atins cote alarmante în anul 2015, ca urmare a atacurilor teroriste sau pentru organizarea unor evenimente de mare amploare, mai multe state membre (Germania, Austria, Slovenia, Ungaria, Suedia, Danemarca, Belgia, Norvegia, Malta, Franţa, Polonia) au reintrodus și prelungit controalele la frontierele interne în conformitate cu prevederile Codului Frontierelor Schengen - Regulamentul nr. 399/2016.

La data de 04.03.2016 Comisia Europeană a adoptat Comunicarea privind „Întoarcerea la Schengen – O Foaie de parcurs” – COM (2016) 120 final, care prezintă etapele necesare pentru a „reinstaura” spaţiul Schengen fără controale la frontierele interne şi pentru a aduce sistemul de management al frontierelor (interne şi externe) la o situaţie de normalitate până la sfârşitul anului 2016.

La data de 04.05.2016, Comisia a prezentat o propunere de Decizie de punere în aplicare a Consiliului de formulare a unei recomandări cu privire la controlul temporar la frontierele interne în circumstanţe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen. Aceasta a fost adoptată în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe din 12.05.2016 sub forma Deciziei nr. 894/2016, prin care s-a permis Germaniei, Austriei, Suediei, Danemarcei și Norvegiei să prelungească controalele la anumite secțiuni ale frontierelor interne pe o perioadă de până la 6 luni.

La data de 28.09.2016, Comisia Europeană a emis un raport privind reintroducerea controalelor de către cele 5 state afectate în cea mai mare măsură de fluxurile de migranți din Grecia, în contextul crizei fără precedent care a început în 2015 - COM(2016) 635 final /2016. Acest raport conține constatările făcute de Comisie în urma monitorizării modului în care sunt efectuate controalele temporare la frontierele interne. Concluzii generale:

 •  Austria, Danemarca Germania, Norvegia, și Suedia au efectuat controale proporționale și în conformitate cu recomandarea Consiliului;
 •  menținerea controalelor temporare la frontierele interne este încă necesară și asigură un răspuns adecvat la amenințarea identificată pentru securitatea internă și ordinea publică, contribuind la restabilirea ordinii în ceea ce priveşte fluxurile de persoane care trec anumite frontiere interne și, astfel, la reducerea deplasărilor secundare;
 •  în conformitate cu recomandarea Consiliului, ar trebui totuși ca respectivele controale să continue să aibă un obiectiv clar, să fie limitate ca intensitate la minimul absolut necesar și să afecteze cât mai puțin posibil traversarea frontierelor interne de către publicul larg;
 •  raportul nu aduce atingere deciziei de a prelungi sau nu aceste controale temporare efectuate la frontierele interne, la expirarea perioadei de șase luni prevăzută în recomandarea Consiliului (12.11.2016).

La data de 25.10.2016, Comisia a adoptat o nouă Recomandare privind extinderea controalelor temporare la anumite frontiere interne pentru o perioadă limitată de 3 luni la frontierele interne ale celor cinci state sus-menţionate. Comisia a considerat că, deşi situaţia s-a stabilizat treptat, nu sunt încă îndeplinite integral condiţiile stabilite în Foia de parcurs „Întoarcerea la Schengen”, care ar permite revenirea la o funcţionare normală a spaţiului Schengen. Propunerea Comisiei a fost adoptată de Consiliu la data de 11.11.2016 - Decizia de punere în aplicare nr. 19892016 a Consiliului din de formulare a unei recomandări cu privire la prelungirea controlului temporar la frontierele interne în circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea generală a spațiului Schengen.
În cazul Franţei, după atacul de la Nisa din 14.07.2016, s-a declarat stare de urgenţă pentru 6 luni.

  BULETIN INFORMATIV
06.04.2016

Prelungirea masurilor temporare de reintroducere a controlului la frontierele interne

Belgia – 24.03 - 12.04.2016;
Danemarca – 04.04 - 03.05.2016;
Franţa – 28.03 - 26.04.2016;

 

  BULETIN INFORMATIV
22.02.2016

Măsuri temporare de reintroducere a controlului la frontierele interne

Austria – 16 noiembrie2015 – 16 martie 2016, la toate tipurile de frontieră, în special la frontiera terestră dintre Slovenia şi Austria;
Danemarca – 4 ianuarie – 23 februarie 2016, la toate tipurile de frontieră, în special la frontierele maritime şi terestre cu Germania;
Franţa – 13 noiembrie 2015 – 27 martie 2016, la toate tipurile de frontieră;
Germania – 14 noiembrie 2015 – 13 mai 2016, la toate tipurile de frontieră, în special la frontiera terestră dintre Germania şi Austria;
Norvegia – 15 ianuarie – 15 martie 2016, la toate tipurile de frontieră, în special în porturile cu legătură între frontierele interne;
Suedia – 10 ianuarie – 9 martie 2016, la toate tipurile de frontieră, în special în porturile sudice şi vestice şi podul Öresund Bridge între Danemarca şi Suedia.

 

  BULETIN INFORMATIV
18.01.2016

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), cu modificările şi completările ulterioare, Danemarca a reintrodus controlul la frontierele interne, cu titlu temporar.

  BULETIN INFORMATIV
17.12.2015


În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), cu modificările și completările ulterioare, unele state Schengen au reintrodus controalele la frontierele interne, pentru a contracara acutizarea fenomenului migrator (Germania, Austria, Slovenia, Ungaria, Suedia, Norvegia) sau ca masură ulterioară a acțiunilor teroriste (Franța, după atacurile de la Paris din 13.11.2015), ori pentru pregătirea unor evenimente de mare amploare (Malta, Franța).

Reintroducerea controalelor reprezintă o măsură de ultimă instanță, pentru contracararea amenințărilor la adresa ordinii publice și securității interne cauzate de presiunea migratorie fară precedent, care afectează funcționarea statelor membre respective, luată după ce orice alte măsuri au fost considerate insuficiente.

În prezent, se mai efectuează controale la frontierele interne ale următoarelor state Schengen: Suedia - până la 20.12.2015, Norvegia - până la 26.12.2015, Malta – până la 31.12.2015, Germania - până la 13.02.2016, Austria - până la 15.02.2016, Franța – până la 26.02.2016.

Notificari ale statelor membre

  BULETIN INFORMATIV
17.09.2015


În contextul actual al crizei migranților cu care se confruntă Uniunea Europeană, Austria, Germania și Slovenia au anunțat reintroducerea controalelor la frontierele interne, cu titlu temporar.

  BULETIN INFORMATIV
14.04.2015


Începând cu data de 13 aprilie 2015, Regatul Unit al Marii Britanii s-a conectat la Sistemul de Informații Schengen de generația a doua (SIS II) și a operationalizat Biroul SIRENE, în conformitate cu decizia Consiliului din 10 februarie 2015.

UK este al 29-lea stat european care se conectează la acest sistem informatic operaționalizat în aprilie 2013. SIS II este cel mai mare sistem informatic din Europa folosit de autoritățile de aplicare a legii si conține alerte privind persoane și obiecte.

  BULETIN INFORMATIV
26.06.2014


În data de 21 iunie 2014, Agentia europeana pentru managementul operational al sistemelor IT de mari dimensiuni din spatiul de libertate, securitate si justitie (eu-LISA) a încheiat cu succes relocarea Unitatii Centrale a Eurodac- sistemul informatic dedicat procesarilor cererilor de azil, de la Luxemburg la Strasbourg si Sankt-Johann im Pongau, finalizând astfel procedura de transfer a tuturor sistemelor informatice gestionate de aceasta agentie catre centrele proprii de date.

Noul sistem va functiona pe o noua infrastructura care va asigura o mai buna fiabilitate a sistemului, o reducere a riscului de pierdere a datelor si va avea posibilitatea de a folosi peste 90% din infrastructura IT existenta, urmând sa fie lansat în primavara anului 2015.

  BULETIN INFORMATIV
24.06.2014


Cu ocazia Consiliului Afaceri Generale, desfasurat in data de 24 iunie 2014, a fost aprobat proiectul de Orientari pentru un punct de contact unic destinat schimbului international de informatii privind aplicarea legii.

Aceste orientari sunt destinate structurilor din cadrul autoritatilor de aplicare a legii din statele membre care raspund de cooperarea internationala în domeniu. Aceste orientari includ urmatoarele capitole:

 • structura si componenta unui punct de contact unic pentru cooperare internationala;
 • schimbul de informatii la nivel national si disponibilitatea bazelor de date si a retelelor nationale pentru punctul de contact unic;
 • schimbul de informatii la nivel international: criterii de utilizare a canalelor de cooperare/de utilizare a bazelor de date europene si internationale;
 • formarea personalului.

Fisele nationale privind structurile existente ale statelor membre pentru cooperarea interna?ionala în domeniul aplicarii legii figureaza în addendumul la acest document.

  BULETIN INFORMATIV
31.05.2014


În data de 26 mai 2014 Comisia Europeana a prezentat „Al cincilea raport semestrial privind functionarea spatiului Schengen pentru perioada 1 noiembrie – 30 aprilie 2014” în cuprinsul caruia este mentionat faptul ca pâna în prezent, Consiliul nu a putut lua o decizie cu privire la eliminarea controlului la frontierele interne cu România si Bulgaria si în acest sens Comisia continua sa sprijine pe deplin aderarea Bulgariei si a României la spatiul Schengen.

Pe parcursul procesului de aderare, Comisia Europeana a fost un sustinator al tarii noastre în ceea ce priveste adoptarea Deciziei de aderare a României si Bulgariei la spatiul Schengen.

  BULETIN INFORMATIV
27.05.2014


Decizia nr. 565/2014 a Parlamentului European si Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoasterea unilaterala de catre Croatia si Cipru a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele nationale ale acestora pentru tranzitul sau sederea preconizata pe teritoriile lor pentru o perioada care nu depaseste 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile si de abrogare a Deciziilor nr.895/2006/CE si 582/2008/CE ale Parlamentului European si Consiliului a fost publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 27.05.2014.

România va aplica aceasta decizie începând cu data de 11 iulie 2014.

În baza acestei decizii, România recunoaste ca echivalente cu vizele nationale, în scopul tranzitului si sederii pentru o perioada de 90 de zile în oricare 180 de zile, vizele (de scurta si lunga sedere) si permisele de sedere eliberate de catre autoritatile din Bulgaria, Cipru si Croatia, cât si vizele de scurta si de lunga sedere si permisele de sedere eliberate de statele membre care aplica integral acquis-ul Schengen, indiferent de nationalitatea titularilor.


  BULETIN INFORMATIV
08.04.2014


În data de 8 aprilie 2014 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul nr. 259/2014 de modificare a Regulamentului C.E. nr. 539/2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie.

Astfel, începând din data de 28 aprilie 2014 titularii de pasapoarte biometrice din Republica Moldova vor fi exonerati de obligatia de a detine viza pentru trecerea frontierelor externe.

  BULETIN INFORMATIV
02.04.2014


În Rezolutia Parlamentului European din data de 2 aprilie 2014 referitoare la evaluarea intermediara a Programului de la Stockholm este reiterata pozitia sa potrivit careia spatiul Schengen ar trebui extins fara întârziere pentru a include România si Bulgaria.

Pozitia de sustinere a Parlamentului European nu reprezinta o noutate, având în vedere faptul ca acesta a avizat cu o majoritate covârsitoare proiectul de Decizie privind aplicarea integrala a acquis-ului Schengen în data de 8 iunie 2011.

  BULETIN INFORMATIV
18.03.2014


În data de 18 martie 2014 , Consiliul Uniunii Europene a publicat documentul 7809/14 privind actualizarea declaratiilor României referitoare la aplicarea Initiativei suedeze - Decizia cadru a Consiliului Justitie si Afaceri Interne nr. 960/2006 privind simplificarea schimbului de informatii si date operative între autoritatile de aplicare a legii ale statelor membre al Uniunii Europene.

Aceste declaratii cuprind actualizari privind unele aspecte ce decurg din aplicarea acestui act normativ european, respectiv precizarea autoritatilor competente (art. 2 alin. 1), stabilirea canalelor de cooperare si a punctului de contact în caz de urgente (art. 6 alin. 1), mentionarea acordurilor încheiate în domeniul vizat de Initiativa suedeza (art. 12 alin. 6-7).

  BULETIN INFORMATIV
05.12.2013


Declaratie Comuna a Republicii Bulgaria si României la Minuta Consiliului Justitie si Afaceri Interne desfasurat la Bruxelles în perioada 5-6 decembrie 2013


Republica Bulgaria si România au luat la cunostinta cu dezamagire profunda ca decizia privind aderarea lor la spatiul Schengen nu poate fi adoptata în aceasta conjunctura, în ciuda Concluziilor repetate ale Consiliului si Consiliului European în acest sens si fara a se tine seama de suportul considerabil din cadrul Consiliului, Parlamentului European si Comisiei Europene, precum si de eforturile consistente asumate de catre Presedintiile succesive ale Consiliului pentru atingerea acestui scop.

Ambele state reamintesc ca nivelul complet de pregatire pentru aderarea la Schengen, bazat pe investitii notabile din banii platitorilor de taxe si pe eforturi masive ale celor doua administratii, a fost deja complet si pozitiv evaluat, fiind deja recunoscut ca atare de catre Consiliul UE si Parlamentul European din 2011. Ambele State Membre considera ca nu exista motive nici în legislatia UE sau dovezi la fata locului pentru ca decizia Schengen sa fie amânata înca o data. O abordare în doi pasi cu privire la aderarea la spatiul Schengen a fost, de asemenea, luata în considerare, pentru a facilita adoptarea deciziei, dar fara rezultat, pâna în prezent.

Republica Bulgaria si România ramân angajate în vederea aderarii la Spatiul Schengen si vor coopera îndeaproape cu Statele Membre în acest sens. Vom solicita ca acest punct sa fie inclus pe agenda Consiliului, fara alte întârzieri. Un rezultat pozitiv va fi posibil doar în momentul în care unanimitatea va fi atinsa în Consiliu.

În acelasi timp, Republica Bulgaria si România invita partenerii sa-si reconsidere pozitiile astfel încât în cel mai scurt timp sa se ajunga la un raspuns pozitiv la asteptarile lor îndreptatite de a adera la Spatiul Schengen, în conformitate cu prevederile relevante ale Tratatului de aderare.

  BULETIN INFORMATIV
06.11.2013


Cu ocazia reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne din 7-8 octombrie 2013 a fost adoptat Pachetul Guvernanta Schengen, format din Regulamentul (UE) nr. 1051/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne în circumstante exceptionale si Regulamentul (UE) nr. 1053/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de instituire a unui mecanism de evaluare si monitorizare în vederea verificarii aplicarii acquis-ului Schengen si de abrogare a Deciziei Comitetului executiv din 16 septembrie 1998 de instituire a Comitetului permanent pentru evaluarea si punerea în aplicare a Acordului Schengen.

Cele doua regulamente au fost publicate în Jurnalul Oficial din 6 noiembrie 2013 si vor intra în vigoare la data de 26 noiembrie 2013.

Un element de interes pentru tara noastra îl reprezinta specificarea clara a faptului ca Regulamentul privind instituirea mecanismului de evaluare Schengen nu se aplica României si Bulgariei în calitate de stat candidat, având în vedere faptul ca aceste state au încheiat deja procedurile de evaluare.

  BULETIN INFORMATIV
10.04.2013


Operaţionalizarea SIS II în România


La data de 9 aprilie 2013, autorităţile române au finalizat pregătirile necesare pentru operaţionalizarea Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II). Acesta este funcţional în România şi în cele 26 de state membre Schengen, fiind utilizat în activitatea zilnică a autorităţilor de aplicare a legii.

Sistemul de Informaţii Schengen este un sistem informatic poliţienesc instituit la nivelul Uniunii Europene şi utilizat de statele membre Schengen pentru cooperarea operativă. SIS reprezintă una din măsurile compensatorii introduse de statele membre în contextul eliminării controalelor la frontierele interne ale spaţiului Schengen, în vederea menţinerii ordinii şi securităţii publice.

România s-a conectat la SIS în octombrie 2010, prin intermediul SISone4ALL, o soluţie tehnică intermediară dezvoltată de Portugalia. Cu ocazia vizitei de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE din decembrie 2010, experţii europeni au concluzionat că România respectă standardele Schengen pentru utilizarea SIS.

În anul 2010, ţara noastră a efectuat cu succes toate testele preliminare pentru operaţionalizarea SIS II, alături de celelalte state membre.

Informaţii de background


SIS II a început să fie dezvoltat în anul 2005, ca o variantă îmbunătăţită a primului SIS, lansat în 1995 cu primele state semnatare Schengen.

Noile inovaţii în tehnologia informaţiei şi necesitatea autorităţilor de aplicare a legii din Europa de a găsi modalităţi mai eficiente în combaterea criminalităţii organizate şi gestionarea adecvată a migraţiei în Europa au determinat crearea unei variante avansate a acestui sistem informatic poliţienesc.

SIS II include noi funcţionalităţi care vor ajuta autorităţile de aplicare a legii care au acces să facă schimb de informaţii mai eficient în Europa, în vederea asigurării securităţii spaţiului de justiţie, securitate şi libertate.

  BULETIN INFORMATIV
29.03.2013


Întalniri de lucru ale ministrului Radu Stroe cu ambasadorii Poloniei, Ciprului şi Slovaciei, la sediul MAI


În cadrul discuţiilor cu domnul Marek Szczygieł, ambasadorul Poloniei, au fost transmise mulţumirile părţii române cu privire la sprijinul constant acordat României în contextul demersurilor de aderare la spaţiul Schengen. Au fost evocate, de asemenea, relaţiile foarte bune de cooperare atât la nivel bilateral, cât şi regional, în special în cadrul Forumului Salzburg, important mecanism de consultări şi dialog politic al miniştrilor de interne din statele sale membre.

Şeful misiunii diplomatice slovace la Bucureşti, domnul Jan GABOR, a reafirmat sprijinul Slovaciei pentru continuarea procesului României la spaţiul Schengen, având în vedere bunele relaţii de cooperare existente la nivelul celor două ministere de interne.

Consultările cu ambasadorul Ciprului, doamna Kalliopi Avraam, au vizat teme de actualitate ale agendei bilaterale şi regionale. A fost abordată problematica dezvoltării cadrului juridic bilateral în domeniul specific, prin finalizarea şi semnarea proiectelor pe rol, precum şi posibilitatea intensificării contactelor la nivelul miniştrilor de resort.

Diplomatul cipriot a reiterat poziţia tării sale în ceea ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare, respectiv aceea de a nu face legătura între MCV şi aderarea României la spaţiul Schengen, considerând că ţara noastră a îndeplinit, pe deplin, criteriile de aderare.

  BULETIN INFORMATIV
11.03.2013


Ministrul Radu Stroe a avut o serie de întâlniri bilaterale în contextul Consiliului JAI


În contextul participării la lucrările Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, de la Bruxelles, joi, 7 martie 2013, delegaţia condusă de ministrul afacerilor interne, Radu Stroe, a avut o serie de întâlniri bilaterale.

Astfel, în cadrul întrevederii cu delegaţia franceză a fost reconfirmată disponibilitatea Parisului de a-şi aduce întreg sprijinul la identificarea unei perspective reale de avansare a proiectului aderării României la Spaţiul Schengen. La rândul său, delegaţia slovacă a reconfirmat susţinerea pentru finalizarea procesului de aderare fără condiţii suplimentare care să greveze îndeplinirea criteriilor tehnice.

Totodată, cu ministrul bulgar de interne, Tzvetan Tzvetanov, s-a convenit menţinerea viabilităţii obiectivului politic pentru Bucureşti şi Sofia. Mai mult, părţile au stabilit ca în etapa imediat următoare să reia seria de contacte diplomatice în comun în rândul tuturor statelor membre.

În cadrul unei întrevederi, care a avut loc în marja Consiliului, ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe şi omologul său german, Hans-Peter Friedrich, au discutat cu privire la modalităţile prin care să fie rezolvate unele dintre aspectele ridicate cu ocazia Consiliului, în domeniul afacerilor interne.

  BULETIN INFORMATIV
07.03.2013


Participarea ministrului Afacerilor Interne, Radu Stroe, la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne


Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe participa în perioada 7-8 martie 2013, la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne care se desfăşoara la Bruxelles.

Din delegaţia M.A.I. fac parte secretarul de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, Bogdan Tohăneanu şi şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu.

Pe agenda discuţiilor se regăsesc subiecte precum aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, Guvernanţa Schengen, SIS II, pachetul Frontiere Inteligente, situaţia securităţii în Sahel/Maghreb (criza din Mali şi incidentul de la In Amenas, Algeria).

În cadrul întâlnirilor de lucru, miniştrii de interne din statele membre UE vor aborda aspecte referitoare la presiunile migratorii, reprezentanţii Frontex şi BESA urmând să facă prezentări pe această temă.

  BULETIN INFORMATIV
04.03.2013


Comunicat comun de presă MAI-MAE


România a îndeplinit toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen, conform acquis-ului în domeniu. Acest fapt a fost recunoscut de către toate statele membre şi stipulat în Concluziile adoptate de Consiliul JAI din 9 iunie 2011. România reafirmă poziţia sa de principiu că procesul de aderare la spaţiul Schengen nu depinde de alte criterii decât cele stipulate cu claritate în acquis.

Totodată, la Consiliul European din 1-2 martie 2012, România a acceptat îndeplinirea unor măsuri suplimentare în domeniu, menite să consolideze încrederea partenerilor europeni în capacitatea sa de a-şi asuma statutul de membru Schengen şi să faciliteze, ca urmare, deblocarea dosarului şi adoptarea unei decizii pozitive. Aceste măsuri au fost implementate de România în totalitate, în termenii agreaţi, fapt recunoscut de Consiliul European din decembrie 2012.

În aceste condiţii, apreciem esenţial ca subiectul privind aderarea României la spaţiul Schengen să se regăsească pe agenda Consiliului JAI din 7-8 martie 2013. Considerăm oportună, cu acest prilej, o discuţie în care să invităm statele membre care continuă să aibă rezerve legate de adoptarea unei decizii pozitive să-şi motiveze poziţia prin argumente clare, fundamentate pe Tratatele UE şi acquis-ul Schengen. România aşteaptă din partea partenerilor europeni adoptarea unei abordări corecte şi constructive, care trebuie să fie în linie cu modul în care s-a realizat procesul de extindere a spaţiului Schengen, din decembrie 2007, cu cele 9 state membre UE, în baza Tratatelor UE şi acquis-ului Schengen.

  BULETIN INFORMATIV
25.02.2013


Reuniune de lucru a oficialilor M.A.I. cu preşedintele Senatului olandez, Fred de Graaf


În data de 23 februarie 2013, şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, a avut o reuniune de lucru cu Fred de Graaf, preşedintele Senatului olandez, în contextul vizitei pe care înaltul oficial olandez o întreprinde în România.

În cadrul întrevederii, desfăşurată la Centrul Operaţional de Coordonare al Poliţiei de Frontieră, partea română a făcut o prezentare a măsurilor adoptate de autorităţile naţionale, în vederea securizării frontierei externe a Uniunii Europene.

De asemenea, cei doi oficiali au luat în discuţie şi aspecte privind organizarea forţelor de ordine publică din România, pregătirea poliţiştilor de frontieră, precum şi cooperarea româno-bulgară în vederea securizării frontierei externe a U.E.

În încheierea întrevederii, preşedintele Senatului olandez, Fred de Graaf, şi-a exprimat aprecierea faţă de activitatea Poliţiei Române de Frontieră şi eforturile Ministerului român al Afacerilor Interne pentru aderarea României la Spaţiul Schengen.

  BULETIN INFORMATIV
18.02.2013


Întrevederea ministrului Radu Stroe, cu ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucureşti


Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, s-a întâlnit joi, 14 februarie a.c., la sediul M.A.I., cu Ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucureşti, Excelenţa Sa Andreas Von Mettenheim.

În cadrul discuţiilor, au fost exprimate relaţiile tradiţionale existente între România şi Germania. De asemenea, a fost evidenţiat cursul ascendent al relaţiilor şi cooperării dintre cele două state în domeniul afacerilor interne.

Ambele părţi au subliniat nivelul excelent la care se situează cooperarea poliţienească între cele două state, în cadrul căreia ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură români şi germani joacă un rol important. În ceea ce priveşte procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen, cele două părţi au convenit să menţină contactele în perioada următoare pentru clarificarea oricăror aspecte de interes.

La finalul întrevederii, cei doi demnitari au reconfirmat dorinţa comună şi interesul de a aprofunda relaţiile şi cooperarea dintre cele două părţi în domeniul afacerilor interne, pe multiple planuri.

La întâlnire, a mai participat şi chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

  BULETIN INFORMATIV
04.02.2013


Întrevederea ministrului Radu Stroe, cu ambasadorul Republicii Austria la Bucureşti, ES Michael Schwarzinger


Ministrul Afacerilor Interne, Radu STROE, s-a întâlnit vineri, 1 februarie a.c., la sediul M.A.I., cu Ambasadorul Republicii Austria la Bucureşti, Excelenţa Sa Michael SCHWARZINGER.

Pe agenda întâlnirii au avut loc discuţii privind aderarea la spaţiul Schengen, partea română manifestându-şi speranţa că statele membre vor lua o decizie favorabilă României cu ocazia Consiliului JAI din data de 7 martie 2013. De asemenea, ministrul Afacerilor Interne a mulţumit oficialilor austrieci pentru sprijinul constant acordat autorităţilor române în finalizarea procesului de aderare.

La rândul său, ambasadorul Austriei a reiterat susţinerea pentru adoptarea unei decizii favorabile părţii române în martie 2013, subliniind că nu există nicio legătură între dosarele Schengen şi MCV.

Totodată, cei doi oficiali au evidenţiat nivelul înalt de colaborare între cele două ministere, fiind trecut în revistă şi stadiul parteneriatului româno - austriac în domeniul afacerilor interne.

Cu această ocazie, ministrul Radu Stroe a evidenţiat buna colaborare instituită în cadrul Forumului Salzburg şi prin mecanismele reglementate de Tratatul de la Prüm, precum şi cooperarea poliţienească internaţională între cele două state, în care ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură români şi austrieci joacă un rol important.

La finalul întrevederii, cei doi demnitari au reconfirmat dorinţa comună şi interesul de a aprofunda relaţiile şi cooperarea dintre cele două părţi în domeniul afacerilor interne, pe multiple planuri.

La întâlnire, au mai participat secretarul de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, Bogdan Tohăneanu, şi chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

  BULETIN INFORMATIV
23.01.2013


Întrevederea ministrului Afacerilor Interne cu ambasadorul Ungariei la Bucureşti


Ministrul Afacerilor Interne, Radu STROE, s-a întâlnit marţi 22 ianuarie a.c., la sediul M.A.I. cu ambasadorul Ungariei la Bucureşti, Excelenţa Sa, Oszkár László FÜZES.

În cadrul întrevederii, au fost reiterate aprecierile faţă de sprijinul constant acordat autorităţilor române în cadrul procesului de aderare la spaţiul Schengen, precum şi faţă de modul în care decurge cooperarea bilaterală în cadrul parteneriatului strategic cu Ungaria, în domeniul afacerilor interne.

Referindu-se la aderarea României la spaţiul Schengen, ministrul Afacerilor Interne a subliniat faptul că, pentru perioada următoare, finalizarea procesului de aderare la spaţiul Schengen, prin adoptarea Deciziei de eliminare a controalelor la frontierele interne cu ocazia Consiliului JAI din data de 7 martie 2013, reprezintă o prioritate a ţării noastre.

Cei doi demnitari au reconfirmat dorinţa comună şi interesul de a aprofunda relaţiile şi cooperarea dintre cele două părţi în domeniul afacerilor interne, pe multiple planuri.

La întrevedere, din partea M.A.I. au participat secretarul de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, Bogdan Tohăneanu, şi şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu.

  BULETIN INFORMATIV
18.01.2013


Întrevederi bilaterale ale ministrului Radu Stroe cu delegaţiile din Germania, Olanda şi Republica Irlanda la JAI


Ministrul afacerilor interne, domnul Radu STROE, a continuat, în cursul zilei de 17 ianuarie, seria de întrevederi bilaterale organizate în marja Consiliului JAI, cu delegaţiile participante din Germania, Olanda şi Republica Irlanda.

Legat de dialogul cu miniştrii olandez şi german, acesta s-a concentrat pe un schimb de idei şi puncte de vedere circumscris finalizării procesului de aderare a României la spaţiul Schengen, demnitarul român reiterând dorinţa ca la 7 martie 2013, cu ocazia Consiliului JAI, să fie adoptată Decizia de eliminare a controalelor la frontierele interne aeriene şi maritime.

Omologii din Germania şi Olanda au arătat deschidere şi disponibilitate spre dialog în sensul adoptării Deciziei, precizând că după publicarea raportului MCV, vor relua discuţiile la nivel intern, pe palierul guvernamental şi parlamentar, în legătură cu acest subiect.

Totodată, în discuţiile cu cele două părţi, s-au evidenţiat relaţiile foarte bune de cooperare la nivel operativ şi s-a reiterat disponibilitatea de a trimite în Olanda şi Germania poliţişti români care să lucreze împreună cu colegii lor.

Demnitarii român şi irlandez au semnat un Acord interguvernamental privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave.

Acest moment a avut o semnificaţie aparte în ansamblul relaţiilor bilaterale, în contextul deţinerii de către Republica Irlanda a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

Prevederile noului Acord se circumscriu priorităţilor de la nivelul UE, fiind vizate prevenirea şi combaterea traficului de droguri, protecţia datelor personale precum şi destructurarea organizaţiilor suspectate de a fi implicate în contrabanda cu produse de tutun, cu bunuri de valoare istorică sau artistică aparţinând patrimoniilor culturale ale României şi Irlandei sau patrimoniului cultural internaţional.

  BULETIN INFORMATIV
17.01.2013


Întrevederi bilaterale ale ministrului Radu Stroe cu delegaţiile din Polonia, Finlanda şi Bulgaria la JAI


Ministrul Afacerilor Interne, Radu STROE, a avut, miercuri, 16 ianuarie a.c., o serie de întrevederi bilaterale cu delegaţiile din Polonia, Finlanda şi Bulgaria, participante la Consiliului JAI care se desfăşoară la Dublin în perioada 16-18 ianuarie 2013.

O constantă a dialogului cu partenerii externi din statele sus-menţionate a constituit-o aderarea României la spaţiul Schengen, ministrul român subliniind faptul că, pentru perioada următoare, finalizarea procesului de aderare la spaţiul Schengen, prin adoptarea Deciziei de eliminare a controalelor la frontierele interne cu ocazia Consiliului JAI din data de 7 martie 2013, este o prioritate a ţării noastre.

În discuţiile cu delegaţia polonă, au fost reiterate aprecierile faţă de sprijinul constant acordat autorităţilor române în cadrul procesului de aderare la spaţiul Schengen, precum şi faţă de modul în care decurge cooperarea bilaterală româno-polonă în domeniul afacerilor interne.

De asemenea, oficialul român a salutat preluarea de către Polonia, de la 1 ianuarie 2013, a Preşedinţiei Forumului Salzburg, important mecanism de consultări şi dialog politic al miniştrilor de interne la nivel regional.

Secretarul de stat Piotr Stachanczyk a menţionat faptul că susţinerea Poloniei pentru aderarea la spaţiul Schengen este neschimbată şi că în interiorul Forumului Salzburg se va coagula o poziţie de sprijin pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

În ceea ce priveşte cooperarea cu Finlanda, ministrul afacerilor interne, Radu Stroe, a evidenţiat caracterul dinamic al dialogului existent la nivelul ministerelor, exprimându-şi dorinţa de a intensifica cooperarea poliţienească, inclusiv prin continuarea misiunii de asistenţă şi sprijin operativ a ofiţerilor români în Republica Finlanda.

În ceea ce priveşte aderarea la spaţiul Schengen, omologul finlandez a subliniat faptul că aceasta este o decizie politică, care depinde de raportul MCV de la sfârşitul lunii ianuarie.

În dialogul cu partea bulgară, Radu Stroe a apreciat relaţiile de colaborare excelente dintre ministere şi intenţia de a le continua, inclusiv din perspectiva aderării la Schengen a celor două state. O altă temă a discuţiilor cu omologul bulgar a constituit-o cooperarea în formatul trilateral România – Bulgaria – Grecia, în special pentru combaterea cu o şi mai mare eficienţă a criminalităţii organizate transnaţionale. Astfel, în continuarea discuţiilor cu omologii din Bulgaria, se va avea în vedere organizarea unei noi Reuniuni ministeriale în acest format, în luna februarie 2013.

  BULETIN INFORMATIV
16.01.2013


Participarea ministrului Afacerilor Interne la Reuniunea Consiliului Informal Justiţie şi Afaceri Interne


Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, va participa în perioada 16-18 ianuarie 2013, la Reuniunea Consiliului Informal Justiţie şi Afaceri Interne care se va desfăşura la Dublin, Irlanda.

Din delegaţia M.A.I. fac parte secretarul de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, Bogdan Tohăneanu şi chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

Pe agenda discuţiilor se regăsesc subiecte precum migraţia pentru creşterea economică, Planul Naţional de Acţiune al Greciei privind azilul şi migraţia, securitatea internă, creşterea economică şi situaţia actuală din Siria.

În marja reuniunii informale a Consiliului JAI, ministrul Afacerilor Interne va semna Acordul bilateral privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, cu Republica Irlanda. De asemenea, oficialul M.A.I. va avea întâlniri bilaterale cu omologii din Irlanda, Finlanda, Bulgaria, Olanda, Germania şi Polonia.

  BULETIN INFORMATIV
07.12.2012


Rezultatele reuniunii Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din 6-7 decembrie 2012.


La Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din 06.12.2012, Comisia Europeană a prezentat al doilea Raport privind funcţionarea spaţiului Schengen pentru perioada 1 mai – 31 octombrie 2012. Raportul face o trecere în revistă a principalelor probleme cu care se confruntă spaţiul Schengen, iar menirea documentului este să contribuie la identificarea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea acestora.

Comisia a alocat un punct distinct chestiunii legate de ridicarea controalelor la frontierele interne cu România şi Bulgaria, în care face referire la Concluziile Consiliului JAI din iunie 2011, prin care s-a recunoscut îndeplinirea de către cele două candidate a criteriilor de aderare prevăzute în acquis-ul Schengen şi Concluziile Consiliului European din martie 2012, prin care s-a solicitat identificarea şi implementarea de măsuri acompaniatorii care să contribuie la aderarea cu succes a celor două state.

Includerea României şi Bulgariei în raportul Comisiei Europene privind monitorizarea spaţiului Schengen este o chestiune firească întrucât cele două ţări aplică deja parţial acquis-ul Schengen şi au încheiate toate misiunile de evaluare. Nu este prima data când cele două ţări sunt incluse în aceste rapoarte, România şi Bulgaria fiind incluse şi în primul Raport al Comisiei publicat în 16 mai 2012, care evalua situaţia spaţiului Schengen în perioada 1 noiembrie 2011-30 aprilie 2012.

In plus, este normală menţionarea României în Raportul Comisiei Europene pentru că măsurile acompaniatorii au fost făcute tocmai în scopul consolidării încrederii în România ca viitor stat al Spaţiului Schengen. Aceste măsuri au fost derulate cu Agenţia Frontex, adică Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la Frontierele Externe, ceea ce înseamnă în fapt că România acţionează ca un stat membru al Spaţiului Schengen.

Poziţia Comisiei rămâne constantă, respectiv de susţinere a aderării României şi Bulgariei la spaţiul Schengen în cel mai scurt timp posibil.

Comisarul Malmstrom a afirmat că "nu există condiţii noi şi Comisia reafirmă că România şi Bulgaria îndeplinesc toate criteriile şi doreşte ca cele două ţări să adere cât mai repede la spaţiul Schengen".

Monitorizarea la care face trimitere raportul Comisiei este privită ca fiind una generală asupra procesului de aderare şi nu ca o monitorizare a măsurilor acompaniatorii, pe care România le-a finalizat deja. La reuniunea Consiliului JAI de azi îndeplinirea integrală a măsurilor acompaniatorii asumate voluntar de România şi Bulgaria a fost consfinţită oficial în minuta Consiliului, ca urmare a declaraţiei preşedinţiei cipriote. Ea nu introduce în niciun fel noi condiţionalităţi.

Subiectul aprobării deciziei de aderare a RO şi BG nu figurează ca atare pe agenda de reuniunii JAI, întrucât se menţin poziţiile unor state membre care aşteaptă publicarea raportului MCV.

În ceea ce priveşte obţinerea unei perspective noi privind aderarea la Schengen, respectiv martie 2013, cadrul cel mai potrivit este Consiliul European din decembrie a.c., sens în care au fost deja efectuate demersuri la nivel guvernamental, inclusiv in cadrul reuniunii JAI de azi. Într-adevăr, confirmarea finalizării de către România şi Bulgaria a măsurilor acompaniatorii decise la Consiliul European din martie ar trebui făcuta la acelaşi nivel, respectiv cu ocazia Consiliului European din decembrie a.c.

În marja Consiliului JAI din data de 6 decembrie, subiectul aderării României şi Bulgariei la Schengen a fost abordat şi la reuniunea ministerială a ţărilor care fac parte din Forumul Salzburg care şi-au reafirmat sprijinul pentru atingerea acestui obiectiv în perioada imediat următoare.

Şeful delegaţiei române a reafirmat aşteptarea românilor de a primi o decizie favorabilă privind aderarea la Schengen la primul Consiliu JAI din mandatul Preşedinţiei irlandeze.

       
  BULETIN INFORMATIV
05.12.2012


Deplasarea delegaţiei Ministerului Administraţiei şi Internelor la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne 6-7 decembrie 2012 - Bruxelles.


În perioada 6-7 decembrie 2012 se va desfăşura la Bruxelles, Reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne. Delegaţia României este condusă de domnul chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale. Din delegaţie mai face parte domnul Cătălin Necula, Director General al Direcţiei Generale Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

Pe agenda discuţiilor se regăsesc următoarele subiecte: Sistemul european comun de azil, Raportul anual privind punerea în aplicare a Strategiei UE de combatere a terorismului, Programul de la Stockholm - evaluare la jumătatea perioadei, Pachetul protecţia datelor, Situaţia în spaţiul Schengen - raport semestrial din partea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind funcţionarea spaţiului Schengen (1 mai-31 octombrie 2012), etc.

În cadrul dejunului de lucru al miniştrilor de interne, care se va desfăşura în ziua de 6 decembrie, vor fi abordate subiectele referitoare la politica pe vize.

De asemenea, miniştrii din statele membre UE sunt invitaţi să participe la Conferinţa de lansare a Alianţei Globale împotriva abuzurilor sexuale comise asupra copiilor prin internet.

  BULETIN INFORMATIV
26.10.2012


Participarea ministrului Duşa la Reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne.


În data de 25 octombrie 2012 s-a desfâşurat la Luxembourg Reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne. Delegaţia României a fost condusă de domnul Mircea Duşa, ministrul administraţiei şi internelor. Din delegaţie a făcut parte şi domnul chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale.

În cadrul reuniunii au fost abordate aspecte legate de migraţie ilegală, vize, trafic ilicit de arme, azil, Mecanismul de Protecţie Civilă, miza acestui Consiliu având ca centru de greutate ameninţările cu origine terţă la adresa securităţii interne a UE.

Statele membre au abordat şi subiectul aderării României la spaţiul Schengen, preşedinţia cipriotă subliniind eforturile pe care România şi Bulgaria le-au făcut şi reiterând angajamentul de a identifica o soluţie pentru îndeplinirea acestui deziderat în cel mai scurt timp.

În intervenţia sa, ministrul Duşa a arătat că România a avut, în toată această perioadă, o atitudine constructivă şi orientată spre interesul comun, acţionând deja ca un stat membru Schengen. De asemenea, domnia sa a solicitat statelor membre respectarea regulilor şi obligaţiilor asumate, a deciziilor adoptate la cel mai înalt nivel de Consiliul European şi stabilirea unui calendar concret şi definitiv de aderare.

Comisarul european Cecilia Malmström a confirmat îndeplinirea, de către România şi Bulgaria, a tuturor criteriilor de aderare, inclusiv a măsurilor complementare şi a reiterat necesitatea adoptării unei Decizii pozitive cât mai curând posibil.

  BULETIN INFORMATIV
17.10.2012


Întâlnire cu ambasadorul Irlandei în România


Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Irlanda la Bucureşti, Excelenţa sa dl. Oliver Grogan marţi, 16 octombrie a.c., la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În cadrul discuţiilor, au fost prezentate obiectivele României referitoare la aderarea la spaţiul Schengen, în contextul preluării de către Republica Irlanda a preşedinţiei Consiliului UE, începând din anul 2013. Cu această ocazie, şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale a subliniat faptul că România şi Bulgaria au îndeplinit toate condiţiile pentru aderarea la spaţiul Schengen.

Oficialul irlandez a reiterat sprijinul ţării sale pentru aderarea României la spaţiul Schengen.

În context, cei doi oficiali au analizat priorităţile viitoarei preşedinţii irlandeze a Consiliului UE, din sfera afacerilor interne şi în special chestiunile legate de implementarea Registrului cu numele pasagerilor (PNR UE), combaterea traficului de droguri, extinderea UE, partea română exprimând disponibilitatea de a coopera în vederea atingerii obiectivelor comune.

  BULETIN INFORMATIV
11.10.2012


Ministrul Mircea DUŞA, la Reuniunea Forumului Salzburg


În marja reuniunii Forumului Salzburg, ministrul Duşa a avut, în data de 11 octombrie 2012, o întâlnire bilaterală cu doamna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne, prilej cu care au fost reluate discuţiile referitoare la aderarea României la spaţiul Schengen şi Pachetul Guvernanţa Schengen.

Doamna Cecilia Malmström a amintit susţinerea permanentă a Comisiei Europene în ceea ce priveşte procesul de aderare la spaţiul Schengen, subliniind încă o dată îndeplinirea, de către România, a tuturor condiţionalităţilor necesare. Părţile şi-au exprimat speranţa că dificultăţile politice vor fi depăşite pentru a facilita finalizarea cât mai rapidă a acestui obiectiv.

Cei doi oficiali au abordat şi problematica pachetului Guvernanţa Schengen, reiterând importanţa acestui dosar pentru securitatea spaţiului Schengen. Ministrul Duşa a subliniat faptul că România a fost un susţinător activ al pachetului Guvernanţa Schengen, conştienţi fiind de faptul că provocările cu care se confruntă spaţiul Schengen necesită măsuri suplimentare, de întărire a regulilor existente în prezent, dar şi o creştere a solidarităţii şi cooperării între statele membre.

S-a subliniat necesitatea identificării unei soluţii de compromis pentru adoptarea formală a pachetului Guvernanţa Schengen şi s-a concluzionat că deblocarea acestui dosar ar trebui să fie principalul obiectiv al factorilor de decizie de la nivelul Uniunii Europene.

Tot în marja Forumului Salzburg, ministrul român al administraţiei şi internelor s-a întâlnit cu doamna Myria Vassiliadou, coordonatorul european anti-trafic. Oficialul român a prezentat progresele României în ceea ce priveşte transpunerea, în legislaţia naţională, a prevederilor noii directive privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. A făcut referire la elaborarea Strategiei Naţionale împotriva Traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a planului de acţiune subsecvent, în concordanţă cu prevederile şi priorităţile UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane. A încheiat prin a-i adresa doamnei Vassiliadou, invitaţia de a efectua o vizită în România.

Cei doi oficiali au făcut un schimb de opinii referitoare la noua Strategie UE anti-trafic, lansată în iunie 2012 şi a ambiţiilor creării unei politici unitare a Uniunii în acest domeniu.

Doamna VASSILIADOU a afirmat că va da curs invitaţiei ministrului român şi şi-a exprimat aprecierea cu privire la eforturile depuse de autorităţile române în acest domeniu.

  BULETIN INFORMATIV
12.09.2012


Decizia de anulare a Consiliului JAI


Decizia de anulare a Consiliului JAI, programat pentru 20 septembrie a.c. a fost luată de Preşedinţia cipriotă a Consiliului UE, după consultarea statelor membre.

Preşedinţia cipriotă a apreciat că agenda nu avea suficientă substanţă, mai ales în condiţiile în care partea de justiţie fusese anulată încă din luna iulie a.c.

Subiectele au fost reportate pe agenda următoarei reuniuni a Consiliului JAI din 25-26 octombrie 2012.

  BULETIN INFORMATIV
02.09.2012


Precizari MAI privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen


Luand act de declaratiile doamnei Viviane Reding, comisarul european pentru justitie si vicepresedinte al Comisiei Europene, referitoare la aderarea Romaniei la spatiul Schengen, Ministerul Administratiei si Internelor face urmatoarele precizari:

Cu ocazia Consiliului Justitiei si Afaceri Interne din iunie 2011, au fost adoptate in unanimitate de catre ministrii de interne ai statelor membre concluziile Consiliului privind indeplinirea de catre România a criteriilor de aderare la spatiul Schengen, conform acquis-ului relevant.

Este surprinzator faptul ca un oficial al Comisiei Europene face o conexiune explicita intre Mecanismul de Cooperare si Verificare si procesul de aderare la Schengen, in pofida punctului de vedere sustinut de Comisia Europeana si prezentat de catre Serviciul Juridic al Consiliului Uniunii Europene, potrivit caruia intre cele doua procese nu exista nicio legatura.

De altfel, decizia privind aderarea unui stat la Schengen se ia in cadrul reuniunii ministrilor de interne din Consiliul Justitie si Afaceri Interne, cu votul unanim al acestora.

Avand in vedere rolul Comisiei Europene de gardian al respectarii si implementarii nediscriminatorii a tratatelor europene, inclusiv a acquis-ului Schengen, declaratia oficialului european este cel putin lipsita de fundament juridic.

Ministerul Administratiei si Internelor va continua consultarile cu statele membre in vederea atingerii obiectivului aderarii la spatiul Schengen.

  BULETIN INFORMATIV
19.07.2012


Intalnire de lucru a ministrului Ioan Rus cu omologul sau francez, Manuel VALLS


In data de 18 iulie a.c. a avut loc o intalnire de lucru intre ministrul Administratiei si Internelor, domnul Ioan RUS si omologul sau francez, domnul Manuel VALLS.

Cu aceasta ocazie a fost luat in discutie subiectul aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, precum si stadiul cooperarii in domeniul afacerilor interne dintre cele doua state.

Domnul ministru Ioan Rus a evidentiat faptul ca "România a investit enorm si are in acest moment cel mai modern sistem de supraveghere si control al frontierei externe, pe care o gestioneaza foarte bine, motiv pentru care aderarea tarii noastre la spatiul Schengen trebuie sa aiba loc."

In replica, ministrul francez de interne, dl. Manuel Valls, a reafirmat sustinerea Frantei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen in doua etape, conform calendarului asumat, oficialul adaugand si faptul ca, impreuna cu ministrul francez al muncii, va analiza posibilitatea ridicarii restrictiilor pe piata muncii din Franta, pentru lucratorii romani.

In continuarea discutiilor, dl. Valls a multumit Romaniei pentru eforturile depuse de politistii romani, apreciind ca munca lor este utila si a determinat inregistrarea de progrese in combaterea infractionalitatii comise de cetatenii romani pe teritoriul Frantei.

Totodata, ministrul francez a subliniat faptul ca exista multa neincredere la nivel european, iar statele membre trebuie sa actioneze impreuna pentru combaterea amenintarilor la adresa Uniunii Europene. România poate conta pe sprijinul Frantei in dosarele europene si cooperarea dintre cele doua state in acest domeniu trebuie aprofundata deoarece impartasim aceleasi valori si obiective. "Proiectul european este in dificultate si trebuie sa cooperam."

Ambii oficiali au concluzionat ca evolutia relatiei de cooperare dintre România si Franta este una pozitiva si trebuie continuata.

In incheiere, dl. ministru Ioan Rus i-a adresat invitatia omologului francez de a efectua o vizita in România, invitatie pe care dl. ministru Manuel Valls a acceptat-o cu placere.

  BULETIN INFORMATIV
18.07.2012


Vizita de lucru a ministrului Administratiei si Internelor, Ioan Rus, in Portugalia


In data de 17 iulie a.c. a avut loc o intalnire de lucru intre ministrul administratiei si internelor, domnul Ioan RUS si omologul sau portughez, domnul Miguel MACEDO, ministrul administratiei interne.

Cu aceasta ocazie a fost luat in discutie subiectul aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen.

Ministrul roman de interne a subliniat ca România a indeplinit toate conditiile pentru aderare. "Avem cea mai moderna frontiera, asigurata de specialisti foarte bine pregatiti si echipamente performante. Speram ca la Consiliul Justitie si Afaceri Interne din septembrie sa avem o decizie favorabila cu privire la acest dosar. Aderarea Romaniei la spatiul Schengen nu este apanajul unui partid politic, ci dreptul cetatenilor romani", a concluzionat domnia sa.

In replica, oficialul portughez a precizat ca tara sa sprijina fara echivoc aderarea Romaniei la spatiul Schengen si va sustine o decizie in acest sens la Consiliul JAI din luna septembrie a.c.

In continuarea discutiilor, ministrul portughez a multumit autoritatilor romane pentru decizia acreditarii unui atasat de afaceri interne in Portugalia, o solutie adecvata pentru prevenirea infractionalitatii si pentru intarirea excelentei cooperari dintre cele doua state.

Domnul Ioan RUS a apreciat ca oportuna, completarea cadrului juridic bilateral, prin incheierea Acordului romano - portughez de cooperare in combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, ce constituie un element important in dezvoltarea cooperarii. Domnia sa si-a exprimat speranta ca acest acord sa fie semnat pana la sfarsitul anului in curs.

Intrevederea s-a incheiat prin aprecierea de catre cei doi oficiali a cooperarii foarte bune dintre cele doua ministere.

  BULETIN INFORMATIV
18.07.2012


Vizita de lucru a ministrului Administratiei si Internelor in Republica Franceza


Miercuri, 18 iulie a.c., ministrul Administratiei si Internelor, Ioan RUS, a efectuat o vizita de lucru in Republica Franceza. In cadrul acestei vizite, delegatia romana s-a intalnit cu prefectul politiei din Paris, dl. Bernard BOUCAULT, o delegatie de senatori francezi condusa de dl. Simon SUTOUR, Presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Senatului Francez, precum si cu politistii romani aflati in misiune in aceasta tara. Cu ocazia intalnirii avute cu prefectul politiei din Paris, dl. Bernard BOUCAULT, ambele parti au apreciat consistenta cooperarii politienesti dintre România si Franta, precum si faptul ca in Franta sunt multi politisti romani care au o relatie de colaborare foarte buna cu omologii francezi. Prefectul Parisului a apreciat pozitiv activitatea politistilor romani, mentionand importanta cooperarii politienesti din dubla perspectiva, atat din punct de vedere al relationarii cu cetatenii romani care comit infractiuni pe teritoriul Frantei, cat si din perspectiva unei mai bune intelegeri asupra modului de actiune dintre politistii romani si cei francezi. In acest context, oficialul francez a evidentiat faptul ca bilantul cooperarii este unul pozitiv, dar a precizat importanta continuarii acestui demers bilateral si pe viitor.

Ioan RUS a subliniat faptul ca autoritatile romane sunt preocupate de activitatea cetatenilor romani aflati pe teritoriul Frantei, acesta fiind, de altfel, si motivul pentru care s-a decis prelungirea activitatii contingentului format din 17 politisti romani care se vor afla in Franta pana la sfarsitul anului. De asemenea, ministrul Ioan Rus a evidentiat faptul ca este important ca perceptia opiniei publice asupra Romaniei sa se schimbe, un rol important in acest demers avandu-l comunicarea cu media. La reuniunea avuta cu senatorii francezi, s-a facut o trecere in revista a situatiei politice si economice interne, dar si o analiza a cooperarii politienesti dintre cele doua tari. Partenerii francezi au reafirmat sprijinul Frantei pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen conform calendarului stabilit, considerand ca România a atins, intr-adevar, un nivel superior de control si supraveghere a frontierei externe ceea ce determina un grad ridicat de pregatire a tarii noastre pentru aderare.

Totodata, senatorii francezi considera ca dosarul aderarii Romaniei la spatiul Schengen si cel al MCV nu trebuie conexate, iar in cadrul acestui al doilea mecanism trebuie sa se puna accentul si pe cooperare nu doar pe verificare. Ministrul Rus a evidentiat faptul ca "amanarea aderarii tarii noastre la spatiul Schengen este absurda, deoarece România are cel mai modern sistem de management al controlului si supravegherii frontierei, iar libera circulatie este un drept al romanilor, nu al politicienilor, toate acestea in contextul in care evolutiile politice din ultimele doua saptamani au respectat intru totul legea." Omologii francezi au subliniat faptul ca ceea ce se intampla in România tine de politica interna a statului, care are regulile sale constitutionale si nu pot judeca aceste ultime dezvoltari, atata timp cat ele sunt constitutionale.

Cele doua parti au concluzionat ca România si Franta trebuie sa isi consolideze relatia in interiorul Uniunii Europene. In cadrul intalnirii cu politistii romani aflati in misiune in Franta, Ioan Rus a precizat ca activitatea acestora este serioasa, determinanta si foarte importanta pentru ca astfel, imaginea Romaniei are de castigat, realizandu-se, totodata, o repozitionare a Romaniei in sistemul european. In incheiere, ministrul administratiei si internelor a declarat ca este multumit de activitatea politistilor romani aflati in misiune in Franta si a subliniat ca aceasta multumire este impartasita si de omologii francezi.

* * *

Ministerul Administratiei si Internelor a detasat politisti si in alte orase europene - spre exemplu, cazul Londrei - partea romana considerand ca doar cooperarea si transparenta reprezinta solutia rezolvarii problemelor in domeniu.

  BULETIN INFORMATIV
16.07.2012


Vizita de lucru a ministrului Ioan Rus in Portugalia si Franta


In contextul mai larg al aprofundarii relatiilor bilaterale pe componenta afaceri europene dar si din perspectiva aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, ministrul Administratiei si Internelor, Ioan Rus, insotit de seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu, efectueaza o vizita de lucru in Portugalia si Franta.

La Lisabona, ministrul Ioan Rus se va intalni cu omologul sau portughez, Miguel Macedo, prilej cu care delegatia romana va solicita Portugaliei acordarea, in continuare, de sprijin in procesul de aderare la Spatiul Schengen.

De asemenea, cu prilejul acestei vizite, va avea loc si acreditarea primului atasat roman de afaceri interne in Portugalia.

In Franta, delegatia romana va avea o intrevedere cu ministrul de interne francez, Manuel Valls, in cadrul careia vor fi abordate aspecte legate de sprijinul acordat de Franta pentru aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen.

In context, va fi evocata si atentia aparte pe care autoritatile romane o acorda relatiei bilaterale cu Franta, precum si activitatile derulate si perspectivele cooperarii operative prin intermediul politistilor romani detasati in Franta.

Cu ocazia vizitei de lucru in capitala Frantei, ministrul Ioan Rus va avea si intalniri cu reprezentanti ai parlamentului francez, cu prefectul Politiei Parisului, Bernard Boucault, precum si cu politistii romani detasati in Franta.

  BULETIN INFORMATIV
26.06.2012


Ministrul Ioan Rus la Reuniunea Grupului Aliantei Progresiste din Parlamentul European


"România a investit peste un miliard de euro in securizarea frontierelor externe ale UE, si-a pregatit corespunzator personalul si indeplineste pe deplin conditiile de aderare la Spatiul Schengen", a declarat ministrul Administratiei si Internelor, Ioan Rus, la Reuniunea Grupului Aliantei Progresiste a social-democratilor din Parlamentul European, care s-a desfasurat astazi, 26 iunie a.c.

In acest context, oficialul roman a precizat faptul ca "flexibilizarea" pozitiei tarii noastre, prin acceptarea compromisului polonez care prevede o abordare in doua etape a aderarii, "nu a reprezentat o decizie usoara". Aceasta propunere a fost totusi acceptata de Guvernul Romaniei, pornind de la contextul politic european extrem de complex si dificil, precum si de la necesitatea consensului in ceea ce priveste Guvernanta Schengen.

"Flexibilizarea pozitiei noastre nu inseamna ca renuntam la dorintele noastre privind viitorul Uniunii Europene", a subliniat Ioan Rus. "Ne dorim o Uniune Europeana puternica si functionala, care se bazeaza pe principiile justitiei, transparentei si eficientei".

In acelasi timp, a mai aratat ministrul roman al Administratiei si Internelor, România "se opune cu fermitate sistemului bazat pe "standarde duble", menite sa fie severe cu statele candidate la Spatiul Schengen si, in acelasi timp, mai flexibile cu statele care fac deja parte din acest spatiu. Conditiile trebuie sa fie invariabil aceleasi, iar sistemul de evaluare trebuie sa porneasca de la premisa ca aceste conditii vor continua sa fie respectate si in viitor si nu doar la momentul aderarii".

De asemenea, Ioan Rus si-a exprimat increderea ca pozitia Romaniei, care a inteles semnificatia consensului, "va constitui un exemplu pentru altii atunci cand vor participa la decizia privind aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen".

  BULETIN INFORMATIV
19.06.2012


Ministrul Ioan RUS a primit o delegatie din Bundestag, condusa de Susanne Kastner


Luni, 18 iunie 2012, ministrul Administratiei si Internelor, Ioan RUS a primit o delegatie a Grupului Parlamentar de prietenie Germania-România din Bundestag, condusa de Susanne Kastner, presedinte al Grupului Parlamentar si al Comisiei pentru aparare din Bundestag-ul german.

Cele doua parti au subliniat relatiile foarte bune si stranse pe care Ministerul Administratiei si Internelor le are cu Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania, fiind reiterata dorinta ca relatiile de colaborare dintre cele doua ministere sa inregistreze noi evolutii pozitive in perioada urmatoare.

Discutiile au vizat si procesul de aderare a Romaniei la spatiul Schengen, ministrul roman reiterand faptul ca România a indeplinit toate criteriile tehnice pentru a deveni stat membru, fiind evidentiate in acest context sistemele moderne de supraveghere a frontierelor externe ale UE pe care tara noastra le are in responsabilitate. Totodata, a fost exprimata speranta luarii unei decizii favorabile Romaniei la Consiliul JAI care va avea loc in luna septembrie a.c., decizie care sa fie adoptata si cu sprijinul Germaniei.

Partenerii germani au manifestat un interes deosebit fata de sprijinul acordat de catre autoritatile romane pentru proiectul social care consta in crearea unui centru pentru copiii traumatizati, intitulat "Biserica fortificata Roades - spatiu protejat pentru copii", derulat de Fundatia Peter Maffay si Fundatia Tabaluga, in satul Roades, comuna Bunesti, judetul Brasov. Cu acest prilej, doamna Kastner a aratat ca partea germana conteaza si pe viitor in implicarea autoritatilor romane pentru definitivarea acestui proiect.

  BULETIN INFORMATIV
12.06.2012


Intrevederea sefului Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale cu procurorul general la Curtea de Apel din Paris


Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.A.I., chestor sef de politie Marian TUTILESCU, s-a intalnit astazi, 12 iunie 2012, la sediul institutiei, cu procurorul general la Curtea de Apel din Paris, Francois FALLETTI.

In cadrul discutiei, seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale a evidentiat foarte buna cooperare bilaterala in materie politieneasca, care a condus la inregistrarea de progrese in combaterea infractionalitatii comise pe teritoriul francez de unii cetateni romani.

La randul sau, procurorul general a multumit autoritatilor romane in general pentru demersurile angajate in solutionarea cazurilor de delincventa de origine romana in Franta si Ministerului Administratiei si Internelor, in special, pentru efortul depus prin detasarea unui numar mare de politisti romani, care prin activitatea lor au contribuit la identificarea, in special la Paris, a unui numar de minori romani, autori de infractiuni.

De asemenea, oficialul francez a precizat faptul ca, in prezent, datorita rezultatelor obtinute cu sprijinul reprezentantilor I.G.P.R. detasati in Franta, se poate trece la etapa urmatoare, care presupune implicarea Justitiei, respectiv crearea de echipe comune de investigatii, derularea de anchete comune atat in Franta, cat si in România, care sa conduca la dezmembrarea retelelor de criminalitate, condamnarea vinovatilor si confiscarea averilor celor care comit infractiuni.

In cadrul discutiilor, a fost subliniata necesitatea continuarii masurilor deja implementate, astfel incat progresele obtinute in combaterea criminalitatii transfrontaliere sa fie consolidate

  BULETIN INFORMATIV
07.06.2012


Participarea sefului Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, chestor sef de politie Marian Tutilescu, la reuniunea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, la Luxemburg

Şeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene şi Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu, participă, in perioada 7-8 iunie a.c., la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne, care se desfasoara la Luxemburg.

Pe agenda reuniunii s-a regasit si subiectul referitor la pachetul Guvernanta Schengen, ministrii aproband astazi compromisul presedintiei daneze in acest dosar. În vederea facilitarii acordului politic cu privire la pachetul Guvernanta Schengen, România a avut o abordare constructiva si in finalul discutiilor si-a flexibilizat pozitia in privinta bazei juridice care va guverna mecanismul de evaluare.

În interventia sa, oficialul MAI a precizat: “ Interesul major al Romaniei si al celorlalte State Membre este buna functionare a spatiului Schengen. Am ajuns astfel intr-un moment in care este nevoie de o abordare constructiva, pentru a face lucrurile sa avanseze. Noul mecanism de evaluare va oferi obiectivitate evaluarii statelor membre si un mod uniform de implementare a standardelor in domeniu.
În acelasi timp, România mizeaza insa pe o abordare constructiva, in spirit european, din partea tuturor statelor membre in toate deciziile care vizeaza consolidarea si pe viitor a cooperarii in spatiul de libertate, securitate si justitie.”

Printre celelalte subiecte discutate s-au regasit si chestiunile legate de implementarea Sistemului european comun de azil, punerea in aplicare a cadrului comun pentru o solidaritate veritabila si practica fata de statele membre care se confrunta cu presiuni deosebite cauzate de fluxuri migratorii mixte si implementarea acordurilor de readmisie cu statele terte.


De asemenea, chestorul sef Marian Tutilescu a avut intalniri bilaterale cu cei doi ministri responsabili pe problematica afacerilor interne, care vor asigura presedintia Consiliului UE in a doua jumatate a anului 2012. Acestia au reiterat sustinerea pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, partea romana precizand ca va sustine, la randul sau, prioritatile presedintiei in dosarele aferente domeniului afaceri interne.

 

  BULETIN INFORMATIV
06.06.2012


Participarea sefului Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian-Grigore Tutilescu la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne, la Luxemburg

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian-Grigore Tutilescu, va participa, in perioada 7-8 iunie a.c., la reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne, care se va desfasura la Luxemburg.

Pe agenda reuniunii se afla subiecte referitoare la pachetul “Guvernanta Schengen”, sistemul european comun de azil, acordurile de readmisie, precum si punerea in aplicare a cadrului comun pentru o solidaritate veritabila si practica fata de statele membre care se confrunta cu presiuni deosebite cauzate de fluxuri migratorii mixte.


De asemenea, vor fi abordate teme legate de lupta impotriva terorismului, prevenirea si combaterea abuzului sexual asupra copiilor pe internet, precum si utilizarea eficienta a sistemului informational Europol in combaterea criminalitatii transfrontaliere.

 

  BULETIN INFORMATIV
25.05.2012


Participarea sefului Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu, la lucrarile Forumului Salzburg

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu, a participat, in perioada 24-25 mai a.c., la Reuniunea ministeriala a Forumului Salzburg, care s-a desfasurat la Praga.

Ministrii prezenti la eveniment au semnat o scrisoare comuna adresata presedintiei daneze si cipriote a Consiliului UE si Comisiei Europene, prin care au subliniat necesitatea ca la Consiliul JAI din septembrie 2012 sa se adopte o decizie favorabila cu privire la aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen.

Totodata, a fost semnat un Acord in domeniul cooperarii privind protectia martorilor.


Ministrii au semnat si Declaratia comuna prin care au exprimat sustinerea pentru adoptarea Pachetului Guvernanta Schengen, ca instrument de intarire a regulilor care guverneaza spatiul de Libertate, Securitate si Justitie, fiind subliniata necesitatea implementarii, in continuare, a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, precum si necesitatea intaririi masurilor de combatere a criminalitatii informatice ca mijloc de implementare a strategiei UE privind securitatea interna.

 

  BULETIN INFORMATIV
24.05.2012


Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu, participa la Reuniunea ministeriala a Forumului Salzburg

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu, participa, in perioada 24-25 mai a.c., la Reuniunea ministeriala a Forumului Salzburg, care se desfasoara la Praga.

Pe agenda reuniunii figureaza discutarea unor aspecte privind cooperarea Schengen, strategia Dunarii si evaluarea activitatilor care urmeaza sa fie desfasurate de Forum in urmatoarele 18 luni, sub presedintia comuna a Ungariei, Poloniei si Romaniei.

De asemenea, participantii la reuniune vor discuta pe marginea noii baze legale a Europol, precum si a Acordului privind recunoasterea reciproca transfrontaliera a infractiunilor la regimul circulatiei.


În cadrul aceleiasi reuniuni, reprezentantii tarilor participante vor semna o scrisoare comuna, adresata presedintiei daneze si cipriote a Consiliului UE si Comisiei Europene, privind sustinerea pentru aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen.

 

  BULETIN INFORMATIV
21.05.2012


Întalnirea ministrului Ioan Rus cu ambasadorul Olandei la Bucuresti

Ministrul Administratiei si Internelor, Ioan Rus, l-a primit luni, 21 mai ac., la sediul Ministerului, pe ambasadorul Olandei la Bucuresti, E.S. Johannes Jendrik Mattheus van Bonzel.

În cadrul intalnirii, ministrul Ioan Rus a precizat faptul ca aderarea la spatiul Schengen reprezinta una dintre prioritatile actualului guvern pentru urmatoarele luni, mai ales ca tara noastra a facut investitii financiare si eforturi imense pentru atingerea acestui obiectiv.

De asemenea, oficialul roman a mai subliniat ca pozitia Olandei fata de aderarea Romaniei la spatiul Schengen este un paradox, avand in vedere faptul ca Olanda este principalul investitor strain in România.

Ambasadorul Olandei a precizat ca Raportul din luna iulie al Comisiei Europene referitor la Mecanismul de Cooperare si Verificare este important prin prisma luarii deciziei referitoare la aderarea Romaniei la spatiul Schengen. În acelasi timp, domnia sa si-a exprimat increderea ca Guvernul olandez va sustine realizarea obiectivului Romaniei, in toamna acestui an.

În context, domnul van Bonzel a explicat faptul ca efectele si impactul negativ al migratiei din ultimii ani asupra societatii olandeze in ansamblul sau, au determinat reactia nefavorabila a opiniei publice si ulterior, a clasei politice, asupra problematicii migratiei la nivel european dar si asupra proceselor de extindere si integrare, inclusiv in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

În ceea ce priveste dosarul Guvernanta Schengen, ministrul roman a precizat ca România sustine adoptarea rapida a acestuia, fiind preocupata de identificarea celor mai bune solutii pentru cresterea gradului de securizare a spatiului Schengen si eficientizarea procesului de evaluare Schengen.

Cei doi demnitari au amintit faptul ca in plan operativ, cooperarea cu partea olandeza decurge foarte bine, expertii olandezi care participa la operatiunile FRONTEX pe teritoriul Romaniei formuland aprecieri pozitive la adresa profesionalismului politistilor romani de frontiera.


Ambasadorul Olandei a dat asigurari ca va depune toate diligentele pentru a explica Parlamentului olandez faptul ca spatiul Schengen va fi mai puternic cu România ca stat membru Schengen cu drepturi depline.

 

  BULETIN INFORMATIV
17.05.2012


Întalnirea ministrului Ioan Rus cu ambasadorul Spaniei la Bucuresti

Ministrul Administratiei si Internelor, Ioan Rus, l-a primit joi, 17 mai ac., la sediul Ministerului, pe ambasadorului Spaniei la Bucuresti, E.S. Estanislao de Grandes Pascual.

In cadrul intalnirii, ambele parti au subliniat cooperarea politieneasca foarte buna intre cele doua state si au punctat prioritatile viitoare in acest domeniu, respectiv combaterea criminalitatii organizate si consolidarea relatiilor de colaborare intre Jandarmeria Romana si Garda Civila Spaniola.

E.S. Estanislao de Grandes Pascual a apreciat parcursul Romaniei in procesul de aderare la Spatiul Schengen, context in care a exprimat sprijinul ferm al guvernului pe care il reprezinta pentru aderarea tarii noastre.


De asemenea, ambasadorul Spaniei in România a adresat felicitari partii romane pentru modul profesionist in care fortele de ordine din Capitala au gestionat finala Europa League 2012 desfasurata la Bucuresti, subliniind ca acest eveniment a constituit un exemplu de cooperare politieneasca la nivelul celor mai inalte standarde UE.

 

  BULETIN INFORMATIV
17.05.2012


Intalnire a seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian TUTILESCU, la sediul M.A.I., cu seful Politiei Republicii Cipru, Michael PAPAGEORGIOU

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian TUTILESCU, l-a primit, la data de 16 mai a.c., pe seful Politiei Republicii Cipru, Michael PAPAGEORGIOU, aflat intr-o vizita de lucru in România.

Tematica discutiilor s-a axat pe stadiul si perspectivele relatiilor de cooperare, in contextul preluarii, de catre Republica Cipru, a presedintiei Consiliului UE in cea de– a doua parte a anului 2012, simultan cu atingerea obiectivului Romaniei de aderare la spatiul Schengen.


A fost reafirmat trendul ascendent al conlucrarii si perspectiva de intensificare a acesteia, prin masuri concrete care sa conduca la materializarea celor aflate pe agenda de lucru ale celor doua parti.

 

  BULETIN INFORMATIV
15.05.2012


Intalnire de lucru a ministrului Administratiei si Internelor, Ioan RUS cu ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucuresti, ES Andreas von METTENHEIM

Ministrul Administratiei si Internelor, Ioan RUS, a avut, astazi 15 mai a.c., la sediul M.A.I., o intalnire de lucru cu ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Federale Germania la Bucuresti, Excelenta Sa Andreas von METTENHEIM.

In contextul discutiilor purtate, au fost evidentiate bunele relatii de cooperare intre cele doua state in domeniul afacerilor interne si administratiei publice.

Ministrul Administratiei si Internelor a subliniat ca vor fi continuate actiunile comune si se vor face toate demersurile necesare pentru a fi identificate solutii in scopul imbunatatirii cooperarii in domenii de interes.


In cadrul intrevederii, au fost trecute in revista principalele dosare si evolutii la nivelul Uniunii Europene, partea germana reiterand sustinerea pentru finalizarea procesului de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen.

 

  BULETIN INFORMATIV
14.05.2012


Intalnirea ministrului Administratiei si Internelor, Ioan RUS, cu presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului Francez, Simon Sutour

Ministrul Administratiei si Internelor, Ioan RUS, a avut astazi, 14 mai a.c., la sediul M.A.I., o intalnire de lucru cu delegatia Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului francez, condusa de Simon Sutour, presedintele Comisiei.

La activitate au participat Excelenta Sa Philippe Gustin, Ambasadorul Frantei la Bucuresti, precum si Marion Flavier, consilier si colonel Frédéric Bayard, atasat de securitate interna in cadrul misiunii diplomatice a Republicii Franceze in România.

Din partea M.A.I. a participat seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

Principalele subiecte abordate au vizat extinderea Spatiului Schengen, cooperarea la frontiera externa a UE, precum si reinsertia sociala a romilor.

In cadrul discutiilor, au fost subliniate relatiile de cooperare excelente existente intre cele doua Ministere, atat in cadrul cooperarii politienesti, cat si in procesul de modernizare a administratiei publice centrale si locale.

Ministrul Administratiei si Internelor a precizat ca vor fi continuate toate actiunile si procesele incepute in domeniul cooperarii de profil care au dat rezultate pozitive si vor fi identificate noi solutii pentru imbunatatirea comunicarii interministeriale la nivelul celor doua state.

In ceea ce priveste aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, ministrul Ioan Rus a mentionat ca partea romana a implementat toate proiectele pentru securizarea frontierei externe, România indeplinind in acest moment toate criteriile tehnice pentru aderarea la Spatiul Schengen.

In context, ministrul a multumit pentru sprijinul acordat de expertii francezi detasati in cadrul Politiei de Frontiera din România, masura ce a avut ca obiectiv intarirea cooperarii si sporirea increderii reciproce.

De asemenea a fost luata in discutie posibilitatea crearii unor structuri comune formate din specialisti pe probleme de frontiera din state membre, care sa functioneze in punctele de trecere a frontierelor externe ale UE, masura de natura sa elimine eventualele suspiciuni de coruptie din partea oricarui stat membru al UE permitand, totodata, o mai mare competitivitate si responsabilizare in materie.


Referitor la reinsertia sociala a romilor, ministrul Administratiei si Internelor a precizat ca Guvernul Romaniei a adoptat Strategia Nationala privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor in perioada 2012-2020, document ce contine masuri care vizeaza domeniile educatiei, sanatatii, ocuparea fortei de munca si locuire.

Delegatia franceza efectueaza vizita in tara noastra, in perioada 13-17 mai 2012, la invitatia presedintelui Senatului Romaniei, urmand sa aiba contacte cu reprezentanti ai mai multor autoritati romane.

La nivelul M.A.I. vor mai avea loc intalniri la Centrul National SIS, respectiv la Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

 

  BULETIN INFORMATIV
11.05.2012


Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian TUTILESCU, s-a intalnit cu o delegatie a Ministerului de Afaceri Externe olandez

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian TUTILESCU, s-a intalnit astazi, 11 mai a.c., la sediul M.A.I., cu o delegatie a Ministerului de Afaceri Externe olandez condusa de consilierul diplomatic al premierului Rutte, Ronald van Roeden.

Pe agenda discutiilor s-au regasit subiecte care au vizat stadiul aderarii Romaniei la spatiul Schengen, masurile complementare (flanking measures) avute in vedere pentru punerea in aplicare a Concluziilor Consiliului European din martie 2012 si progresul in negocierea Pachetului Guvernanta Schengen, la nivelul Uniunii Europene.

Oficialul olandez a prezentat situatia politica din Regatul Tarilor de Jos, marcata de demisia Guvernului actual, dar a mentionat ca pana la numirea unui viitor executiv, actualul cabinet poate lua decizii, mai ales in chestiuni care au legatura cu problematica afacerilor europene.

In acelasi context, seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.A.I., a precizat ca România sustine intarirea Guvernantei Schengen, avand in vedere provocarile actuale cu care se confrunta spatiul Schengen.

Totodata, oficialul M.A.I. a mentionat ca este nevoie de imbunatatirea regulilor care stau la baza guvernantei Schengen, eficientizarea procesului de evaluare si introducerea de noi reguli corectoare suplimentare pentru a evita orice disfunctionalitate in functionarea spatiului Schengen.


La intalnire au fost prezenti si Robert E. De Groot, director general pentru cooperare europeana in M.A.E. olandez, precum si ambasadorul Olandei la Bucuresti, excelenta sa Johannes Hendrik Mattheus van Bonzel.

 

  BULETIN INFORMATIV
10.05.2012


Intalnire de lucru a ministrului Ioan RUS cu delegatia Subcomitetului pentru Administratie si Securitate din cadrul Comitetului de Finante al Parlamentului finlandez

Ministrul Administratiei si Internelor, Ioan RUS, a avut astazi, 10 mai a.c., la sediul M.A.I., o intalnire oficiala cu delegatia Subcomitetului pentru Administratie si Securitate din cadrul Comitetului de Finante al Parlamentului finlandez.

Unul dintre principalele subiecte abordate in cadrul intalnirii a fost cel legat de aderarea Romaniei la spatiul Schengen, context in care partea finlandeza si-a exprimat aprecierea fata de progresele inregistrate de România in ceea ce priveste securizarea frontierelor. A reiterat, de asemenea, ca Finlanda va sprijini aderarea Romaniei precizand, totodata, si faptul ca sunt asteptate ultimele rapoarte privind Mecanismul de Cooperare si Verificare.

Referitor la cooperarea politieneasca, ministrul Administratiei si Internelor a anuntat trimiterea la Helsinki, incepand cu 1 iunie a.c., pentru o perioada de trei luni, a unui ofiter roman in misiune de asistenta si sprijin operativ in desfasurarea in comun cu autoritatile finlandeze a unor activitati specifice politienesti.

De asemenea, a fost remarcat rolul activ al Politiei Romane in ceea ce priveste combaterea fenomenului infractional, atat la nivel intern, cat si in cadru transfrontalier, in combaterea traficului de stupefiante, a traficului de persoane, dar si a criminalitatii cibernetice.

Referitor la problematica cetatenilor de etnie roma, subiect care preocupa in mod deosebit partea finlandeza, ministrul Administratiei si Internelor a subliniat importanta conlucrarii atat la nivel interinstitutional dar si al cooperarii intre statele care se confrunta cu aceasta problema.


Ministrul Ioan Rus a oferit asigurari ca toate progresele inregistrate pana in prezent pe subiectele abordate in cadrul dialogului romano-finlandez sunt ireversibile, iar cooperarea stabilita atat la nivelul celor doua ministere dar si cu misiunea diplomatica finlandeza la Bucuresti va continua cu aceleasi foarte bune rezultate.

 

  BULETIN INFORMATIV
12.04.2012


Cooperarea romano - franceza, pe agenda intrevederii oficiale a ministrului Administratiei si Internelor si noului ambasador al Frantei la Bucuresti

Ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel BERCA, a avut joi, 12 aprilie a.c., la sediul M.A.I., o intrevedere oficiala cu Excelenta Sa Philippe GUSTIN, ambasadorul Frantei la Bucuresti.

In cadrul discutiilor au fost subliniate foarte bunele relatii de cooperare existente intre România si Franta, atat in domeniul administratiei publice, cat si in cel al colaborarii politienesti.

Ministrul Administratiei si Internelor a precizat ca este important ca, in perioada imediat urmatoare, cele doua parti sa aiba in vedere continuarea pregatirii in domeniul administratiei publice a prefectilor.

Excelenta Sa Philippe GUSTIN a asigurat ca partea franceza va intreprinde demersuri pentru deblocarea activitatilor cuprinse in Planul de Actiuni pentru implementarea Protocolului de cooperare in domeniul administratiei publice intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze, formarea prefectilor regasindu-se in cadrul activitatilor cuprinse in Plan.

Ambasadorul Frantei a evidentiat excelenta cooperare operativa dintre structurile responsabile in combaterea infractionalitatii comise de unii cetateni romani pe teritoriul Republicii Franceze, un rol esential avandu-l politistii romani detasati in Franta.

Ministru Gabriel BERCA a multumit pentru sprijinul acordat de Franta in procesul de aderare al Romaniei la Spatiul Schengen, exprimandu-si increderea ca, in luna septembrie 2012, va fi luata o decizie pozitiva cu privire la aderare.


La intrevederea oficiala au participat Marion FLAVIER, consilier, Frédéric BAYARD, atasat de securitate interna in cadrul misiunii diplomatice a Republicii Franceze in România, iar din partea M.A.I., Marian TUTILESCU, seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale.

 

  BULETIN INFORMATIV
03.04.2012


Intalnire de lucru a chestorului sef de politie Marian TUTILESCU, la sediul M.A.I., cu directorul adjunct al Directiei Europa Centrala - Estica si zona Marii Baltice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si Europene din Republica Franceza,Stéphane CROUZAT

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.A.I., chestor sef de politie Marian TUTILESCU, s-a intalnit astazi, 3 aprilie a.c., la sediul institutiei, cu directorul adjunct al Directiei Europa Centrala - Estica si zona Marii Baltice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si Europene din Republica Franceza, Stéphane CROUZAT.

La intrevedere a participat Excelenta Sa Philippe GUSTIN, noul ambasador al Frantei la Bucuresti, precum si atasatul de securitate interna in cadrul misiunii diplomatice a Republicii Franceze in România.

Subiectele abordate in cadrul intrevederii au vizat cooperarea politieneasca, extinderea spatiului Schengen, precum si cooperarea la frontiera externa a Romaniei.

Cu acest prilej, partea franceza a apreciat in mod deosebit buna colaborare existenta intre cele doua ministere de interne, precum si progresele semnificative inregistrate in solutionarea unor cazuri operative, un rol esential avandu-l politistii romani detasati in Franta.

Excelenta Sa Philippe GUSTIN a subliniat faptul ca rezultatele obtinute in urma cooperarii operative au fost apreciate in repetate randuri de catre autoritatile franceze, la cel mai inalt nivel, fiind considerate un adevarat succes pe plan operativ.

Astfel, in vederea consolidarii dispozitivului comun romano-francez ce actioneaza la Paris in perioada estivala, partea romana analizeaza posibilitatea atat a prelungirii misiunii operative, cat si cresterea numarului de politisti romani detasati in Franta, decizia finala urmand sa fie comunicata dupa primirea unei solicitari oficiale din partea franceza.

Un alt subiect abordat in cadrul intrevederii l-a constituit desemnarea, in cel mai scurt timp, a unui nou atasat de afaceri interne roman in Franta, care alaturi de cel aflat in functie sa contribuie la eforturile comune depuse pentru combaterea infractionalitatii.

Partea romana a multumit pentru expertii francezi care au fost detasati in cadrul serviciilor de frontiera, acest demers dovedind capacitatea Romaniei de a asigura securitatea frontierei externe.

Intarirea Guvernantei Schengen a constituit un alt subiect de discutie, partea romana exprimandu-si sprijinul pentru imbunatatirea regulilor care stau la baza guvernantei, a eficientizarii procesului de evaluare si a procesului de follow-up, precum si pentru introducerea de noi reguli corectoare suplimentare pentru a evita orice disfunctionalitate in functionarea spatiului Schengen.

In ceea ce priveste aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, Franta si-a exprimat sustinerea privind luarea unei decizii pozitive cu privire la acest aspect in luna septembrie 2012.


Totodata, seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale i-a asigurat pe oficialii francezi de preocuparea permanenta fata de presiunile migratorii care se manifesta la frontierele externe ale UE, tara noastra fiind pregatita sa asigure un management adecvat al fluxurilor migratorii, care ar putea tranzita teritoriul Romaniei, dupa aderarea la spatiul Schengen, prin consolidarea capacitatii structurilor cu atributii in domeniul migratiei si azilului.

 

  BULETIN INFORMATIV
08.03.2012


Ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel Berca, la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne

Ministrii prezenti astazi, la Bruxelles, la reuniunea JAI, au adoptat proiectul de concluzii ale Consiliului privind stabilirea unei proceduri in scopul consolidarii guvernantei politice in ceea ce priveste cooperarea Schengen. La propunerea Romaniei, presedintia Consiliului Justitie si Afaceri Interne a introdus in textul concluziilor reuniunii o referire generala la Concluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012, prin care se mentioneaza luna septembrie ca data la care se va adopta o decizie privind aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen.

Referitor la proiectul de concluzii privind stabilirea unei proceduri in scopul consolidarii guvernantei politice in ceea ce priveste cooperarea Schengen, ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel Berca, a salutat initiativa presedintiei daneze de a stabili o modalitate de analiza, la nivelul ministrilor, a problemelor sensibile cu care se confrunta spatiul Schengen. Oficialul roman a subliniat caracterul transparent al acestor discutii, prin intermediul carora se pot adopta decizii adecvate pentru a indrepta situatii care pot degenera si pune in pericol siguranta tuturor.

Ministrii au mai adoptat proiectul de concluzii ale Consiliului privind un cadru comun de solidaritate veritabila si practica fata de statele membre ale caror sisteme de azil se confrunta cu presiuni deosebite. Ministrul Gabriel Berca a evidentiat faptul ca sistemul de reactie al UE ar trebui sa aiba preponderent un caracter proactiv si sa contina instrumente de recunoastere a semnelor unei situatii de criza care sa fie completate de masuri de reactie operationale si de solidaritate.

In acest sens, el a salutat faptul ca textul de concluzii ia in considerare atat crizele datorate problemelor in materie de azil, cat si cele datorate fluxurilor mixte. Ministrul roman a evidentiat stabilirea unui cadru clar privind actiunile FRONTEX si ale Biroului European de Sprijin in domeniul Azilului.

Discutiile privind migratia ilegala au oferit participantilor oportunitatea unui schimb de idei in vederea imbunatatirii eficientei actiunilor intreprinse, cat si a unei mai bune coordonari intre toti actorii implicati.


Ministrul Gabriel Berca a precizat ca in ultimul an au avut loc evolutii semnificative in ceea ce priveste tendintele imigratiei ilegale la frontiera externa a UE. El a mentionat ca, la nivel intern, România a intreprins deja o serie de masuri care vizeaza consolidarea capacitatii de implementare a legii, inclusiv prin cresterea capacitatii de cazare pentru solicitantii de azil. In plan extern, România a vizat consolidarea cooperarii cu statele terte vecine in vederea implementarii acordurilor de readmisie si intarirea constructiei institutionale. In acest sens, exista deja un dialog avansat cu Republica Moldova, a subliniat oficialul roman in incheiere.

 

  BULETIN INFORMATIV
08.03.2012


Ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel Berca, s-a intalnit, la Bruxelles, cu omologul olandez Gerd Leers

Ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel Berca, a avut miercuri, 7 martie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu omologul olandez Gerd Leers, in cadrul reuniunii Partidului Popular European, premergatoare Consiliului Justitie si Afaceri Interne.

Ministrul Imigratiei si Azilului din Olanda l-a felicitat pe demnitarul roman pentru investirea in functia de ministru al Administratiei si Internelor si l-a asigurat de deschidere spre dialog, inclusiv in ceea ce priveste problematica Schengen.

“A fost o intalnire foarte utila in care am avut ocazia sa schimbam opinii cu privire la tematica specifica domeniului afacerilor interne si in care am abordat deschis subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen. In urma discutiilor cu ministrul Leers am primit semnale pozitive ca luna septembrie a acestui an va fi momentul in care se va lua decizia cu privire la aderare. Am convingerea ca publicarea raportului Comisiei Europene privind MCV, in vara acestui an, va fi inca o confirmare a faptului ca România si-a indeplinit obligatiile, chiar daca acest raport nu face parte din criteriile Schengen”, a declarat ministrul Gabriel Berca.


Discutiile in cadrul Consiliului JAI vor continua in cursul zilei de astazi.

 

  BULETIN INFORMATIV
27.02.2012


Intalnire a sefului Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef Marian Tutilescu, cu deputatul Stephan Mayer, membru al Bundestag-ului R.F.G.

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.A.I., chestor sef de politie Marian Tutilescu, s-a intalnit vineri, 24 februarie a.c., la sediul Ministerului Administratiei si Internelor, cu deputatul Stephan Mayer, membru al Bundestag-ului Republicii Federale Germania. Tema principala a discutiilor a fost procesul de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen.

Marian Tutilescu a mentionat ca au fost indeplinite toate conditionalitatile tehnice pentru aderarea la Spatiul Schengen si a fost finalizat cu succes procesul de evaluare, concluziile Consiliului JAI privind procesul de evaluare fiind votate pozitiv de toate statele membre.

Remarcand progresele inregistrate de catre România pentru aderarea la Spatiul Schengen si referindu-se la blocajul determinat de pozitia Olandei, Stephan Mayer a subliniat ca Germania doreste un deznodamant pozitiv si rapid, reiterand in context sustinerea germana a ideii de aderare in doua etape.

Deputatul german a apreciat si continutul pozitiv al Raportului de etapa, din luna februarie 2012, al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare a progreselor inregistrate de România in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, aratand ca rolul acestui mecanism este unul de indrumare si de sprijin.

Chestorul sef de politie Marian Tutilescu a precizat ca, la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor se acorda o atentie deosebita prevenirii si combaterii coruptiei, precum si sarcinilor ce deriva din Strategia Nationala Anticoruptie.

El a amintit ca au fost facute investitii importante pentru securizarea frontierelor, modernizarea facilitatilor aero-portuare si a consulatelor, atat din bugetul de stat cat si din fonduri europene. A fost amintit si rolul Romaniei de contributor activ la securizarea frontierelor externe ale Spatiului Schengen prin participarea la actiunile FRONTEX din Marea Mediterana.


Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale a tinut sa multumeasca pentru buna cooperare existenta intre ele doua state si pentru sprijinul tehnic si politic acordat Romaniei de catre Republica Federala Germania.

 

  BULETIN INFORMATIV
15.02.2012


Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din MAI la cel de-al XV-lea Congres European de Politie

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.A.I., chestor sef de politie Marian Tutilescu, participa, in perioada 14-15 februarie a.c., la cel de-al XV-lea Congres European de Politie, care se desfasoara la Berlin.

La acest eveniment, care are ca tema principala de dezbatere „Reteaua de securitate: terorismul”, sunt prezenti inalti reprezentanti din cadrul Comisiei Europene, agentiilor europene de aplicare a legii, ministerelor de interne si de justitie, precum si experti din peste 50 de state.

In marja congresului, se desfasoara o sesiune speciala, dedicata extinderii Spatiului Schengen, ocazie cu care partea romana si cea partea bulgara prezinta eforturile intreprinse de cele doua state pentru aderare.


Sesiunea va fi prezidata de catre domnul Hans – Peter UHL, membru al Bundestag-ului german si purtator de cuvant pe politici interne al fractiunii parlamentare CDU/CSU, domnia sa promovand ideea unei aderari cat mai rapide a Romaniei la Spatiul Schengen. Oficialul german a vizitat România in luna aprilie 2011, ocazie cu care a constatat la fata locului modul in care tara noastra asigura frontierele externe ale UE.

 

  BULETIN INFORMATIV
26.01.2012


Ministrul Traian IGAS, la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne

Ministrul Administratiei si Internelor, Traian IGAS, a participat la Copenhaga, la Reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI).

In cadrul reuniunii, prima desfasurata sub auspiciile Presedintiei daneze, discutiile ministrilor de interne s-au concentrat pe identificarea unor solutii pentru a face fata presiunii migratorii accentuate la frontierele externe ale Uniunii Europene, pe Carta verde a Comisiei privind reunificarea familiala, precum si pe aspecte referitoare la propunerile legislative privind lupta impotriva terorismului.

In interventiile sale, ministrul Traian Igas a sustinut dezvoltarea unui cadru comun pentru solidaritate practica si veritabila intre statele membre, pentru a face fata presiunilor migratorii si a subliniat necesitatea implementarii instrumentelor prin care se poate manifesta in mod practic aceasta solidaritate, fie ca este vorba despre asistenta sporita din partea FRONTEX, finantarea unor astfel de masuri din viitoarele fonduri JAI, dezvoltarea EUROSUR sau de intarirea dialogului cu partenerii din statele terte.

Ministrul roman de interne a apreciat dezvoltarea sistemului PNR european, in vederea contracararii amenintarilor teroriste si a sustinut solutia finantarii acestuia din viitorul Fond de Securitate Interna.


Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, la lucrarile Reuniunii informale participa seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
25.01.2012


Ministrul Traian IGAS, la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a participat, in perioada 25-27 ianuarie a.c., la Copenhaga, la Reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI).

In cadrul reuniunii, prima desfasurata sub coordonarea presedintiei daneze, vor fi abordate subiecte privind identificarea unor solutii pentru a face fata presiunii migratorii accentuate la frontierele externe ale Uniunii Europene, Carta verde a Comisiei privind reunificarea familiala, precum si aspecte referitoare la propunerile legislative privind lupta impotriva terorismului.

De asemenea, ministrii prezenti la reuniune vor discuta pe marginea problematicii referitoare la legislatia europeana in materie penala.

Totodata, ministrul Traian Igas va avea o intalnire bilaterala cu omologul danez, ocazie cu care va stabili pasii ce vor fi realizati in perioada urmatoare pentru atingerea obiectivului reprezentat de aderarea Romaniei la spatiul Schengen.


Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, la lucrarile Reuniunii JAI, participa seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
20.01.2012


Ministrul Igas a informat Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala ca participa la lucrarile Consiliului JAI

Ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, a informat Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala a Camerei Deputatilor, printr-o scrisoare, ca, in perioada 25 – 27 ianuarie, va participa, la Copenhaga, la lucrarile Consiliului Justitie si Afaceri Interne.

Acesta este primul Consiliu desfasurat sub coordonarea presedintiei daneze, printre subiectele aflate in discutie fiind identificarea unor solutii pentru a face fata presiunii migratorii accentuate la frontierele externe ale Uniunii Europene si modalitatile de finantare ale unor instrumente eficiente de combatere a terorismului.


Ministrul Traian Igas va avea o intalnire bilaterala cu omologul danez, ocazie cu care va stabili pasii ce vor fi realizati in perioada urmatoare pentru atingerea obiectivului reprezentat de aderarea Romaniei la spatiul Schengen.

Ministrul Administratiei si Internelor a multumit membrilor Comisiei parlamentare pentru invitatia adresata si a asigurat ca va raspunde, ca de fiecare data, la orice solicitare venita din partea Parlamentului Romaniei.

 

  BULETIN INFORMATIV
13.12.2011


Reuniunea Consiliului JAI

In data de 13 decembrie a.c. a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) – sesiunea afaceri interne, ocazie cu care a fost luat in discutie subiectul aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. România a fost reprezentata la lucrarile Consiliului JAI de ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas.

Presedintia polona a prezentat stadiul procesului de aderare, precum si discutiile purtate pe marginea acestui subiect cu ocazia Consiliului European, in perioada 8-9 decembrie a.c.

Astfel, au fost reiterate concluziile Consiliului European care au subliniat faptul ca: „toate conditiile juridice au fost indeplinite, pentru ca decizia cu privire la aderarea Romaniei si Bulgariei sa fie luata. Solicita Consiliului JAI sa adopte aceasta decizie cat mai curand posibil”.

In ciuda acestui apel, presedintia polona a constatat faptul ca, datorita opozitiei unui stat membru, proiectul de Decizie privind aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen nu poate fi adoptat.


Ministrul de interne olandez a precizat ca isi mentine pozitia exprimata anterior si ca o eventuala flexibilizare ar putea surveni doar ca urmare a unui raport MCV intermediar pozitiv (februarie 2012).

 

  BULETIN INFORMATIV
12.12.2011


Ministrul Traian IGAS, la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, participa marti, 13 decembrie a.c., la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) care se desfasoara la Bruxelles.

Pe agenda discutiilor se afla dezbateri pe marginea Propunerilor de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare si monitorizare in vederea verificarii aplicarii acquis-ului Schengen, modificare a Regulamentului (CE) nr. 562 pentru stabilirea unor norme comune in vederea reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne, in circumstante exceptionale, aspecte legate de stadiul actual al Sistemului European Comun de Azil, precum si Comunicarea Comisiei Europene privind Cadrul financiar 2014-2020.

Ministrii prezenti vor aborda si stadiul aprobarii proiectului de Decizie a Consiliului privind aplicarea integrala a dispozitiilor acquis-ului Schengen in România si Republica Bulgaria.


In marja Consiliului, Comitetul Mixt va analiza stadiul actual al Sistemului Informatic Schengen (SIS II), precum si al Proiectului de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie.

Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, la lucrarile Reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne participa seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
03.12.2011


Ambasadorul Finlandei: Politia de Frontiera a luat foarte in serios responsabilitatea asigurarii securitatii frontierei

Excelenta Sa, doamna Ulla Vaisto, Ambasadorul Finlandei la Bucuresti, a efectuat o vizita de lucru, la data de 03 decembrie a.c., intre orele 10.00-13.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.

Cu aceasta ocazie, conducerea I.J.P.F. Iasi a prezentat principalele activitati desfasurate de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, modul in care se realizeaza pregatirea si masurile anticoruptie luate la nivelul acestei structuri.

Pe timpul vizitei doamna Ulla Vaisto a asistat la efectuarea controalelor de frontiera atat pe sensul de iesire cat si cel de intrare in tara si la un exercitiu tactic demonstrativ.

De asemenea, au fost descrise modul si etapele desfasurarii controlului de frontiera la iesirea/intrarea din/in România a persoanelor, bunurilor si mijloacelor de transport cu privire la respectarea prevederilor reglementarilor europene si a legislatiei nationale cu incidenta in materie, folosirea tehnicii din dotare (statii de lucru, cititoare optice: fixe si portabile, doku-box, dispozitivul optic, detectorul CO2, detectorul pentru bataile inimii, aparat pentru detectarea materialelor radioactive, endoscop, buster, comparator video-spectral) si a Sistemului optic de recunoastere. Totodata, a fost realizata o prezentare a aparaturii si tehnicii folosite pentru supravegherea frontierei externe a Uniunii Europene.

La finalul vizitei Excelenta Sa a sustinut o conferinta de presa, ocazie cu care a precizat: "Apreciez nivelul deosebit al echipamentelor care sunt in dotarea Politiei de Frontiera si modul in care s-a realizat recrutarea si pregatirea politistilor care folosesc aceste echipamente. La nivelul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni combinatia dintre dotarea tehnica si nivelul pregatirii poltistilor de frontiera este foarte buna. Impresia pe care mi-am facut-o vizitand acest punct de frontiera este absolut pozitiva si consider ca România, prin Politia de Frontiera, a luat foarte in serios responsabilitatea asigurarii securitatii frontierei. Voi pleca de la Iasi cu o impresia foarte buna pe care o voi transmite si Guvernului Finlandez".


Aceasta vizita reprezinta un element foarte important al adoptarii deciziei de acceptare a tarii noastre in zona de circulatie libera in Europa.

 

  BULETIN INFORMATIV
16.10.2011


Intalniri bilaterale ale ministrului Administratiei si Internelor, Traian IGAS, cu omologii din Bulgaria si Serbia

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a avut miercuri, 16 noiembrie a.c., in marja Conferintei Ministeriale a Forumului Salzburg, ce se desfasoara la Pravets, in Bulgaria, intalniri bilaterale atat cu omologul bulgar, Tsvetan TSVETANOV, cat si cu omologul sarb Ivica DACIC.

In cadrul intalnirii bilaterale romano-bulgare, cei doi ministri au discutat aspecte de interes comun in domeniul afacerilor interne si al colaborarii interministeriale din perspectiva eforturilor depuse pentru atingerea obiectivului de aderare a celor doua state la spatiul Schengen.

Pe agenda discutiilor a fost abordata cooperarea politieneasca operativa dintre structurile cu competente ale ministerelor de interne roman si bulgar, in context fiind subliniate rezultatele bune si eforturile comune depuse pentru prevenirea si combaterea cu fermitate a criminalitatii transfrontaliere.

In spiritul bunei colaborari avute pe durata sezonului estival, cand au fost dispuse masuri comune de siguranta pentru turistii romani si bulgari, ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian Igas, a propus trimiterea unor politisti in statiuni montane pe durata sezonului de iarna, acest aspect urmand a fi concretizat in perioada imediat urmatoare.

Masura are in vedere cresterea gradului de siguranta in statiunile montane din Bulgaria frecventate de cetateni romani si, in mod special, eficientizarea masurilor de prevenire printr-o prezenta activa a oamenilor legii.

In cadrul intalnirii bilaterale romano - sarbe, cei doi ministri au discutat aspecte legate de cooperarea politieneasca si modalitati de imbunatatire a serviciilor de siguranta oferite cetatenilor din cele doua tari.


In context, cei doi demnitari au fost de acord ca, la nivelul institutiilor pe care le reprezinta, sa se depuna eforturi pentru ca, in perioada urmatoare, sa fie operationalizat Punctul de contact Portile de Fier I, precum si Punctul de trecere Portile de Fier II.

 

  BULETIN INFORMATIV
15.10.2011


Participarea ministrului Traian Igas la Conferinta Ministeriala a Forumului Salzburg

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, participa, in perioada 15-17 noiembrie a.c., la Pravets, in Bulgaria, la Conferinta Ministeriala a Forumului Salzburg, eveniment organizat de Presedintia bulgara a Forumului.

Temele Conferintei vor urmari indeaproape subiecte de actualitate aflate pe agenda Uniunii Europene, dar si aspecte circumscrise cooperarii politienesti practice, la nivel operativ, ce se regasesc in activitatea grupurilor de lucru organizate in cadrul Forumului.

Printre subiectele ce vor fi dezbatute de ministrii prezenti se numara viitorul spatiului Schengen si managementul frontierelor, rolul statisticilor in aprecierea nivelului de coruptie, securitatea si criminalitatea informatica, participarea statelor Forumului Salzburg la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, aplicarea transfrontaliera a amenzilor privind infractiunile contra sigurantei traficului rutier, precum si cooperarea consolidata intre statele membre ale Forumului Salzburg si Grupul Prietenilor din Balcanii de Vest si Republica Moldova. La cea de-a doua parte a Conferintei vor participa si statele care fac parte din Grupul Prietenilor Forumului Salzburg din Balcanii de Vest, Croatia si Republica Moldova.

In cadrul Conferintei Ministeriale, ministrul administratiei si internelor, impreuna cu sefii delegatiilor din statele membre ale Forumului Salzburg vor semna Memorandumul de Intelegere intre ministrii Forumului Salzburg si Republica Croatia privind intensificarea cooperarii in domeniul sigurantei rutiere si facilitarea schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera.

De asemenea, ministrul Traian Igas va avea si intalniri in format bilateral cu ministrul bulgar de interne, Tsvetan TSVETANOV, si omologul sarb, Ivica DACIC.

* * *

La data de 17 noiembrie a.c., va avea loc, in aceeasi localitate, cea de-a 6-a Reuniune a Comitetului de Ministri sub auspiciul Conventiei de Cooperare Politieneasca pentru Europa de Sud-Est.

In cadrul reuniunii, ministrul Traian Igas va prezenta prioritatile stabilite in perspectiva exercitarii, de catre România, in semestrul I al anului 2012, a Presedintiei rotative a Comitetului de Ministri din statele membre ale Conventiei de Cooperare Politieneasca pentru Europa de Sud-Est.

Definitivarea exercitiilor de supraveghere transfrontaliera si desfasurarea exercitiilor de urmarire transfrontaliera, continuarea evaluarilor legislatiilor nationale in domeniile prevazute de Conventie, efectuarea unei evaluari asupra modului in care prevederile Conventiei interactioneaza cu alte mecanisme similare regionale, in vederea evitarii potentialelor suprapuneri si stabilirii unei directii de actiune unice, precum si continuarea, in conditiile agreate, a vizitelor de evaluare in domeniul protectiei datelor cu caracter personal sunt printre prioritatile stabilite de tara noastra.


De asemenea, pe agenda de lucru a ministrilor va figura problematica centrelor comune de contact.

Alaturi de ministrul Traian Igas, la lucrarile Conferintei Ministeriale a Forumului Salzburg, precum si la Reuniunea Comitetului de Ministri sub auspiciul Conventiei de Cooperare Politieneasca pentru Europa de Sud-Est, desfasurate la Pravets, in Bulgaria, participa si Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
15.10.2011


Intalnire a sefului Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.A.I. cu o delegatie germana

Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, chestor sef de politie Marian Tutilescu, a avut o intalnire in cursul zilei de astazi, 15 noiembrie a.c., cu o delegatie a Ministerului Federal de Interne German, care se afla in tara noastra intr-o vizita oficiala, in perioada 14-17 noiembrie a.c., la invitatia Directiei Generale de Audit Intern din cadrul M.A.I.

Cu acest prilej, chestorul sef de politie Marian Tutilescu a prezentat oaspetilor germani structura organizatorica a ministerului, precum si activitatile intreprinse de structurile M.A.I. pentru aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen, multumind pentru sprijinul acordat de specialisti din statele membre ale Uniunii Europene, si, in special, din Germania, pe parcursul intregului proces de aderare.

De asemenea, seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale a precizat faptul ca auditul desfasurat la M.A.I. de Comisia Europeana in legatura cu gestionarea fondurilor europene primite de tara noastra prin Facilitatea Schengen, in luna septembrie, a relevat deplina legalitate in folosirea acestora.

„In acest moment, ne aflam in faza luarii deciziei in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, care este una eminamemte politica. Din punct de vedere tehnic, Ministerul Administratiei si Internelor si-a facut datoria”, a precizat chestorul sef de politie Marian Tutilescu.


In acelasi context, directorul general al Directiei Generale de Audit Intern din cadrul M.A.I., chestor de politie Ion Cuhutencu, a prezentat delegatiei germane structura D.G.A.I., precum si aspecte privind activitatea de audit in domeniul gestionarii fondurilor europene. De asemenea, acesta si-a exprimat increderea ca vizita in România a oaspetilor germani, care vine dupa una similara intreprinsa de reprezentanti ai D.G.A.I. la Berlin, reprezinta un schimb util de experienta intre structurile de specialitate din cele doua ministere si va contribui la aprofundarea bunelor practici in domeniul auditului intern.

 

  BULETIN INFORMATIV
27.10.2011


Intalnire bilaterala a ministrului Traian Igas,cu ministrul de interne din Principatul Lichtenstein in cadrul Reuniunii JAI

In marja reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) – sesiunea afaceri interne, care se desfasoara la Luxemburg, ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, a avut o intalnire bilaterala cu Hugo QUADERER, ministrul de interne din Principatul Lichtenstein.

Ministrul IGAS a apreciat parcursul tehnic de aderare la spatiul Schengen al Principatului Lichtenstein si l-a felicitat pe omologul sau pentru finalizarea acestui proces, in luna decembrie a acestui an.

Ministrul QUADERER a multumit pentru sustinerea si atitudinea generoasa manifestata de România pe tot parcursul aderarii la spatiul Schengen, mai ales in contextul blocarii, de catre doua state membre, a parcursului Romaniei in vederea atingerii acestui obiectiv.

In contextul dialogului oficial, a apreciat faptul ca România nu a folosit argumente care depasesc cadrul legal al implementarii acquis-ului Schengen, asa cum s-a procedat de catre alte state membre.


In final, ministrul de interne din Principatul Lichtenstein a adresat omologului roman invitatia de a participa, la Vaduz, in data de 19 decembrie 2011, la ceremoniile ocazionate de aderarea Principatului Lichtenstein la spatiul Schengen.

 

  BULETIN INFORMATIV
27.10.2011


Intalniri bilaterale ale ministrului Igas, cu ministrii de interne ai Finlandei si Frantei in marja reuniunii JAI

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, participa joi, 27 octombrie a.c., la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) – sesiunea afaceri interne, care se desfasoara la Luxemburg.

Ministrii prezenti la reuniune au luat in discutie propunerea de directiva privind o procedura unica de solicitare a unui permis unic pentru cei care vor sa locuiasca si sa munceasca in tarile membre, propunerea privind standardele minime pentru calificarea si statutul cetatenilor statelor terte ca beneficiari de protectie internationala si continutul protectiei acordate, Proiectul pactului european impotriva drogurilor sintetice, precum si Agenda europeana pentru integrarea cetatenilor statelor terte.

In marja reuniunii, ministrul administratiei si internelor, domnul Traian Igas, a avut doua intalniri bilaterale cu ministrul de interne al Finlandei, doamna Paivi RASANEN, si cu ministrul de interne francez, domnul Claude GUÉANT.

Ministrul finlandez a apreciat eforturile depuse de România in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen si a subliniat ca tara noastra a indeplinit toate conditionalitatile din acquis-ul Schengen.

In opinia autoritatilor finlandeze, este foarte clar ca nu exista probleme in ceea ce priveste calitatea controlului si supravegherii la frontiera. Expertii finlandezi au participat la toate misiunile de evaluare Schengen si au putut constata la fata locului acest lucru.

De asemenea, domnia sa a subliniat ca Finlanda nu doreste crearea unor standarde duble in ceea ce priveste aderarea tarii noastre la spatiul Schengen insa este necesar ca autoritatile romane sa continue lupta impotriva coruptiei si eforturile in ceea ce priveste functionarea sistemului judiciar. In opinia ministrului RASANEN, increderea reciproca este esentiala si este conditionata de progrese reale din partea Romaniei in aceste domenii.

Ministrul IGAS a reiterat invitatia de a trimite experti nationali finlandezi care sa participe impreuna cu colegii romani la actiuni de control si supraveghere pe frontiera externa a UE si, in acest mod, de a se convinge la fata locului de ireversibilitatea progreselor Romaniei. România este implicata deja in operatiuni la frontiera externa a UE, are o participarea consistenta in operatiunile FRONTEX, iar dedicarea si profesionalismul specialistilor romani detasati in acest operatiuni sunt deosebit de apreciate.

In final, ministrul finlandez a subliniat ca, in cazul unui viitor raport pozitiv MCV din partea Comisiei Europene, va lua in considerare schimbarea pozitiei sale, respectiv sprijinirea unei decizii de aderare a Romaniei la spatiul Schengen in martie 2012, de aceasta data insa o aderare deplina cu toate categoriile de frontiere si nu etapizata.

Ministrul francez, domnul Claude GUEANT, a apreciat in mod deosebit buna colaborare existenta intre cele doua ministere de interne, precum si progresele semnificative inregistrate in solutionarea unor cazuri operative, un rol esential avandu-l cei 16 politisti romani detasati in Franta.

A incurajat autoritatile romane sa continue eforturile pentru aderarea la spatiul Schengen, reiterand sprijinul pentru atingerea acestui obiectiv si identificarea unei solutii care sa permita deblocarea situatiei create prin pozitia exprimata de Finlanda si Olanda, cu ocazia Consiliului JAI din 22 septembrie 2011.


Totodata, domnul Gueant a precizat faptul ca cei 5 experti francezi prezenti in România au constatat progresele inregistrate in domeniul asigurarii securitatii frontierei externe si eficienta controlului efectuat de autoritatile romane.

 

  BULETIN INFORMATIV
21.10.2011


Intalnire a ministrului Constantin Traian Igas cu seful Departamentului pentru Justitie si Politie din Confederatia Elvetiana

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian Igas, s-a intalnit luni, 21 noiembrie a.c., la sediul Ministerului Administratiei si Internelor, cu seful Departamentului pentru Justitie si Politie din Confederatia Elvetiana, consilier federal Simonetta Sommaruga, care efectueaza o vizita in România, in perioada 20 - 22 noiembrie a.c.

In cadrul declaratiei de presa acordata la incheierea intalnirii oficiale, ministrul Traian Igas a subliniat buna colaborare dintre cele doua parti, consolidata odata cu semnarea Acordului de cooperare bilateral in domeniul politienesc, in anul 2007, precum si prin trimiterea unui atasat de interne permanent, la Berna, in 2008.

Ministrul roman a precizat ca, in cadrul intrevederii de astazi, s-a decis infiintarea unui Grup de lucru romano-elvetian pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane. Acesta va incepe sa functioneze in luna ianuarie 2012 si va fi coordonat, din partea romana, de seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale din cadrul M.A.I., chestor sef de politie Marian Tutilescu, iar din partea elvetiana, de ambasadorul acestei tari la Bucuresti.

„Sunt convins ca rezultatele acestui efort comun de combatere a traficului de persoane nu vor intarzia sa apara”, a aratat Traian Igas. De asemenea, ministrul a multumit Elvetiei „pentru sprijinul moral acordat Romaniei in procesul de aderare la Spatiul Schengen” si si-a exprimat convingerea ca „aceasta vizita va contribui in mod semnificativ la consolidarea relatiilor celor doua state in domeniul politienesc”.

La randul sau, consilierul federal Simonetta Sommaruga, seful Departamentului pentru Justitie si Politie din Confederatia Elvetiana, a apreciat colaborarea bilaterala in combaterea criminalitatii organizate, mai cu seama a traficului de fiinte umane, in special a femeilor si minorilor.

Oficialul elvetian a reafirmat sprijinul tarii sale pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, in doua etape: „Chiar daca Elvetia nu are drept de vot, noi sustinem cauza Romaniei”.

* * *

Cu prilejul vizitei in România, consilierul federal Simonetta Sommaruga va vizita Centrul Regional SELEC, precum si Centrul pentru Asistenta si Protectia Victimelor Traficului de Persoane din judetul Giurgiu, unde va avea intrevederi cu reprezentanti ai Centrului, ai Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane si ai Inspectoratului General al Politiei Romane.

 

  BULETIN INFORMATIV
20.10.2011


Intalnire a ministrului Traian Igas cu seful Departamentului pentru Justitie si Politie, consilierul federal Simonetta Sommaruga

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian Igas, se intalneste, astazi, 21 noiembrie a.c., la sediul Ministerului Administratiei si Internelor, cu seful Departamentului pentru Justitie si Politie din Confederatia Elvetiana, consilier federal Simonetta Sommaruga, care va efectua o vizita in România in perioada 20 - 22 noiembrie a.c., la invitatia oficialului roman.

In cadrul intrevederii, cei doi oficiali vor aborda subiecte legate de colaborarea pentru combaterea criminalitatii organizate, in special a traficului de persoane, migratie, precum si problematica Schengen.

Cu prilejul vizitei in România, consilierul federal Simonetta Sommaruga va vizita Centrul Regional SELEC si Centrul pentru Asistenta si Protectia Victimelor Traficului de Persoane din judetul Giurgiu, unde va avea intrevederi cu reprezentanti ai Centrului, ai Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane si ai Inspectoratului General al Politiei Romane.

* * *


La finalul intalnirii de luni, ministrul Traian Igas si consilierul federal Simonetta Sommaruga vor sustine declaratii de presa.


Jurnalistii sunt invitati sa participe la aceasta activitate incepand cu ora 10.00, la Sala de Briefing a M.A.I. (Piata Revolutiei Nr. 1 A, intrarea A1).

 

  BULETIN INFORMATIV
19.10.2011


Intalnire oficiala a ministrului Traian IGAS cu ambasadorul Republicii Finlanda la Bucuresti

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a avut astazi, 19 octombrie a.c., la sediul M.A.I. o intalnire oficiala cu ambasadorul Republicii Finlanda la Bucuresti, E.S. Ulla VÄISTÖ.

Principalele subiecte abordate in cadrul intalnirii au fost legate de aderarea Romaniei la spatiul Schengen si dezvoltarea cooperarii politienesti intre structurile de resort din cele doua state, inclusiv prin incheierea unui acord interguvernamental romano-finlandez in acest domeniu.

In cadrul discutiilor, partea romana a solicitat o serie de clarificari privind pozitia adoptata de Finlanda fata de aderarea Romaniei la spatiul Schengen si a avansat partenerului de dialog o serie de propuneri concrete pentru depasirea situatiei generate in cadrul Consiliului JAI din luna septembrie a.c.. In acest context, au fost reiterate progresele tarii noastre in ce priveste securizarea frontierelor cat si eforturile in combaterea coruptiei.

Diplomatul finlandez a apreciat progresele inregistrate de România, insistand asupra importantei obtinerii unor rezultate concrete, vizibile in combaterea coruptiei. Totodata, a mentionat faptul ca pozitia adoptata de Finlanda reprezinta, de fapt, o amanare a deciziei privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen si nu o blocare a acesteia.

La randul sau, ministrul Traian Igas si-a exprimat deschiderea fata de orice forma de cooperare cu partea finlandeza, care sa conduca la consolidarea relatiilor de parteneriat si combaterea fenomenelor infractionale care aduc atingere sigurantei cetatenilor din cele doua state. De asemenea, a fost exprimata increderea ca urmatoarea intalnire cu omologul finlandez, in marja Consiliului JAI de saptamana viitoare, va avea un rezultat pozitiv in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen


Dialogul dintre cei doi oficiali a evidentiat buna cooperare stabilita la nivelul agentiilor de aplicare a legii din România si Finlanda, inclusiv prin acreditarea atasatului de afaceri interne roman de la Stockholm si pentru Finlanda.

 

  BULETIN INFORMATIV
12.10.2011


Intrevederea ministrului Traian IGAS cu Veselin VUCHKOV, ministrul adjunct bulgar de Interne

In marja primei sedintei comune a Guvernelor Romaniei si Republicii Bulgaria care a avut loc astazi, 12 octombrie a.c., la Bucuresti, ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a avut o intrevedere bilaterala cu Veselin VUCHKOV, ministrul adjunct bulgar de Interne.

In cadrul bilateralei, cei doi oficiali au trecut in revista stadiul relatiilor si conlucrarii romano-bulgare in domeniul afacerilor interne, inclusiv din perspectiva eforturilor depuse pentru atingerea obiectivului de aderare a celor doua state la Spatiul Schengen.

La finalul sedintei comune de guvern a fost semnat Acordul intre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Bulgaria privind cooperarea in domeniul invatamantului, instruirii si calificarii politistilor.

Documentul a fost semnat de rectorul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” – comisar-sef dr. Ioan Liviu Taut si rectorul Academiei Ministerului Afacerilor Interne din Republica Bulgaria – dr.Yordan Penev.


Prin incheierea acordului se vizeaza dezvoltarea cooperarii bilaterale in domeniul invatamantului politienesc, care sa fie axata pe: informarea reciproca cu privire la metodele moderne de predare, precum si la activitatile de cercetare desfasurate; realizarea unor schimburi de studenti si cadre didactice in vederea familiarizarii cu sistemul de invatamant de specialitate din cele doua tari; schimburi cultural-sportive si participarea la simpozioane si seminarii.

 

  BULETIN INFORMATIV
29.09.2011


Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian Igas efectueaza o vizita oficiala la München

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian Igas, efectueaza, in perioada 29-30 septembrie a.c., o vizita oficiala la München, la invitatia ministrului de stat pentru interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann.

Agenda discutiilor vizeaza o serie de consultari privind procesul de aderare a Romaniei la spatiul Schengen, cat si o evaluare comuna a stadiului actual al relatiei bilaterale romano – bavareze in domeniul afacerilor interne.

De asemenea, oficialii M.A.I. vor vizita Academia de Politie a landului Bavaria, ocazie cu care vor trece in revista impreuna cu partenerii germani structura si programele de pregatire profesionala a politistilor derulate de catre institutia bavareza.


Din delegatia Ministerului Administratiei si Internelor va face parte si seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
22.09.2011


Declaratia ministrului Igas la finalul reuniunii Consiliului JAI

La finalul reuniunii Consiliului JAI de astazi, 22 septembrie a.c., ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, a sustinut, la Bruxelles, o declaratie de presa referitoare la discutiile purtate in cursul zilei.

Potrivit ministrului, discutiile au reprezentat un moment de cumpana, nu doar pentru România si Bulgaria, dar si pentru Uniunea Europeana in ansamblul ei.

Valori precum incredere, parteneriat si responsabilitate, des invocate atunci cand sunt definite principiile de functionare ale spatiului Schengen, au fost ignorate de cele doua state membre, Olanda si Finlanda, a precizat Traian Igas.

Ministrul Administratiei si Internelor a apreciat insa faptul ca marea majoritate a statelor membre nu s-au marginit la a recunoaste indeplinirea tuturor cerintelor de aderare la spatiul Schengen de catre România si Bulgaria, dar au dorit sa-si exprime si dezacordul pentru impunerea unor cerinte suplimentare celor doua tari candidate, fapt care echivaleaza cu schimbarea regulilor in timpul jocului.

Demnitarul roman a adresat multumiri Presedintiei Poloneze pentru hotararea cu care a actionat pentru respectarea valorilor si normelor europene.


Ministrul Igas a precizat ca, in perioada urmatoare, va continua discutiile cu Haga si Helsinki pentru gasirea unui compromis, exprimandu-si speranta ca Olanda si Finlanda vor avea o reactie prompta si constructiva, care sa raspunda disponibilitatii noastre, dar si indemnurilor celorlalte state membre si ale Presedintiei poloneze.

 

  BULETIN INFORMATIV
21.09.2011


Ministrul Traian IGAS, la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, participa joi, 22 septembrie a.c., la Reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) care se desfasoara la Bruxelles.

In cadrul reuniunii, ministrii prezenti vor discuta pe marginea Proiectului de Decizie a Consiliului privind aplicarea integrala a prevederilor acquis-ului Schengen in România si Republica Bulgaria.

Pe agenda discutiilor reuniunii de la Bruxelles se mai regasesc aspecte legate de stadiul actual al Sistemului European Comun de Azil, iar reprezentantii Comisiei Europene vor face o prezentare a pachetului „Guvernanta Schengen”.

In marja Consiliului, Comitetul Mixt va analiza stadiul actual al Sistemului Informatic Schengen (SIS II), precum si Sistemul Informatic de Vize.


Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, la lucrarile Reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne participa seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
16.09.2011


Pozitia Romaniei referitoare la aderarea la Spatiul Schengen

România si Bulgaria au indeplinit toate cerintele acquis-ului Schengen si au trecut cu succes etapele procesului de evaluare, fapt recunoscut de toate statele membre, inclusiv de Olanda, prin adoptarea Concluziilor Consiliului JAI din data de 9 iunie 2011.

Cu ocazia Consiliului JAI din data de 22 septembrie 2011, se va lua in discutie proiectul de Decizie privind aplicarea integrala a prevederilor acquis-ului Schengen in Republica Bulgaria si România.

Pozitia exprimata de Guvernul olandez, chiar daca este o continuare a atitudinii critice exprimate in ultima perioada de oficialii acestei tari, ne dezamageste, tocmai prin faptul ca ignora elementele esentiale care tin de aderarea unui stat candidat la spatiul Schengen.

In pofida acestei pozitii, MAI va continua demersurile de a obtine o decizie favorabila in cursul zilei de 22 septembrie 2011, care sa incununeze eforturile financiare si umane depuse pentru realizarea acestui obiectiv.

Ne exprimam speranta ca in cadrul dezbaterilor care vor avea loc pe acest subiect, la Consiliul JAI, principiile care stau la baza functionarii UE vor prevala in fata intereselor politice conjucturale ale unui stat membru.

 

  BULETIN INFORMATIV
07.09.2011


Aderarea Romaniei la Spatiul SCHENGEN - pe agenda discutiilor purtate de ministrul Igas si comisarul european Cecilia Malmstrom

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a avut miercuri, 7 septembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere oficiala cu comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia MALMSTRÖM, pe agenda discutiilor fiind abordate aspecte legate de aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.

In deschiderea dialogului, ministrul a subliniat faptul ca România a respectat si indeplinit cu responsabilitate pasii prevazuti in calendarul de aderare la Spatiul Schengen si este de facto in Schengen, sistemul SIS/SIRENE fiind deja operational in urma Deciziei nr. 365 din 29.06.2010 a Consiliului.

„Regulile foarte clare prevazute in calendarul de aderare au fost asumate in totalitate de România la momentul inceperii procesului de pregatire a aderarii si trebuie sa fie respectate in totalitatea lor de catre toti partenerii, fara a fi extinse artificial la alte problematici”, a spus Traian IGAS.

Ministrul Administratiei si Internelor a mentionat ca un pas important pentru România, dar firesc si in logica rezultatelor misiunilor de evaluare, in realizarea obiectivului nostru de aderare il reprezinta aprobarea Concluziilor Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregatire a Romaniei si Bulgariei pentru aplicarea integrala a prevederilor acquis-ului Schengen sub forma textului propus de PRES HU si agreat in cadrul COREPER.

„Textul Concluziilor ofera o sansa importanta Romaniei pentru aprobarea Deciziei de eliminare a controalelor la frontierele interne cu ocazia Consiliului JAI din 22-23 septembrie 2011. România a efectuat investitii semnificative pentru securizarea frontierelor, modernizarea facilitatilor aero-portuare si modernizarea consulatelor”, a declarat ministrul Administratiei si Internelor, in context precizand si faptul ca România este pregatita sa gestioneze eventualele situatii ce pot surveni legat de fluxurile migratorii in regiune in contextul intrarii in spatiul Schengen.

„România este gata sa isi asume in mod activ calitatea de stat membru Schengen care gestioneaza frontiera externa a UE si, in acest moment, analizam oportunitatea demararii unor proiecte concrete care sa vizeze managementul fluxurilor migratorii in context post-Schengen”, a subliniat ministrul Administratiei si Internelor.

Comisarul european pentru Afaceri Interne, Cecilia MALMSTRÖM, a impartasit declaratiile oficialului roman si a confirmat sprijinul pe care comisia il va acorda in continuare pentru finalizarea procesului de aderare la Spatiul Schengen pentru cele doua state.


La finalul intrevederii, oficialul roman a multumit comisarului european pentru Afaceri Interne pentru sprijinul constant acordat Romaniei pe parcursul intregului proces de aderare la Spatiul Schengen.

 

  BULETIN INFORMATIV
07.09.2011


Ministrul Traian Igas a participat la audierea publica in Parlamentul European cu privire la politica de migratie a UE

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a participat miercuri, 7 septembrie a.c., la audierea publica in Parlamentul European cu privire la „Politica de migratie a UE in contextul extinderii spatiului Schengen”.

In alocutiunea sustinuta cu acest prilej, in cadrul Panelului 1 de lucru, avand ca tema „Intarirea Spatiului Schengen”, ministrul Traian Igas a precizat ca, in calitate de stat care se pregateste sa devina membru al spatiului Schengen, România s-a pronuntat in favoarea imbunatatirii regulilor care stau la baza guvernantei Schengen, a eficientizarii procesului de evaluare si introducerii de noi reguli corectoare suplimentare pentru a evita orice disfunctionalitate in functionarea spatiului Schengen.

„Masurile pe care le vom identifica impreuna trebuie sa tina cont de scopul final al intregului demers, si anume intarirea spatiului Schengen si a increderii reciproce a statelor membre, furnizarea garantiilor necesare cu privire la respectarea standardelor Schengen si nu in ultimul rand, gestionarea consistenta si eficienta a frontierelor externe”, a mentionat ministrul Administratiei si Internelor.


Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, la Bruxelles, a fost prezent si Seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
06.09.2011


Ministrul Traian Igas participa la audierea publica in Parlamentul European cu privire la strategia UE privind migratia

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, participa miercuri, 7 septembrie a.c., la audierea publica in Parlamentul European cu privire la „Strategia UE privind migratia in contextul extinderii Spatiului Schengen”.

Cu acest prilej, ministrul Traian Igas va sustine o alocutiune in cadrul Panelului 1 de lucru, avand ca tema „Consolidarea Spatiului Schengen”.


Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, va fi prezent si seful Departamentului Schengen, Afaceri Europene si Relatii Internationale, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

   
01.09.2011


Intrevederea ministrului Administratiei si Internelor cu Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Polone

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a avut astazi, 1 septembrie a.c., o intrevedere, la sediul M.A.I., cu Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Polone la Bucuresti - Excelenta Sa Domnul Marek SZCZYGIEŁ.

Tema principala a discutiilor a constituit-o aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, prilej cu care Excelenta Sa Domnul Marek Szczygieł a reiterat sprijinul Poloniei fata de indeplinirea acestui obiectiv, considerand ca aderarea in doua etape pare o abordare realista in actualul context european si politic al unora dintre statele membre.

De asemenea, cei doi oficiali au subliniat bunele rezultate obtinute in cadrul cooperarii bilaterala romano – polone in domeniul afacerilor interne, exprimandu-si dorinta de a dezvolta proiecte in comun si pe viitor.

La finalul intrevederii, ministrul Traian Igas a transmis invitatia ministrului polon de interne de a efectua o vizita la Bucuresti, dupa ridicarea controalelor la frontierele aeriene, in contextul in care Polonia a detinut calitatea de coaching country (stat indrumator) in procesul Romaniei de aderare la Spatiul Schengen, dar si presedintia in exercitiu a Consiliului Uniunii Europene in semestrul II 2011.

* * *

Reamintim ca România a fost sprijinita, in mod constant, de Polonia in demersurile pregatirii tarii noastre pentru aderarea la Spatiul Schengen, atat pe problematica Sistemului Informatic Schengen, cat si in cadrul unor sesiuni de pregatire teoretica si practica in domeniul frontierelor.

 

  BULETIN INFORMATIV
09.08.2011


Intalnire a ministrului Traian Igas cu ministrul de stat pentru interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, a primit astazi, 9 august a.c., vizita oficiala a ministrului de stat pentru interne al landului Bavaria, Joachim Herrmann.

Pe agenda intrevederii oficiale figureaza aspecte legate de procesul de aderare a Romaniei la Spatiul Schengen si cooperarea politieneasca bilaterala romano – bavareza.

„Ne face o deosebita placere sa va avem ca oaspeti la Bucuresti si va multumesc ca ati acceptat invitatia de a efectua o vizita oficiala in România, pe care o apreciez ca fiind foarte importanta in dezvoltarea excelentelor relatii bilaterale romano-germane in ansamblul lor” a precizat, in deschiderea intalnirii oficiale, ministrul Traian IGAS. In acest context, ministrul Administratiei si Internelor a subliniat si activitatea Comisiei mixte Guvernamentale România – Bavaria, „care isi reconfirma rolul de principal instrument de consultari si cooperare, capabil sa genereze proiecte comune intr-o gama foarte variata de domenii de interes”.

In mesajul adresat, ministrul Traian IGAS, a mentionat buna colaborare si sprijinul acordat Politiei Romane de catre Fundatia Hanns Seidel la Bucuresti in buna desfasurare a unor activitati, evidentiind rezultatele celei de-a 8-a Reuniuni Anuale a sefilor structurilor de combatere a criminalitatii organizate din Europa de Sud-Est, care s-a desfasurat la Sibiu, in perioada 6-9 iunie 2011.

„Dorim sa avem, pe mai departe, atat in Ministerul Federal de Interne, cat si in Ministerul de Stat pentru Interne din Bavaria, doi parteneri importanti de cooperare, in lupta impotriva migratiei ilegale, a traficului de droguri, traficului de persoane, a crimei organizate si terorismului international – pericole majore la adresa stabilitatii si securitatii europene. Sunt ferm convins, stimate domnule ministru de stat, ca discutiile pe care le vom avea in continuare vor fi de natura sa contribuie la consolidarea parteneriatului pe care il dezvoltam in interesul ambelor parti”, a transmis ministrul Traian Igas.

Pe agenda de lucru a intalnirii bilaterale de maine sunt cuprinse aspecte legate de aderarea Romaniei la Spatiul Schengen si cooperarea politieneasca. De asemenea, delegatia oficiala a ministrului de stat pentru interne al landului BAVARIA va efectua o vizita la sediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Politiei Romane.

INFORMATII DE BACKROUND :

Relatiile romano – bavareze in domeniul afacerilor interne au fost marcate in ultimii ani de o deschidere politica ampla privind desfasurarea unor forme de cooperare bazate pe incredere reciproca, concretizate printr-un dialog politic consistent, intalniri periodice ale ministrilor si reconfigurarea cadrului juridic bilateral.

Cooperarea operativa vizeaza combaterea criminalitatii transfrontaliere organizate si a migratiei ilegale, precum si a criminalitatii comise de cetatenii romani in spatiul european, in special in domeniul infractionalitatii utilizarii mijloacelor de plata electronice false sau falsificate, trafic de autovehicule furate, trafic de persoane, a cersetoriei si furturilor din buzunare.

Obiectivele cooperarii pe componenta de interne se refera la: continuarea si dezvoltarea dialogului politic bilateral; continuarea colaborarii prin intalniri intre cadrele de conducere din politie si la nivelul specialistilor; continuarea bunei colaborari dintre Politia Romana si Fundatia Hanns Seidel; combaterea criminalitatii organizate si a migratiei ilegale; sprijinirea partenerilor de cooperare din landul Bavaria pentru combaterea criminalitatii organizate generate de o serie de cetateni romani, inclusiv prin implicarea activa si regulata a atasatului de afaceri interne al MAI de la Bonn, doamna comisar sef de politie Mihaela SAKIZLIAN.

Totodata, obiectivele vizeaza schimburi de experienta pentru implementarea mecanismului Tratatului de la Prüm in România si indeplinirea masurilor retinute in cadrul reuniunilor Comisiei Guvernamentale Mixte România – Bavaria (cea de-a VII-a Reuniune a avut loc la Bucuresti, in perioada 1-2 iulie 2011).


Obiectivele cooperarii pe componenta de administratie publica vizeaza stabilirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare, infratire, parteneriat cu entitati similare din Republica Federala Germania.
Ministerul Administratiei si Internelor sprijina autoritatile administratiei publice locale in stabilirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare, infratire, parteneriat cu entitati similare din alte tari. Astfel, pana in prezent, exista peste 70 de parteneriate de acest fel, stabilite cu parteneri germani, dintre care 26 relatii de infratire, 2 relatii de prietenie, 12 relatii de parteneriat, 20 relatii de colaborare si 10 relatii de cooperare.
Aceste relatii se concentreaza, indeosebi, pe unitati administrativ – teritoriale unde exista populatie de etnici germani.

 

  BULETIN INFORMATIV
03.08.2011


Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, pe agenda discutiilor oficiale purtate de ministrul Igas cu Grupul Civic

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian Igas, a avut astazi, 3 august a.c., la sediul M.A.I., o intalnire cu reprezentanti ai Grupului Civic “Unitate si Exigenta pentru Schengen, România 2011”, in cadrul careia au fost discutate aspecte legate de aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.

In contextul dialogului purtat cu acest prilej au fost abordate aspecte referitoare la eforturile depuse de România pentru indeplinirea calendarului de aderare la Spatiul Schengen, importanta implicarii societatii civile in informarea corecta a opiniei publice nationale si internationale cu privire la stadiul pregatirii Romaniei pentru aderarea la Spatiul Schengen, beneficiile si obligatiile ce deriva din calitatea de stat membru Schengen.

Ministrul Traian Igas a subliniat faptul ca toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfasurate pe parcursul anilor 2009 si 2010 in domeniile cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene si frontiere terestre, au fost aprobate in cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen de la Bruxelles.

In context, a mentionat si faptul ca principala concluzie a acestor rapoarte de evaluare este ca România a ajuns intr-un stadiu avansat in ceea ce priveste implementarea acquis-ului Schengen si este in mare parte pregatita sa adere la Spatiul Schengen. „Din punct de vedere tehnic, ne-am facut temele in toate domeniile in care am fost evaluati si am dovedit ca suntem parteneri responsabili, care privesc cu mare seriozitate statutul de viitor stat membru Schengen” a subliniat ministrul Traian IGAS.

* * *

ntalnirea de astazi a avut loc la solicitarea reprezentantilor Grupului Civic “Unitate si Exigenta pentru Schengen, România 2011”, organizatie care isi propune sa sustina eforturile tarii noastre de aderare la Spatiul Schengen. Participantii au apreciat deschiderea spre dialog a ministrului Administratiei si Internelor si a conducerii M.A.I., exprimandu-si, totodata, deplina sustinere a institutiilor statului pentru informarea corecta a opiniei publice cu privire la eforturile depuse pentru aderarea la Spatiul Schengen.

 

  BULETIN INFORMATIV
20.07.2011


Adoptarea de catre Guvern a proiectului de lege care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal de structurile M.A.I.

Guvernul a adoptat, in sedinta de astazi, 20 iulie a.c., proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum si de mentinere si asigurare a ordinii publice.

Ministerul Administratiei si Internelor a initiat acest act normativ in vederea crearii cadrului legal pentru transpunerea, in legislatia romaneasca, a principiilor cuprinse in Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului Justitie si Afaceri Europene din 27 noiembrie 2008, privind protectia datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul cooperarii politienesti si judiciare in materie penala.

Noul proiect de lege defineste cu maxima claritate termenii necesari in asigurarea protectiei datelor cu caracter personal, in cadrul desfasurarii activitatilor specifice politienesti.

De asemenea, este reglementata procedura blocarii datelor cu caracter personal precum si a stergerii acestora, in momentul in care prelucrarea lor nu mai este necesara, corespunzator exigentelor Deciziei U.E.

Totodata, sunt stabilite, distinct, atat categoriile de destinatari ai transferului datelor cu caracter personal, cat si situatiile in care un asemenea transfer este permis structurilor/unitatilor M.A.I.

Noul proiect de lege instituie obligatia, pentru structurile/unitatile M.A.I. de a rectifica, sterge sau bloca datele cu caracter personal ce le sunt transmise daca se constata ca acestea sunt incorecte, neactualizate ori daca sunt transmise in mod eronat sau ilegal. Aceasta masura este insotita de obligatia de informare a entitatii ce a transmis datele.

Un capitol distinct este destinat reglementarii conditiilor care permit structurilor/unitatilor M.A.I. sa transmita si sa puna la dispozitia autoritatilor si entitatilor private din statele membre ale Uniunii Europene datele cu caracter personal primite din celelalte state membre sau state terte, in scopul cercetarii infractiunilor sau desfasurarii urmaririi penale, ori pentru prevenirea unei amenintari imediate si grave la adresa securitatii publice.

Pentru asigurarea transpunerii prevederilor Deciziei europene, a fost instituit dreptul structurilor/unitatilor M.A.I. de a solicita, de la destinatarii carora le-au transmis date cu caracter personal, informatii cu privire la prelucrarea acestora, precum si obligatia de a informa, la cerere, autoritatile competente ale unui alt stat membru care au transmis date cu caracter personal, cu privire la modul in care acestea au fost prelucrate.

De asemenea, dispozitiile legii stabilesc reguli clare, precise si previzibile care cuprind garantii adecvate si suficiente impotriva incalcarii arbitrare a dreptului la viata privata, specifice celor doua tipuri de activitati desfasurate de structurile/unitatile M.A.I., respectiv, cercetarea si combaterea infractiunilor, pe de o parte, si prevenirea infractiunilor, mentinerea si asigurarea ordinii publice, pe de alta parte.

In acest sens, este delimitata clar interconectarea sistemelor de evidenta in functie de cele doua scopuri majore mentionate anterior.

Astfel, este reglementata strict interconectarea sistemelor de evidenta in scopul cercetarii si combaterii infractiunilor, fiind identificate urmatoarele situatii: interconectarea sistemelor de evidenta detinute de structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor cu sisteme de evidenta detinute de alti operatori, institutii sau autoritati publice, numai cu acordul prealabil al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; interconectarea sistemelor de evidenta detinute de structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor cu sistemele de evidenta detinute de alti operatori, entitati private, numai in cazul efectuarii actelor premergatoare, al urmaririi penale sau al judecarii unei infractiuni, in baza unei autorizari emise de procurorul competent sa efectueze sau sa supravegheze, intr-un caz determinat, efectuarea actelor premergatoare sau urmarirea penala ori, in cazul judecarii unei infractiuni, de judecatorul anume desemnat de la instanta careia ii revine competenta de a judeca fondul cauzei pentru care sunt prelucrate datele respective.

Totodata, printr-un nou articol, se stabileste faptul ca interconectarea sistemelor de evidenta in scopul prevenirii infractiunilor, mentinerii si asigurarii ordinii publice, este conceputa ca o activitate continua. Interconectarea acestor sisteme cu sisteme de evidenta detinute de alti operatori nu este posibila.

Mentionam faptul ca regulile prin care se asigura respectarea principiilor prevazute de Legea nr.677/2001, respectiv limitarea prelucrarilor la cele strict necesare indeplinirii indatoririlor de serviciu, cu luarea in considerare a principiilor necesitatii si proportionalitatii, sunt prevazute de norme interne in vigoare la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.

De asemenea, proiectul de lege prevede ca dispozitiile referitoare la interconectare sa fie aplicabile si in cazul activitatilor de control la frontiera, executate, in conditiile legii, de structurile specializate ale M.A.I.

Este instituita, totodata, in textul de lege, regula potrivit careia sistemele de evidenta a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, mijloacele automate de prelucrare a acestora detinute de structurile/unitatile M.A.I. se configureaza astfel incat nici un utilizator sa nu aiba acces decat la date cu caracter personal strict necesare desfasurarii atributiilor de serviciu. Structurile/unitatile M.A.I. au obligatia sa stabileasca acele categorii de date la care trebuie sa aiba acces fiecare utilizator in scopul indeplinirii atributiilor de serviciu.

In acord cu transpunerea prevederilor Deciziei-cadru 2008/977, a fost stabilita obligatia pentru structurile/unitatile M.A.I. de a informa in scris persoana vizata cu privire la motivele care stau la baza imposibilitatii solutionarii cererilor formulate in exercitarea dreptului de interventie in scopul rectificarii, stergerii sau, dupa caz, blocarii datelor cu caracter personal, precum si cu privire la faptul ca aceasta are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau, dupa caz, instantei de judecata.

De asemenea, proiectul de lege instituie raspunderea structurilor/unitatilor M.A.I., in calitate de operatori, pentru prejudiciul cauzat persoanei vizate in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, chiar si in situatia in care prejudiciul a fost cauzat prin prelucrarea, in conditiile legii, a unor date cu caracter personal inexacte furnizate de o autoritate competenta a unui stat membru.


In acelasi context, se prevede ca, in situatia in care structurile/unitatile M.A.I. sunt obligate, in conditiile legii, la plata unor despagubiri pentru prejudicii cauzate unei persoane ca urmare a prelucrarii de date cu caracter personal inexacte furnizate de o autoritate competenta a unui stat membru, acestea sa dispuna masurile necesare pentru recuperarea respectivelor sume. In mod similar, sunt stabilite conditii pentru rambursarea de catre structurile/unitatile M.A.I., a unor sume platite de autoritatile straine, ca urmare a prelucrarii unor date cu caracter personal inexacte furnizate.

 

  BULETIN INFORMATIV
19.07.2011


Intalnire a ministrului Traian Igas cu ministrul de interne polonez, Jerzy Miller

Ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, a avut astazi, 19 iulie a.c., la Sopot (Polonia), in marja Consiliului informal Justitie si Afaceri Interne, o intalnire bilaterala cu ministrul de Interne polonez, Jerzy Miller.

Cu acest prilej, cei doi demnitari au abordat problematica aderarii Romaniei la spatiul Schengen, omologul polonez transmitand sprijinul presedintiei poloneze pentru finalizarea cu succes a acestui obiectiv.

Oficialul polonez si-a exprimat increderea ca raportul MCV al Comisiei Europene, ce urmeaza a fi publicat in cursul acestei saptamani, va reflecta progresele Romaniei in domeniul reformei sistemului judiciar si combaterii coruptiei.

In acest context si avand in vedere faptul ca România a indeplinit in totalitate criteriile de aderare la spatiul Schengen, Jerzy Miller a aratat ca nu vede niciun impediment in atingerea obiectivului Romaniei cat mai curand posibil.

 

  BULETIN INFORMATIV
18.07.2011


Ministrul Traian Igas participa la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne, in Polonia

Ministrul Administratiei si Internelor, Constantin Traian IGAS, participa, luni, 18 iulie a.c., in Polonia (Sopot), la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), prima intalnire a ministrilor de interne si justitie sub egida noii Presedintii poloneze a Consiliului UE.

Pe agenda acestei reuniuni informale se regasesc subiecte privind Sistemul European Comun de Azil (SECA), noile provocari in abordarea europeana privind politica antidrog, precum si viitorul Spatiului Schengen.


Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, la lucrarile reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne participa seful Departamentului Schengen, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
29.06.2011


Acord bilateral romano-bulgar privind combaterea migratiei ilegale si a infractionalitatii transfrontaliere

Ministrul Administratiei si Internelor, Traian IGAS, a avut astazi, 29 iunie a.c., in cea de-a doua zi a Conferintei Ministeriale a Forumului Salzburg, o intalnire bilaterala cu omologul sau bulgar Tsvetan TSVETANOV.

In cadrul intrevederii, cei doi ministri au semnat „Planul Comun de Actiune pentru Parteneriat si Implementarea Masurilor Comune pentru garantarea securitatii interne a Republicii Bulgaria si Romaniei, pentru prevenirea si detectarea migratiei ilegale si a infractiunilor conexe, precum si a altor infractiuni transfrontaliere dupa aderarea celor doua state la Spatiul Schengen”.

Potrivit documentului, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul de Interne din Republica Bulgaria au identificat o serie de masuri care vor fi puse in aplicare dupa aderarea celor doua tari la Spatiul Schengen, acestea constand in combaterea infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei, a migratiei ilegale precum si efectuarea unor cursuri de formare si a unor schimburi de experienta in aceste domenii. De asemenea, documentul semnat prevede masuri ce vor fi luate de autoritatile celor doua state in cazul unor situatii de urgenta, cum ar fi cresterea presiunii migratorii.


***

In perioada 28-30 iunie a.c., la Kitzbühel, in Austria, se desfasoara Conferinta Ministeriala a Forumului Salzburg, eveniment organizat de Presedintia austriaca a Forumului.

In cadrul Conferintei sunt dezbatute subiecte de actualitate aflate pe agenda Uniunii Europene, dar si aspecte circumscrise cooperarii politienesti practice, la nivel operativ, ce se regasesc in activitatea grupurilor de lucru organizate in cadrul Forumului.


Ministrii prezenti discuta despre activitatile derulate in contextul implementarii programului de lucru pe 18 luni al trio-ului Presedintiilor Forumului Salzburg, provocarile actuale in domeniul securitatii interne, viitorul Spatiului Schengen si managementul frontierelor, sistemul european comun de azil, consolidarea cooperarii politienesti, precum si monitorizarea procesului de liberalizare a regimului de vize pentru tarile din Balcanii de Vest.

 

  BULETIN INFORMATIV
21.06.2011


Colaborare bilaterala romano-ceha in domeniul Afacerilor Interne

Seful Departamentului Schengen, chestor sef de politie Marian Tutilescu, a avut, marti, 21 iunie a.c., la sediul M.A.I., o intalnire oficiala cu domnul Viktor Čech, adjunct al ministrului ceh de interne pentru relatii internationale, in contextul vizitei la Bucuresti pe care acesta o efectueaza, la invitatia partii romane, in perioada 20-22 iunie 2011.

Tema principala a discutiilor a vizat aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, in urma aprobarii Concluziilor Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregatire a Romaniei si Bulgariei pentru aplicarea integrala a prevederilor acquis-ului Schengen. Cu aceasta ocazie, domnul Viktor Cech a reiterat sprijinul Republicii Cehe in ceea ce priveste finalizarea, de catre România si Bulgaria, a procesului de aderare la Spatiul Schengen.

Cei doi oficiali au abordat si alte subiecte de interes, precum cooperarea in cadrul Forumului Salzburg, conlucrarea in plan bilateral, dar si aspecte legate de o serie de teme de actualitate in domeniul afacerilor interne, in dezbatere la nivelul Uniunii Europene.

In cadrul vizitei pe care o efectueaza in România, delegatia Ministerului de Interne al Republicii Cehia a vizitat noul terminal al Aeroportului International „Henri Coanda” si Centrul Operational de Comanda al M.A.I.

 

  BULETIN INFORMATIV
14.06.2011


Participarea Secretarului de Stat Ioan Dascalu, la Conferinta Internationala "Viitorul Spatiului Schengen"

Secretarul de stat M.A.I., sef al Departamentului Ordine si Siguranta Publica, chestor de politie Ioan DASCĂLU, a participat astazi, 14 iunie a.c., la Bruxelles, la conferinta internationala avand ca tema „Viitorul Spatiului Schengen”.

Evenimentul s-a desfasurat in prezenta Secretarului de Stat Parlamentar in Ministerul Federal de Interne German - Peter Altmaier, a raportorului Parlamentului European, Carlos Coelho si a parlamentarului european Marie Jean Marinescu.

Lucrarile conferintei organizate de catre fundatia Konrad-Adenauer- Stiftung au reunit peste 100 de participanti, fiind discutate aspecte privind aderarea la Spatiul Schengen, cooperarea politieneasca, controlul frontierelor, Sistemul de Informatii Schengen (S.I.S.), precum si migratia in cadrul Spatiului Schengen.

Secretarul de Stat Ioan Dascalu a subliniat in cadrul mesajului adresat ca toate actiunile intreprinse de tara noastra sunt deja cele ale unui stat membru Schengen, amintind, in context, faptul ca RRomânia a parcurs cu succes toate etapele procesului de aderare la spatiul Schengen, in special in ceea ce priveste cooperarea politieneasca, controlul la frontiera si Sistemul de Informatii Schengen.

Totodata, domnia-sa a accentuat faptul ca România este implicata, deopotriva, in stabilirea politicilor UE in domeniul cooperarii politienesti, sub coordonarea FRONTEX si EUROPOL, precum si in securizarea frontierelor externe ale Spatiului Schengen, amintind in acest sens rezultatele inregistrate de România si apreciate in cadrul Consiliului JAI, din 9 iunie a.c..


In finalul interventiei sale, chestorul de politie Ioan Dascalu i-a asigurat pe parlamentarii prezenti la intalnire ca România este pregatita sa aiba un rol activ in furnizarea unui nivel ridicat de securitate in Uniunea Europeana, Spatiul Schengen, precum si in Europa de Sud-Est.

 

  BULETIN INFORMATIV
14.06.2011


Ministrul Traian Igas participa la Sofia, la Conferinta Internationala despre aderarea la Spatiul Schengen a Romaniei si Bulgariei

Ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, participa marti 14 iunie a.c., la Conferinta Internationala „Perspectivele Romaniei si Bulgariei in vederea dobandirii statutului de membru al Spatiului Schengen: intre implementarea criteriilor si schimbarile intervenite in contextul european si international”, eveniment care se desfasoara la Sofia (Republica Bulgaria).

Conferinta are ca obiective inregistrarea progreselor Romaniei si Bulgariei in procesul de implementare a criteriilor parteneriatului Schengen (asa numitele „criterii tehnice”), precum si discutii in vederea luarii unor decizii viabile pentru provocarile generate de schimbari in contextul European si in vecinatate.

La eveniment sunt invitati sa participe ambasadori si reprezentanti oficiali ai tarilor cheie din UE si din regiune, reprezentatii ai Comisiei Europene si ai presedintiei UE (cea ungara in exercitiu si viitoarea Presedintie Poloneza a UE).

In cadrul vizitei oficiale efectuate in Bulgaria, ministrul Traian Igas va avea o intrevedere de lucru cu omologul bulgar Tsvetan Tsvetanov.


Alaturi de ministrul Administratiei si Internelor, la eveniment participa seful Departamentului Schengen, chestor sef de politie Marian Tutilescu.

 

  BULETIN INFORMATIV
14.06.2011


Consultari bilaterale romano-polone in domeniul afacerilor interne

Seful Departamentului Schengen, chestor sef de politie Marian Tutilescu, a efectuat, ieri, 13 iunie a.c., o vizita oficiala in Polonia, la invitatia domnului Piotr Stachańczyk, subsecretar de stat in cadrul Ministerului polon al Internelor si Administratiei.

Tema principala a discutiilor a constituit-o aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in urma aprobarii Concluziilor Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregatire a Romaniei si Bulgariei pentru aplicarea integrala a prevederilor acquis-ului Schengen.

Cu acest prilej, partea polona a realizat si o scurta trecere in revista a prioritatilor Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din semestrul II 2011, discutiile vizand si alte subiecte de interes precum cooperarea in cadrul Forumului Salzburg, conlucrarea sub egida Agentiei Frontex, combaterea coruptiei la nivelul celor doua ministere de resort si alte probleme in atentie din cadrul cooperarii bilaterale romano-polone in domeniul afacerilor interne

 

  BULETIN INFORMATIV
09.06. 2011


Aprobarea Concluziilor Consiliului cu privire la finalizarea procesului de evaluare a stadiului de pregătire a României pentru aplicarea integrală a prevederilor acquis-ului Schengen

Miniştrii de interne şi de justiţie din statele membre UE au adoptat astăzi, 09, iunie 2011, la Luxemburg, în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), Concluziile Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în România şi Bulgaria, prin care se recunosc eforturile făcute de România pentru îndeplinirea prevederilor acquis-ului Schengen, pe baza constatărilor făcute în rapoartele de evaluare, în cele 7 domenii aferente. Documentul concluzionează ca România este pregătită să adere la spaţiul Schengen.

Conform concluziilor propuse şi adoptate, discutarea Deciziei privind aderarea la spaţiul Schengen va avea loc la viitoarea reuniune a Consiliului JAI, în luna septembrie 2011.

România a fost reprezentată la reuniune de ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş şi de şeful Departamentului Schengen, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu.

„Nu este vorba despre o amânare a aderării la spaţiul Schengen, pentru că nu acesta a fost subiectul pe agenda Consiliului JAI. Dimpotrivă. Faptul că miniştrii de interne au adoptat concluziile Consiliului în forma convenită reprezintă încă un semnal pozitiv, după votul majoritar din Parlamentul European, de ieri, 8 iunie. Am mulţumit preşedinţiei ungare şi statelor membre care ne-au susţinut, pentru sprijinul constant acordat de-a lungul procesului de aderare, care a fost, în opinia noastră, unul complex şi dificil”, a declarat Traian Igaş.

Ministrul Administraţiei şi Internelor a adăugat: „Nu este o surpriză pentru nimeni că am îndeplinit toate cerinţele pentru a fi stat membru. Astăzi am primit recunoaşterea oficială a acestui lucru, prin vocea miniştrilor de interne din statele membre. Decizia finală cu privire la data aderării noastre la spaţiul Schengen se va lua, cel mai probabil, în luna septembrie a acestui an.”

Informaţii de background

Pentru a adera la spaţiul Schengen, România a parcurs un proces de evaluare, care a constat în mai multe etape:

- transmiterea Declaraţiilor de pregătire (Declaration of readiness) privind aderarea la spaţiul Schengen;
- completarea si transmiterea chestionarului Schengen.
- desfăşurarea vizitelor de evaluare Schengen, pentru verificarea, în teren, a stadiului implementării acquis-ului Schengen.

Pe parcursul anilor 2009 şi 2010 au fost organizate vizite de evaluare Schengen care au fost finalizate cu succes în luna ianuarie 2011 odată cu aprobarea ultimului raportul de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE, în cadrul reuniunii grupului de lucru Scheval.

Votul final în plenul Parlamentului European, asupra raportului privind aderarea României şi Bulgariei la spaţiul Schengen , a avut loc la data de 8 iunie 2011 (487 voturi „pentru”, 77 – „împotrivă” şi 22 de abţineri).

 

 

  BULETIN INFORMATIV
08.06. 2011


Parlamentul European, pentru aderarea României la Spatiul Schengen

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, salută decizia adoptării în Parlamentul European, cu o largă susţinere, a Raportului privind aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen, redactat de raportorul Carlos Coelho.

Raportul privind aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen a fost adoptat în Parlamentul European astăzi, 8 iunie a.c., cu 487 voturi „pentru”, 77 – „împotrivă” şi 22 de abţineri.

„Numărul mare de europarlamentari care au votat astăzi în favoarea aderării României la Spaţiul Schengen demonstrează încă o dată că ţara noastră, Ministerul Administraţiei şi Internelor – în particular, a îndeplinit toate criteriile de aderare şi merită să facă parte din spaţiul european de libertate, securitate şi justiţie. Votul favorabil reflectă încrederea parlamentarilor europeni în capacitatea noastră de a asigura securitatea frontierelor Uniunii Europene şi de a gestiona la nivelul standardelor Schengen toate responsabilităţile ce derivă din statutul de stat membru. Urmează discuţiile de mâine din cadrul Consiliului JAI, când aşteptăm, de asemenea, un semnal pozitiv, respectiv un orizont mai clar cu privire la aderarea noastră la spaţiul Schengen în cursul acestui an”, a declarat ministrul Traian Igaş.

 

  BULETIN INFORMATIV
18.04. 2011


Întâlnire bilaterală, Ruse, republica Bulgaria, martie 2011

În data de 10 martie 2011, a avut loc la Ruse, o reuniune de lucru între delegaţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor al României şi Ministerului de Interne al Bulgariei. Cele două delegaţii au fost conduse de domnul Marian TUTILESCU, şef al Departamentului Schengen din cadrul MAI, respectiv domnul Dimitar GEORGIEV, vice-ministru de interne din Bulgaria. Din delegaţia română au făcut parte reprezentanţi ai Direcţiei Schengen, Direcţiei Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Române, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, Parchetului General şi ataşatul de afaceri interne român din Bulgaria.

Discuţiile s-au purtat pe trei paliere, concretizate în trei grupuri de lucru:

În cadrul primului grup de lucru, şefii celor două delegaţii au discutat despre evoluţiile din cele două state în ceea ce priveşte aderarea la spaţiul Schengen şi atingerea acestui scop comun într-un termen predictibil. A fost apreciată pozitiv cooperarea bilaterală româno-bulgară şi s-a convenit să fie continuate întâlnirile periodice în acelaşi format.

Al doilea grup de lucru, compus din experţi ai poliţiei şi poliţiei de frontieră din cele două state, a luat în discuţie formele de cooperare bilaterală existente. S-a decis organizarea unor şedinţe de lucru în zonele de frontieră între experţii români şi bulgari în domeniu. Pe lângă controalele comune din trafic şi patrulele comune din staţiunile de pe litoral, ce sunt deja implementate, cele două părţi au convenit să organizeze operaţiuni comune pe Dunăre şi activităţi comune pe linia combaterii criminalităţii economico-financiare.

Al treilea grup de lucru, constituit din reprezentanţi ai structurilor de cooperare internaţională, supraveghere operativă şi autorităţile judiciare, a finalizat o procedură comună privind implementarea procedurii de supraveghere transfrontalieră, prevăzută în Convenţia Schengen. S-a stabilit iniţierea unor sesiuni de pregătire comune în acest domeniu.

Informaţii de background

În 2008, printr-o declaraţie comună, România şi Bulgaria şi-au manifestat intenţia de a adera împreună la spaţiul Schengen în martie 2011. Cele două state au întreprins măsuri pentru îndeplinirea standardelor Schengen în domeniile de evaluare Schengen (cooperare poliţienească, vize, protecţia datelor personale, frontiere şi Sistemul Informatic Schengen). În perioada 2009-2010, au fost organizate vizite de evaluare Schengen pe aceste domenii în cele două state, cu participarea unor echipe de experţi UE. Toate rapoartele de evaluare Schengen ale României au fost aprobate oficial la Bruxelles.

 

  BULETIN INFORMATIV
28.01. 2011

Adoptarea raportului de evaluare Schengen a României în domeniul SIS/SIRENE

În data de 28 ianuarie 2011 a avut loc reuniunea grupului de lucru Evaluare Schengen din cadrul Consiliului UE.

Cu această ocazie, a fost adoptat raportul de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE, aferent ultimei misiuni de evaluare care s-a desfăşurat în perioada 06-10 decembrie 2010.

În acest fel, România a încheiat cu succes procesul de evaluare Schengen.

Informaţii de background

Toate rapoartele de evaluare Schengen, aferente misiunilor desfăşurate pe parcursul anilor 2009-2010, au fost  aprobate succesiv în cadrul grupului de lucru Evaluare Schengen al Consiliului UE.

Principala concluzie a rapoartelor de evaluare Schengen adoptate până în prezent şi a acestui ultim raport este că România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte implementarea acquis-ului Schengen şi este pregătită să adere la spaţiul Schengen.

Fiecare raport de evaluare conţine recomandări, de ordin legislativ, procedural, de infrastructură, făcute de experţii care au vizitat România, pe care ţara noastră trebuie să le implementeze până la data aderării la spaţiul Schengen. Din momentul aprobării rapoartelor de evaluare, a fost monitorizată implementarea acestor recomandări, stadiul fiind apreciat în cadrul aceluiaşi grup de lucru.

Franţa a exprimat rezerve de examinare asupra acestui ultim raport la precedenta reuniune a grupului de lucru Evaluare Schengen, pe care însă nu le-a mai menţinut la această şedinţă.


  BULETIN INFORMATIV
22.11. 2010


Vizita de reevaluare Schengen a României în domeniul frontierelor aeriene si terestre

În perioada 15 – 17 noiembrie 2010 a avut loc misiunea de reevaluare Schengen a României în domeniul frontierelor aeriene şi terestre.

Din echipa de evaluare au făcut parte experţi din statele membre Schengen şi un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE, şefii echipei de evaluare fiind reprezentantul Suediei (pentru frontiere aeriene) şi reprezentantul Spaniei (pentru frontiere terestre).

Locaţiile vizitate au fost aeroporturile internaţionale Henri Coandă Bucureşti, inclusiv terminalul „Ţiriac Air” şi Traian Vuia Timişoara, precum şi punctele de trecere a frontierei Moraviţa rutier şi Stamora Moraviţa feroviar.

Pe parcursul acestei vizite, instituţiile evaluate au fost: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia de Frontieră).

De asemenea, discutarea şi posibila adoptare a proiectului de raport de reevaluare a României a fost inclusă pe agenda grupului de lucru Evaluare Schengen, planificată a se desfăşura în data de 10 decembrie 2010, la Bruxelles.

Informaţii de background

Orice stat care îşi propune să adere la spaţiul Schengen trebuie să treacă printr-un proces de evaluare. În acest context, trebuie să facă dovada faptului că a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a fi stat membru Schengen.

Procesul de evaluare Schengen este responsabilitatea Grupului de lucru Evaluare Schengen, care este format din reprezentanţi ai statelor membre, Comisiei Europene şi Secretariatului General al Consiliului UE.

Prima parte a procesului de evaluare constă în completarea unui chestionar extins, care este remis statului respectiv. Acest chestionar conţine întrebări detaliate despre toate aspectele relevante pentru implementarea şi aplicarea prevederilor Schengen. Răspunsurile la acest chestionar sunt discutate în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen.

În momentul în care au fost obţinute suficiente informaţii, sunt demarate vizitele de evaluare. Scopul vizitelor de evaluare Schengen constă în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementării acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de către România a calităţii de stat Schengen cu drepturi depline.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Departamentul Schengen, a coordonat organizarea acestor vizite.

 

  BULETIN INFORMATIV
23.09. 2010


APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE SCHENGEN REVIZUIT 2010

În data de 08.09.2010 a fost aprobat de către Guvernul României Planul de Acţiune Schengen revizuit 2010, prin intermediul unui Memorandum.

De la momentul ultimei revizuiri a Planului de Acţiune Schengen, în 2009, şi până în prezent, au fost organizate 6 vizite de evaluare Schengen, în domeniile cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre.

Pe baza rapoartelor de evaluare ale acestor misiuni, au rezultat măsuri şi recomandări de ordin legislativ, tehnic, infrastructură, organizatoric, de pregătire a personalului, din partea Comitetului de evaluare, sintetizate sub forma Planului de Acţiune Schengen revizuit 2010, a căror îndeplinire, până la sfârşitul anului 2010, este esenţială pentru aderarea la spaţiul Schengen în termenul propus – martie 2011.

Planul de acţiune mai conţine măsuri ce trebuie îndeplinite în cursul acestui an în vederea pregătirii vizitei de reevaluare în domeniul frontiere aeriene din perioada 15-17.11.2010 şi a ultimei misiuni de evaluare Schengen, în domeniul SIS/SIRENE, care se va desfăşura în perioada 06-10.12.2010.

Dintre instituţiile responsabile cu ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Planul de Acţiune Schengen revizuit 2010, fac parte următoarele: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Justiţiei, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Informaţii de background

În conformitate cu Strategia naţională privind aderarea la spaţiul Schengen 2008-2011, Planul de Acţiune Schengen este un document programatic care stabileşte criteriile preliminare aderării la spaţiul Schengen, în scopul identificării şi prioritizării acţiunilor care urmează să fie adoptate pentru îndeplinirea precondiţiilor necesare implementării depline a acquis-ului Schengen.

Planul de Acţiune Schengen a fost revizuit anual pentru identificarea în timp util a tuturor măsurilor necesare procesului de aderare şi pentru ajustarea celor deja stabilite în funcţie de noul context naţional juridic şi instituţional, precum şi raportat la evoluţiile din domeniu înregistrate la nivel european, astfel încât să fie evitate orice întârzieri de natură a aduce prejudicii acestui proces.

 

  BULETIN INFORMATIV
16.09. 2010


Inaugurarea Biroului SIRENE national

.În data de 16 septembrie 2010 a fost inaugurat Biroul SIRENE national din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala.

Biroul SIRENE naţional reprezintă structura specializatã din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor care asigurã realizarea schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre, în cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale derulate între statele membre Schengen, în conformitate cu prevederile Convenţiei de Aplicare a Acordului de la Schengen.

Biroul SIRENE , funcţionează  24/7, pentru a asigura continuitatea fluxului de informaţii între birourile naţionale echivalente şi autorităţile naţionale competente.

Atribuţiile Biroului SIRENE naţional sunt prevăzute în conformitate cu Legea nr.141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen.

Biroul naţional SIRENE va fi supus procesului de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE care va avea loc în perioada 06-10 decembrie 2010.

Informaţii de background

În luna septembrie 2010, a fost aprobat la Bruxelles programul vizitei de evaluare Schengen în domeniul SISI/SIRENE care va avea loc în luna decembrie 2010. Aceasta este ultima vizită de evaluare la care România a fost supusă pe parcursul ultimilor doi ani.

Până în prezent, au fost trecute cu bine  6 vizite de evaluare Schengen, în domenii foarte complexe (cooperare poliţienească, vize, protecţia datelor personale, frontiere maritime, frontiere aeriene şi frontiere terestre), gradul de pregătire pentru implementare a acquis-ului Schengen fiind apreciat la un nivel înalt de experţii evaluatori.

Termenul asumat de autorităţile române pentru aderarea la spaţiul Schengen este luna martie 2011.

 

  BULETIN INFORMATIV
16.07. 2010


Aprobarea raportului de evaluare Schengen a României
în domeniul frontierelor terestre

În data de 15 iulie 2010, cu ocazia reuniunii grupului de lucru evaluare Schengen (SCH-EVAL), a fost aprobat raportul de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor terestre.

Raportul nu recomandă reevaluarea ţării noastre şi conţine situaţia identificată în teren de echipa de evaluare, concluziile şi recomandările pe care România trebuie să le implementeze în perioada următoare.

Instituţiile abilitate au demarat deja procesul de remediere a neajunsurilor identificate de echipa de evaluare urmând ca progresele înregistrate să fie prezentate în cu ocazia reuniunilor care se desfăşoară lunar la nivelul Grupului de Lucru SCH-EVAL. 

În cadrul aceleiaşi reuniuni au fost adoptate activităţile din programul viitoarei vizite de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE. Perioada exactă de desfăşurare a vizitei va fi stabilită ulterior, în cadrul lucrărilor SCH-EVAL din a doua jumătate a anului 2010, în concordanţă cu calendarul prestabilit.

Aceasta va reprezenta ultima vizită din cadrul procesului de evaluare Schengen prin care România a trecut pe parcursul a doi ani.

Până în prezent, procesul de evaluare Schengen a fost trecut cu succes. Acum,  atenţia autorităţilor române cu competenţe în domeniu, se concentrează pe îndeplinirea condiţiilor necesare în vederea operaţionalizării SIS în România.

În vederea pregătirii în cele mai bune condiţii a vizitei de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE,  în perioada 20-24 iulie 2010, va avea loc o misiune de pre-evaluare cu sprijinul a doi experţi europeni, cu vastă experienţă în domeniul de referinţă.

Informaţii de background

În perioada 27 martie - 01 aprilie 2010, a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor terestre. Aceasta a fost cea de-a şasea vizită de evaluare care a avut loc în ţara noastră, după vizitele de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti, protecţiei datelor personale, vizelor, frontierelor maritime şi aeriene, care s-au desfăşurat în lunile martie, aprilie, iunie, septembrie şi noiembrie 2009.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Departamentul Schengen, a coordonat organizarea acestei vizite.

Scopul vizitelor de evaluare Schengen constă în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementării acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de către România a calităţii de stat Schengen cu drepturi depline.

Pe parcursul vizitei, instituţiile evaluate au fost : Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia de Frontieră şi Oficiul Român pentru Imigrări), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Naţională a Vămilor.

Din echipa de evaluare au făcut parte 11 experţi din statele membre Schengen, un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE, precum şi un reprezentant al Comisiei Europene.


  BULETIN INFORMATIV
29.06. 2010


Adoptarea Deciziei Consiliului de aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în România şi Bulgaria
.

În data de 29 iunie 2010, cu ocazia Consiliului Agricultură (AGRI) a fost adoptată Decizia Consiliului de aplicare a prevederilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în România şi Bulgaria.

Adoptarea acestei Decizii reprezintă o etapă procedurală extrem de importantă în procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, care va permite autorităţilor române să înceapă introducerea datelor în SIS şi în consecinţă, să organizeze în bune condiţii misiunea de evaluare în acest domeniu.

Anterior votului din data de 29 iunie 2010, proiectul de Decizie a fost adoptat de către plenul Parlamentului European, cu 525 voturi pentru, 18 împotrivă şi 54 abţineri, pe baza raportului întocmit de raportorul Carlos Coelho şi prezentat în data de 31 mai 2010, în cadrul Comitetului LIBE.

Informaţii de background

În perioada 29 aprilie-1 mai 2009, a avut loc misiunea de evaluare Schengen în domeniul protecţiei datelor personale.

Urmare a acestui fapt, în data de 29 iulie 2009, a avut loc la Bruxelles, reuniunea grupului de lucru Evaluare Schengen, ocazie cu care a fost aprobat raportul de evaluare Schengen a României în domeniul protecţiei datelor personale.

Confom procedurii existente, ulterior aprobării raportului, Secretariatul General al Consiliului UE a demarat o activitate de monitorizare a recomandărilor existente, aşa-numita procedură de follow-up.

Progresele înregistrate de România în îndeplinirea acestor recomandări au fost prezentate în cadrul reuniunilor grupului de lucru Evaluare Schengen.

 

  BULETIN INFORMATIV
10.06. 2010


La sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor a avut loc astăzi, 10 iunie a.c., reuniunea Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen, prezidată de ministrul Administraţiei şi Internelor, domnul Vasile Blaga.

Cu acest prilej, Comisia a adoptat o hotărâre privind Planul de Acţiune Schengen revizuit 2010, document ce urmează a fi supus aprobării Guvernului României, printr-un memorandum.

Acest plan conţine măsuri clare şi termene pentru îndeplinirea tuturor cerinţelor necesare pentru aderarea României la Spaţiul Schengen în martie 2011.

Prin acest document, Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen şi-a propus ca până la finalul lunii decembrie a.c. toate obiectivele să fie îndeplinite.

Ministrul Vasile Blaga a solicitat instituţiilor şi autorităţilor responsabile acţiuni rapide şi ferme pentru implementarea măsurilor rămase pentru îndeplinirea obiectivelor în termenele stabilite, până la finalul acestui an.

Agenda de lucru a inclus şi teme precum analiza concluziilor şi recomandărilor vizitei de evaluare Schengen în domeniul frontierelor terestre, care a avut loc în România în perioada 26 martie - 1 aprilie a.c., stadiul lucrărilor de infrastructură de la Aeroporturile Otopeni şi Timişoara, situaţia fondurilor contractate prin instrumentul Facilitatea Schengen şi stadiul implementării contractelor respective.

La reuniune au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Ministerului Justiţiei, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de Informaţii, Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şi Reglementarea în Comunicaţii, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Secretariatului General al Guvernului, Oficiului de Plăţi şi Contracte Phare.

Informaţii de background

Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen este un organism inter-ministerial care are rolul de a coordona, promova şi reprezenta politicile şi acţiunile de analiză şi dezvoltare în domeniul implementării acquis-ului Schengen.

Preşedintele Comisiei este ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, iar preşedintele executiv este secretarul de stat în M.A.I., şef al Departamentului Schengen, chestor şef de poliţie Marian Tutilescu.

România intenţionează să intre în Spaţiul Schengen în martie 2011, eliminând astfel controalele la frontierele sale interne. În vederea atingerii acestui obiectiv, ţara noastră trece printr-un proces de evaluare Schengen pe mai multe domenii. Până în prezent, au avut loc şase vizite de evaluare, ultima fiind programată pentru lunile noiembrie/decembrie 2010.

SERVICIUL COMUNICARE

  BULETIN INFORMATIV
09.06. 2010
Apel umanitar
  BULETIN INFORMATIV
11.05. 2010

 

Raportul de evaluare Schengen în domeniul frontierelor aeriene a fost adoptat

În data de 3 mai 2010 a avut loc la Bruxelles, reuniunea Grupului de Lucru Evaluare Schengen în cadrul căreia statele membre au adoptat raportul de evaluare Schengen al României în domeniul frontierelor aeriene.

Conform raportului de evaluare elaborat în urma vizitei de evaluare Schengen, care s-a desfăşurat în România în luna noiembrie 2009, ţara noastră îndeplineşte în mare măsură condiţiile necesare aderării la spaţiul Schengen. 

Având în vedere că la momentul efectuării vizitei de evaluare cele două aeroporturi evaluate, „Henri Coandă” Bucureşti şi „Traian Vuia” Timişoara, se aflau în plin proces de modernizare şi extindere a infrastructurii, echipa de experţi străini a decis revizitarea acestora după finalizarea lucrărilor.

O vizită de reevaluare a celor două aeroporturi menţionate va avea loc, cel mai probabil, în luna noiembrie 2010 şi va urmări în principal conformitatea infrastructurii aeroportuare cu standardele Schengen.       

Informaţii de background

Pe parcursul anului 2009 şi 2010 România a fost supusă unui număr de şase vizite de evaluare Schengen: cooperare poliţienească, protecţia datelor personale, vize, frontiere maritime, aeriene şi terestre.

În prezent, se aşteaptă raportul de evaluare în domeniul frontiere terestre.

Ultima vizită de evaluare urmează să se desfăşoare în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2010 şi vizează domeniul SIS/SIRENE.

 

  BULETIN INFORMATIV
23.04. 2010


Comunicat de presa privind semnarea contractului RO-FSCH 1.2 – Furnizare terminale TETRA – lotul 1

Comunicat de presa privind semnarea contractului RO-FSCH 1.2 – Furnizare console dispecer TETRA – lotul 2

Comunicat de presa privind semnarea contractului RO-FSCH 3.1 Extinderea RCVD

Comunicat de presa privind semnarea contractului RO-FSCH 9.1 Upgrade RCVD

 

  BULETIN INFORMATIV
27.03. 2010


Vizita de Evaluare Schengen a României in Domeniul Frontierelor Terestre

În perioada 27 martie - 01 aprilie 2010, va avea loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor terestre. Aceasta este cea de-a şasea vizită de evaluare care are loc în ţara noastră, după vizitele de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti, protecţiei datelor personale, vizelor, frontierelor maritime şi aeriene, care s-au desfăşurat în lunile martie, aprilie, iunie, septembrie şi noiembrie 2009.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Departamentul Schengen, coordonează organizarea acestei vizite.

Scopul vizitelor de evaluare Schengen constă în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementării acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de către România a calităţii de stat Schengen cu drepturi depline.

Pe parcursul vizitei, instituţiile evaluate sunt : Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia de Frontieră şi Oficiul Român pentru Imigrări), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Autoritatea Naţională a Vămilor.

Din echipa de evaluare fac parte 11 experţi din statele membre Schengen, un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE, precum şi un reprezentant al Comisiei Europene.

În urma acestei vizite, experţii vor redacta un raport care va cuprinde concluziile şi recomandările echipei de evaluare. Acesta va fi ulterior aprobat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles, în prima jumătate a anului 2010.

Informaţii de background

Aderarea la spaţiul Schengen reprezintă unul din obiectivele strategice ale României după 1 ianuarie 2007. România şi-a stabilit ca termen pentru aderarea la spaţiul Schengen, martie 2011 şi respectarea acestui calendar este imperios necesară.

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, România trebuie sa traverseze un proces de evaluare, care constă în mai multe etape. Până în prezent, în conformitate cu cele convenite cu Secretariatul General al Consiliului UE şi cu preşedinţiile succesive ale UE, ţara noastră a realizat două dintre aceste etape:

 1. transmiterea Declaraţiilor de pregătire privind aderarea la spaţiul Schengen
 2. completarea si transmiterea chestionarului Schengen.

 De asemenea, a demarat a treia şi cea mai importanta etapă, care este:

 1. Cooperare poliţienească - 23-29 martie 2009
 2. Protecţia datelor personale - 29 aprilie - 1 mai 2009
 3. Vize - 2-11 iunie 2009
 4. Frontiere maritime - 3-7 septembrie 2009
 5. Frontiere aeriene - 15-18 noiembrie 2009

 În afară de activitatea care se desfăşoară în perioada 27 martie - 01 aprilie 2010, România va mai fi supusă către sfârşitul acestui an şi vizitei de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE

  BULETIN INFORMATIV
23.02. 2010

 

Întâlnire România-Bulgaria

Ruse, 23 februarie 2010

În data de 23 februarie a.c., în localitatea Ruse din Republica Bulgaria, a avut loc o întâlnire de lucru între dl. chestor şef de poliţie Marian TUTILESCU,  secretar de stat, şef al Departamentului Schengen şi dl. Pavlin DIMITROV, adjunctul ministrului de interne bulgar.

Cu această ocazie a fost discutat şi semnat Planul de acţiune comun pentru parteneriatul şi implementarea de acţiuni comune în vederea pregătirii Republicii Bulgaria şi României pentru aderarea la spaţiul Schengen în martie 2011.

Acest plan cuprinde acţiunile şi activităţile comune precum şi alte măsuri care trebuie îndeplinite de cele două state, în strânsă cooperare, pentru aderarea la spaţiul Schengen.

Principalele măsuri prevăzute în Planul de acţiune fac referire la aspecte de ordin legislativ, operativ, de dezvoltare a mijloacelor de comunicaţie şi echipamentului tehnic, de intensificare a cooperării practice, de pregătire şi dobândire de competenţe.

În cadrul reuniunii, cele două delegaţii au convenit organizarea ulterioară a unor întâlniri punctuale, la nivel de expert, pentru discutarea şi definitivarea măsurilor conţinute în Planul de acţiune.

Din delegaţia română au mai făcut parte reprezentanţi ai Direcţiei Schengen, Direcţiei Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, Inspectoratului General al Poliţiei Române,   Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, ataşatul de afaceri interne român în Bulgaria, precum şi consilierul ministrului administraţiei şi internelor, dl Harald MAAS.

 

  BULETIN INFORMATIV
22.01. 2010

 

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR DIN ROMÂNIA ŞI PROVINCIA DI LIVORNO DIN ITALIA

“DEZVOLTAREA MECANISMELOR INSTITUŢIONALE DE IMPLEMENTARE A ACQUIS-LUI COMUNITAR ÎN MATERIA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL STRUCTURILOR/UNITĂŢILOR M.A.I.”

În data de 28 ianuarie se aniversează 29 de ani de la adoptarea la Strassbourg a primului instrument juridic în domeniul datelor cu caracter personal, „Convenţia nr. 108 pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automată a datelor cu caracter personal”. În contextul celebrării Zilei Europeane a Protecţiei Datelor, în data de 28 ianuarie 2010 ora 10.00 la Sala de Briefing a Ministerului Administraţiei şi Internelor din Piaţa Revoluţiei nr. 1 va avea loc reuniunea de lansare a proiectului de înfrăţire instituţională “ Dezvoltarea mecanismelor instituţionale de implementare a acquis-lui comunitar în materia prelucrării datelor cu caracter personal la nivelul structurilor/unităţilor MAI” finanţat prin Facilitatea de Tranziţie care are ca beneficiar Oficiul Responsabilului cu Protecţia datelor Personale din cadrul Direcţiei Schengen din MAI.

Proiectul se desfăşoară în parteneriat cu Provincia di Livorno din Italia în perioada ianuarie - iulie 2010 iar obiectivul general îl reprezintă alinierea cadrului normativ intern al MAI care reglementează securitatea prelucrării datelor cu caracter personal la standardele UE şi la celor mai bune practici în domeniu precum şi îmbunătăţirea pregătirii personalului responsabil cu protecţia datelor la nivelul MAI.
Proiectul este structurat pe trei componente:
- identificarea standardelor tehnice, operaţionale şi de securitate necesare în vederea asigurării unei protecţii adecvate a datelor personale la nivelul instituţiilor din MAI;
- elaborarea unui Cod de conduită pentru responsabilii cu protecţia datelor din cadrul instituţiilor Mai precum şi a unor Norme tehnice operaţionale privind protecţia datelor personale la nivelul MAI;
- instruirea a 90 de angajaţi ai MAI, responsabili cu protecţia datelor personale la nivelul instituţiilor din MAI.
Pentru cele 6 luni de implementare proiectul beneficiază de un buget total de 208. 792 Euro din care 192.992 Euro din Facilitatea de Tranziţie şi 15.800 Euro din bugetul de co-finanţare naţională.

La eveniment va fi prezent şeful delegaţiei partenerilor italieni dl. Paolo Nanni, preşedinte Provincia di Livorno Sviluppo, iar partea română va fi reprezentată de dl. chestor şef Marian Tutilescu, secretar de stat, şef al Departamentului Schengen din cadrul MAI.

 

  BULETIN INFORMATIV
29.12. 2009

 

COMUNICAT DE PRESA APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE SCHENGEN ÎN DOMENIUL FRONTIERELOR MARITIME

Cu ocazia reuniunii Grupului de Lucru Evaluare Schengen care s-a desfăşurat în data de 15 decembrie 2009, la Bruxelles, a fost adoptat raportului misiunii de evaluare Schengen în domeniul frontierelor maritime.

Misiunea de evaluare în domeniul frontiere maritime s-a desfăşurat în perioada 03-07 septembrie 2009 în judeţele Constanţa şi Tulcea. 

Locaţiile vizitate de experţii străini au fost următoarele: sediul SCOMAR, PTF Constanţa, MARINA Constanţa, Grup Nave Constanţa, Autoritatea Navală Romană,  Unitatea Specială de Aviaţie Tulcea şi PTF Tulcea.

Pe parcursul misiunii, experţii străini au apreciat organizarea excelentă şi coordonarea detaliilor sprecifice misiunii, calitatea prezentărilor expuse precum şi profesionalismul experţilor români.  

Raportul a subliniat faptul că activităţile legate de controlul frontierei maritime în România sunt în concordanţă cu acquis-ul Schengen şi a remarcat anumite aspecte ca fiind bune practici în materie.

Raportul nu conţine o recomandare privind organizarea unei misiuni de re-evaluare şi reprezintă unul dintre cele mai bune rapoarte de evaluare în acest domeniu.
Ultima misiune de evaluare Schengen desfăşurată în anul 2009 a fost cea în domeniul frontierelor aeriene, în perioada 15-18 noiembrie 2009. Raportul acestei misiuni nu a fost încă redactat de către echipa de evaluare.

 

  BULETIN INFORMATIV
15.10. 2009

 

APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE SCHENGEN AL ROMANIEI IN DOMENIUL VIZELOR

În perioada 6-7 octombrie 2009, a avut loc la Bruxelles, reuniunea grupului de lucru Evaluare Schengen (SCH-EVAL).

Cu aceasta ocazie, a fost aprobat raportul de evaluare Schengen al României în domeniul vizelor. Raportul evidentiaza faptul ca tara noastra e în masura sa aplice în totalitate standardele Schengen pâna la momentul aderarii efective.

Rapoartele au evidentiat excelenta securitate a cladirilor consulatelor, buna pregatire a personalului consular, procedurile de acordare a vizelor si echipamentul de lucru disponibil în cele doua consulate.

Misiunea de evaluare Schengen a avut loc în luna iunie 2009 la sectiile consulare ale României la Chisinau si Istanbul si a constat în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor conditiilor necesare implementarii acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de catre România a calitatii de stat Schengen cu drepturi depline.

 

  BULETIN INFORMATIV
15.10. 2009

 

PROCEDURA DE MONITORIZARE ÎN URMA MISIUNILOR DE EVALUARE  SCHENGEN

În urma aprobării rapoartelor de evaluare Schengen ale misiunilor în domeniile cooperare poliţienească, protecţia datelor personale şi vize a fost demarată aşa-numită procedură de monitorizare (follow-up).

Conform acestui mecanism, România trebuie să prezinte, periodic, Grupului de lucru Evaluare Schengen (Scheval) de la Bruxelles, măsurile întreprinse în vederea remedierii neajunsurilor constatate cu ocazia misiunilor de evaluare Schengen.

Consiliul UE va urmări astfel progresele înregistrate de România în vederea îndeplinirii totale a standardelor Schengen.

Această procedură de monitorizare a fost aplicată şi în cazul celor 9 state care au aderat la spaţiul Schengen în decembrie 2007 şi Elveţiei, care a devenit stat membru Schengen cu drepturi depline în decembrie 2008.

Primele răspunsuri ale României au fost analizate în cadrul reuniunilor Scheval din lunile septembrie şi octombrie 2009.

 

  BULETIN INFORMATIV 
07. 09. 2009

 

VIZITA DE EVALUARE SCHENGEN A ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL FRONTIERELOR MARITIME

În perioada 3-7 septembrie 2009, a avut loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul frontierelor maritime.

Aceasta a fost cea de a patra vizită de evaluare care are loc în ţara noastră, după vizitele de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti, protecţiei datelor personale şi vizelor, care s-au desfăşurat în lunile martie, aprilie şi iunie 2009.

Rapoartele acestor vizite sunt pozitive, remarcându-se gradul ridicat de pregătire a României pentru aderarea la spaţiul Schengen.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Departamentul Schengen, a coordonat organizarea acestei vizite.

Pe parcursul vizitei, instituţiile evaluate au fost: Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia de Frontieră şi Oficiul Român pentru Imigrări), Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Transporturilor.

Pe parcursul misiunii, au avut loc vizite la: SCOMAR, Punctul de Trecere a Frontierei Constanţa, Terminalul de pasageri Constanţa, Marina Constanţa, Grupul de Nave Constanţa, Portul Cargo Constanta Sud Agigea, Autoritatea Navală Română, patrulele terestre şi mobile ale Poliţiei de Frontieră, Punctul de Trecere a Frontierei Tulcea, Unitatea Specială de Aviaţie.

Din echipa de evaluare au făcut parte 10 experţi din statele membre Schengen (Suedia, Austria, Cipru, Germania, Estonia, Finlanda, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania) şi un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE. Echipa a fost condusă de reprezentantul Suediei, ţara care deţine preşedinţia UE în semestrul II 2009.

În urma acestei vizite, experţii vor redacta un raport care va cuprinde concluziile şi recomandările echipei de evaluare. Acesta va fi ulterior aprobat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles, cel mai probabil în luna noiembrie 2009.

Următoarele vizite de evaluare Schengen sunt programate după cum urmează: frontiere aeriene (noiembrie 2009), frontiere terestre (martie 2010), SIS/SIRENE (octombrie 2010).

 

  BULETIN INFORMATIV
29. 07. 2009

 

APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE SCHENGEN ALE ROMANIEI IN DOMENIILE: COOPERARE POLITIENEASCĂ SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

În data de 29 iulie 2009, a avut loc la Bruxelles, reuniunea grupului de lucru Evaluare Schengen (SCH-EVAL).

Cu această ocazie, au fost aprobate rapoartele de evaluare Schengen ale României în domeniile: cooperare poliţienească şi protecţia datelor personale.

Aprobarea celor două rapoarte în domeniile cooperare poliţienească şi protecţia datelor personale reprezintă o recunoaştere a rezultatelor pozitive obţinute de România cu ocazia primelor vizite de evaluare Schengen.

Rapoartele au evidenţiat organizarea excelentă a misiunilor, cooperarea flexibilă între structurile poliţieneşti, buna pregătire a personalului implicat, echipamentul disponibil, precum şi asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor persoanelor în conformitate cu cerinţele de securitate impuse de acquis-ul Schengen, informarea şi conştientizarea publicului, colaborarea MAI cu ANSPDCP.

Misiunile de evaluare Schengen au avut loc în lunile martie şi respectiv aprilie 2009 şi au constat în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementarii acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de către România a calităţii de stat Schengen cu drepturi depline.
 
Din echipele de evaluare au făcut parte experţi din statele membre Schengen, câte un reprezentant al Comisiei Europene şi al Secretariatului General al Consiliului UE.

Pe parcursul anului 2009 a mai avut loc misiunea de evaluare în domeniul vizelor (iunie) şi urmează să se desfăşoare misiunea de evaluare în domeniul frontierelor maritime (septembrie ac) şi frontierelor aeriene (noiembrie ac.).

 

  BULETIN INFORMATIV
01. 06. 2009

 

Vizita de evaluare Schengen a României în domeniul vizelor

În perioada 02-11 iunie 2009 va avea loc cea de-a treia vizită de evaluare Schengen a României. Domeniul evaluat este cel al vizelor, activitatea constând în vizitarea Consulatului României la Chişinău (03-04.06.2009) şi a Consulatului României la Istanbul (09-10.06.2009).

Echipa de evaluare va fi compusă din experţi ai statelor membre, un reprezentant al Comisiei Europene şi un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE. Experţii vor evalua nu numai modul de acordare a vizelor şi fluxul de eliberare a lor, ci şi infrastructura şi echipamentele consulatelor.

De asemenea, în perioada 02-11.06.2009 vor fi evaluate şi oficiile consulare ale Bulgariei de la Chişinău şi Istanbul.

În urma vizitei efectuate, experţii Schengen vor întocmi un raport care va cuprinde concluziile si recomandările echipei de evaluare, ce urmează a fi prezentat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles, cel mai probabil la sfârşitul lunii iulie 2009

 

  BULETIN INFORMATIV
29. 04. 2008VIZITA DE EVALUARE SCHENGEN A ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DATELOR PERSONALE

În perioada 29 aprilie- 1 mai 2009, va avea loc vizita de evaluare Schengen a României în domeniul protecţiei datelor personale. Aceasta este cea de a doua vizită de evaluare care are loc în ţara noastră, după vizita de evaluare în domeniul cooperării poliţieneşti care s-a desfăşurat în luna martie 2009.

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Departamentul Schengen, coordonează organizarea acestei vizite.

Scopul vizitelor de evaluare Schengen constă în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare implementarii acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea de către România a calităţii de stat Schengen cu drepturi depline.

Pe parcursul vizitei, instituţiile evaluate sunt : Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (prima zi), MAI şi MAE (a doua zi).

Din echipa de evaluare fac parte experţi din statele membre Schengen, un reprezentant al Comisiei Europene şi un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE.

În urma acestei vizite, experţii vor redacta un raport care va cuprinde concluziile şi recomandările echipei de evaluare. Acesta va fi ulterior aprobat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles, cel mai probabil în a doua jumătate a anului 2009.

 

Informatii de background

Orice stat care îşi propune să adere la spaţiul Schengen trebuie să treacă printr-un proces de evaluare. În acest context, trebuie să facă dovada faptului că a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a fi stat membru Schengen.

Procesul de evaluare Schengen este responsabilitatea Grupului de lucru Evaluare Schengen, care este format din reprezentanţi ai statelor membre, Comisiei Europene şi Secretariatului General al Consiliului UE.

Prima parte a procesului de evaluare constă în completarea unui chestionar extins, care este remis statului respectiv. Acest chestionar conţine întrebări detaliate despre toate aspectele relevante pentru implementarea şi aplicarea prevederilor Schengen. Răspunsurile la acest chestionar sunt discutate în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen.

În momentul în care au fost obţinute suficiente informaţii, sunt demarate vizitele de evaluare, pentru verificarea în teren a pregătirilor.

 

  BULETIN INFORMATIV
23. 03. 2008

 

PRIMA VIZITA DE EVALUARE SCHENGEN A ROMÂNIEI

În perioada 23-29 martie 2009, are loc prima vizita de evaluare Schengen a României în domeniul Cooperararii politienesti.

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Departamentul Schengen, coordoneaza organizarea acestei vizite. Scopul misiunii de evaluare consta în verificarea în teren a îndeplinirii tuturor conditiilor necesare implementarii acquis-ului Schengen în domeniu, pentru dobândirea calitatii de stat Schengen cu drepturi depline.

Din echipa de evaluare fac parte experti din statele membre Schengen, un reprezentant al Comisiei Europene si un reprezentant al Secretariatului General al Consiliului UE. Seful echipei de evaluare este reprezentantul Republicii Cehe.

La finalul procesului de evaluare, expertii vor redacta un raport care va cuprinde concluziile si recomandarile echipei de evaluare. Acesta va fi ulterior aprobat în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles.

În perioada 2009-2010, vor mai avea loc misiuni de evaluare Schengen în urmatoarele domenii: protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre, SIS/SIRENE.

Informatii de background

Orice stat care îsi propune sa adere la spatiul Schengen trebuie sa treaca printr-un proces de evaluare. În acest context, trebuie sa faca dovada faptului ca a îndeplinit toate conditiile necesare pentru a fi stat membru Schengen.

Procesul de evaluare Schengen este responsabilitatea Grupului de lucru Evaluare Schengen, care este format din reprezentanti ai statelor membre, Comisiei Europene si Secretariatului General al Consiliului UE.

Prima parte a procesului de evaluare consta în completarea unui chestionar extins, care este remis statului respectiv. Acest chestionar contine întrebari detaliate despre toate aspectele relevante pentru implementarea si aplicarea prevederilor Schengen. Raspunsurile la acest chestionar sunt discutate în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen.

În momentul în care au fost obtinute suficiente informatii, sunt demarate vizitele de evaluare, pentru verificarea în teren a pregatirilor.

Echipele de experti întocmesc rapoarte de evaluare, care sunt discutate si aprobate în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen.Raportul final al Grupului de Evaluare Schengen este prezentat Consiliului UE, care adopta decizia prin care autorizeaza ridicarea controlului la frontierele interne.

 

  BULETIN INFORMATIV
08. 12. 2008

 

În cadrul reuniunii de vineri, 5 decembrie, a grupului de lucru Evaluare Schengen, desfasurat la Bruxelles, delegatia României a sustinut o prezentare a raspunsurilor formulate de tara noastra la chestionarul Schengen.

Delegatia României a fost condusa de catre dl. secretar de stat, sef al Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, chestor sef de politie dr. Vasile-Gabriel Nita. Din componenta delegatiei au mai facut parte reprezentanti ai conducerii Directiei Generale Schengen si ai Ministerului Afacerilor Externe.

Prezentarea a fost structurata în sase capitole si a vizat, pe lânga informatii relevante legate de cele cinci domenii supuse evaluarii Schengen (cooperare politieneasca, protectia datelor cu caracter personal, vize, frontiere si SIS/SIRENE), o descriere a etapelor parcurse de România pâna la momentul actual în vederea atingerii obiectivului aderarii la spatiul Schengen.

Presedintele grupului de evaluare Schengen si statele membre au apreciat în mod pozitiv atât acuratetea si consistenta informatiilor prezentate de partea româna cât si realizarea tehnica a prezentarii multimedia, adresând felicitari pentru modul profesionist de abordare a acestui eveniment. De asemenea, membrii grupului de evaluare au multumit pentru promptitudinea cu care delegatia româna a raspuns la întrebarile suplimentare care au urmat prezentarii efectuate.

Dupa încheierea acestei etape importante, eforturile României se îndreapta pe viitor spre organizarea în cele mai bune conditii a misiunilor de evaluare în teren, care vor demara din luna martie 2009, primul domeniu vizat fiind cooperarea politieneasca, al carui program a fost aprobat în cadrul aceleiasi reuniuni.

Totodata, în marja reuniunii Grupului de Evaluare Schengen, domnul secretar de stat a avut o întâlnire bilaterala cu domnul Jean Louis De Brouwer, director al Directiei Imigratie, Azil si Frontiere din cadrul Directiei Generale de Justitie, Libertate si Securitate în cadrul Comisiei Europene.

Cu aceasta ocazie, cei doi oficiali au avut un schimb se opinii pe marginea procesului de evaluare Schengen a României, asupra stadiului implementarii Facilitatii Schengen în România si a perspectivelor Sistemului Informatic Schengen II. Partea româna a prezentat pe scurt ultimele evolutii în procesul pregatire a României pentru aderarea la spatiul Schengen, apreciind pozitiv sprijinul constant primit din partea Executivului european. Directorul De Brouwer si-a exprimat încrederea ca România va îndeplini la termen toate angajamentele pentru aderarea la spatiul Schengen în martie 2011, o dovada în acest sens fiind modul în care este implementata Facilitatea Schengen.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
02. 12. 2008


Vineri, 5 decembrie 2008, la Bruxelles, în cadrul Reuniunii Grupului de lucru Evaluare Schengen (SchEval), vor fi prezentate si analizate raspunsurile României la chestionarul Schengen, primit oficial în septembrie a.c. La acest eveniment participa o delegatie a MIRA, condusa de chestor principal Vasile Gabriel NITA, secretar de stat, sef al Departamentului Schengen.

Chestionarul Schengen este un document extins cu aproximativ 250 de întrebari detaliate din toate domeniile circumscrise acquis-ului Schengen, ce ofera o imagine realista asupra stadiului implementarii si aplicarii prevederilor Schengen în România la ora actuala. Raspunsurile vor fi analizate si discutate în cadrul Grupului de lucru SchEval - format din reprezentanti ai statelor membre, Comisiei Europene si Secretariatului General al Consiliului UE.

Analizarea raspunsurilor la chestionarul Schengen va fi urmata de demararea vizitelor de evaluare, în cadrul carora echipele de experti europeni vor verifica stadiul implementarii acquis-ului Schengen, în mod practic, în teren. Aceste vizite vor fi organizate, începând cu luna martie a anului 2009, în urmatoarele domenii: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS/SIRENE

Informatii de background

În urma demersurilor realizate de Departamentul Schengen pe lânga presedintia franceza si Secretariatul General, în data de 17 septembrie 2008, România a primit oficial chestionarul Schengen. Aceasta a reprezentat cea de-a doua etapa a procesului de evaluare Schengen, dupa transmiterea, de catre România, a Declaratiilor de pregatire privind aderarea la Spatiul Schengen, în data de 28 iunie 2007 si 2 iunie 2008. În data de 10 noiembrie a.c., tara noastra a transmis oficial raspunsul la întrebarile cuprinse în chestionarul Schengen.

România si-a asumat ca termen de aderare la spatiul Schengen martie 2011. Principalul beneficiu al aderarii la Spatiul Schengen este reprezentat de apartenenta la un spatiu în care controalele la frontierele interne între statele membre au fost eliminate, cetatenii putând circula liber într-o zona de libertate, securitate si justitie.

SERVICIUL COMUNICARE


  BULETIN INFORMATIV
17. 09. 2008

 

România a primit oficial chestionarul Schengen

În urma demersurilor realizate de Departamentul Schengen pe lânga presedintia franceza si Secretariatul General, România a primit, oficial, în data de 17 septembrie 2008, chestionarul Schengen.

Aceasta este a doua etapa a procesului de evaluare Schengen, dupa transmiterea, de catre România, a Declaratiilor de pregatire privind aderarea la Spatiul Schengen, în data de 28 iunie 2007 si 2 iunie 2008.

Chestionarul Schengen este un document extins care contine aprox. 250 de întrebari detaliate privind toate aspectele relevante pentru implementarea si aplicarea prevederilor Schengen.

România va avea la dispozitie aproximativ 2 luni pentru a raspunde la acest chestionar. Raspunsurile vor fi analizate si discutate în cadrul Grupului de lucru Evaluare Schengen, la Bruxelles, ocazie cu care statele membre vor putea adresa întrebari suplimentare.

Analizarea raspunsurilor la chestionarul Schengen va fi urmata de demararea vizitelor de evaluare în teren, în 5 domenii: vize, cooperare politieneasca, protectia datelor personale, frontiere si SIS.

România si-a asumat ca termen de aderare la spatiul Schengen martie 2011. Principalul beneficiu al aderarii la Spatiul Schengen este reprezentat de apartenenta la un spatiu în care controalele la frontierele interne între statele membre au fost eliminate, cetatenii putând circula liber într-o zona de libertate, securitate si justitie.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
17. 09. 2008

 

Vizita de pre-evaluare în domeniul Sistemul Informatic Schengen/SIRENE

În perioada 15-17 septembrie 2008, la sediul MIRA, a avut loc o vizita de pre-evaluare în domeniul Sistemului Informatic Schengen/SIRENE. Actiunea a fost organizata la initiativa Departamentului Schengen, cu sprijinul TAIEX (Oficiul European de Asistenta Tehnica al Comisiei Europene) si a doi experti austrieci în domeniu care au fost implicati în dezvoltarea SIS la nivel european.

Vizita s-a axat pe aspectele teoretice si practice privind masurile pe care România le va adopta în vederea implementarii Sistemului Informatic Schengen de a doua generatie (SIS II), precum si pe masurile necesare pentru operationalizarea Biroului SIRENE România, care va realiza schimbul de informatii suplimentare cu birourile similare din statele Schengen.

La activitate au participat experti IT din cadrul structurilor MIRA si al institutiilor care vor accesa SIS II în România. Cu aceasta ocazie, expertii austrieci au adresat o serie de întrebari privind stadiul modernizarii sistemelor actuale în vederea conectarii la SIS II.

Vizita de pre-evaluare s-a desfasurat dupa modelul vizitelor de evaluare Schengen, care au avut loc în celelalte state membre. Expertii austrieci vor redacta un raport care va contine concluziile si recomandarile acestora.

România si-a propus ca obiectiv aderarea la spatiul Schengen în martie 2011. Acest deziderat presupune îndeplinirea standardelor Schengen în 5 domenii care vor fi supuse procesului de evaluare Schengen: vize, cooperare politieneasca, protectia datelor personale, frontiere si SIS.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
08. 07. 2008

 

În marja Consiliului JAI, ministrul Cristian David a avut o întrevedere cu vicepresedintele Comisiei Europene, Jacques Barrot, în cadrul careia au discutat despre procesul de aderare al României la Spatiul Schengen, initiativa României de a crea un Centru regional de protectie civila privind interventia în caz de dezastre naturale, Strategia Anticoruptie în Administratia Publica Locala, cât si analiza situatiei create în jurul masurilor recente luate de autoritatile italiene.

Ministrul Cristian David i-a prezentat Comisarului european evolutia procesului de aderare a României la Spatiul Schengen, Jacques Barrot constatând progresele facute de tara noastra în securizarea frontierelor si respectarea calendarului de aderare.
Acesta a asigurat România de sprijinul Comisiei pe toata durata acestui proces.

Cei doi oficiali au discutat si despre intentia ministrului român de a asuma coordonarea unui centru regional de protectie civila privind interventia în caz de dezastre naturale, în parteneriat cu Bulgaria si Grecia, care sa acopere si zona Balcanilor de Vest.
Având în vedere experienta României, care a venit în ajutorul Greciei în contextul incendiilor din 2007, Jacques Barrot a apreciat aceasta modalitate de cooperare si solidaritate regionala care vine în întâmpinarea viziunii, atât a Comisiei, cât si a Presedintiei franceze. Comisarul European a asigurat România de sprijinul Comisiei în vederea concretizarii initiativei noastre.

O alta tema a discutiei a fost Strategia Anticoruptie în Administratia Publica Locala, prin ale carei obiective largite de modernizare, debirocratizare si transparentizare a administratiei românesti se evidentiaza constientizarea si asumarea reala a procesului de eliminare a coruptiei.

Ministrul Cristian David a exprimat preocuparea autoritatilor române fata de masurile luate de Guvernul italian si a solicitat Comisiei sa aiba în atentie aplicarea acestora, pentru a fi nediscriminatorii si pentru a nu aduce atingere drepturilor cetatenilor europeni.
Vicepresedintele Comisiei Europene a dat asigurari ca va urmari cu atentie aplicarea noilor masuri ale Guvernul italian astfel încât aceasta sa se faca în deplina respectare a drepturilor personale ale fiecarui cetatean si a normelor europene.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
19. 06. 2008

Azi, 19 iunie 2008, la Ruse/ Republica Bulgaria, a avut loc o întâlnire de lucru între delegatia româna, condusa de domnul secretar de stat dr.Vasile-Gabriel NITA, sef al Departamentului Schengen, si o delegatie a Ministerului bulgar de Interne, condusa de domnul Goran YONOV, adjunct al ministrului de interne.

Din partea României, au participat la eveniment reprezentanti ai MIRA din cadrul Directiei Generale Schengen, Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala, Inspectoratului General al Politiei Române si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

Pe agenda discutiilor dintre oficialii celor doua tari s-au aflat o serie de subiecte de interes, printre care stadiul pregatirilor României pentru domeniul cooperare politieneasca si prezentarea Biroului SIRENE România.

Expertii români au prezentat delegatiei bulgare misiunile de auto-evaluare în domeniile privind cooperarea politieneasca si controlul si supravegherea frontierei, desfasurate în România în vederea pregatirii evaluarilor Schengen. De asemenea, a fost dezbatuta posibilitatea efectuarii în comun a unor misiuni de auto-evaluare la frontiera comuna româno-bulgara.

Expertii celor doua state au mai luat în discutie si realizarea în comun a unui sistem de supraveghere a fluviului Dunarea si închiderea negocierilor pentru semnarea Acordului pe cooperare politieneasca transfrontaliera.

Totodata, s-a convenit asupra unor întâlniri între reprezentantii Birourilor SIRENE din România si Bulgaria, în vederea deschiderii unor canale directe de cooperare si schimb de experienta în domeniu.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
16. 06. 2008

 

România continua pregatirile pentru începerea procesului de evaluare Schengen

În perioada 16 - 20 iunie 2008, la Bucuresti, are loc vizita de pre-evaluare în domeniul managementului frontierelor, organizata de Departamentul Schengen al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu sprijinul a doi experti slovaci, domnul Milos CHMELKO, director al Directiei Politiei de Frontiera din cadrul Departamentului Politiei de Frontiera si Straini, si domnul Miroslav UCHNAR, director al Politiei de Frontiera din regiunea Sobrance.

Aceasta vizita constituie un instrument de pregatire în vederea aderarii la spatiul Schengen, în special în ceea ce priveste familiarizarea institutiilor cu procedura de evaluare la care va fi supusa si tara noastra.

Evenimentul continua seria actiunilor menite sa pregateasca structurile MIRA, dar si celelalte institutii din România, pentru vizitele de evaluare Schengen care vor începe în primul trimestru al anului 2009, cunoscut fiind rolul Departamentul Schengen din cadrul MIRA ca institutie coordonatoare în procesul de aderare a României la spatiul Schengen.

În acest sens, expertii slovaci, împreuna cu experti români, vor efectua vizite în teren, la Aeroportul International „Henri Coanda” si la Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Galati si vor avea întâlniri cu experti din cadrul structurilor Ministerului cu atributii în domeniu (Inspectoratul General al Politiei de Frontiera), precum si cu cei din cadrul Ministerului Transporturilor si al Autoritatii Nationale a Vamilor.

SERVICIUL COMUNICARE


  BULETIN INFORMATIV
03. 06. 2008


România continua pregatirile pentru începerea procesului de evaluare Schengen

În perioada 2 - 5 iunie a.c., la Bucuresti, are loc vizita de pre-evaluare în domeniul cooperarii politienesti, organizata de Departamentul Schengen al MIRA, cu sprijinul a doi experti slovaci, domnul Pavel SLOPOVSKY, Seful Biroului de Cooperare Politieneasca si doamna Slavka SLEZAKOVA, Seful Serviciului Schengen din cadrul Biroului de Cooperare Politieneasca, Slovacia.

Aceasta activitate constituie un instrument de pregatire în vederea aderarii la spatiul Schengen, în special în ceea ce priveste familiarizarea institutiilor cu procedura de evaluare la care va fi supusa si tara noastra.

Evenimentul se înscrie în seria actiunilor menite sa pregateasca structurile MIRA, dar si celelalte institutii din România, pentru vizitele de evaluare Schengen care vor începe în primul trimestru al anului 2009, MIRA - prin Departamentul Schengen - fiind institutia responsabila pentru pregatirea procesului de evaluare Schengen.

Cu acest prilej vor avea loc întâlniri cu experti români din cadrul structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative cu atributii în domeniu (Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Directia Generala Management Resurse Umane) si din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Public, Autoritatii Nationale a Vamilor.

SERVICIUL COMUNICARE

  BULETIN INFORMATIV
27. 03. 2008

 

În perioada 27-28 martie 2008 are loc un seminar cu tema „Cooperarea poliţienească în context Schengen” organizat de Departamentul Schengen, cu sprijinul Oficiului TAIEX, din cadrul Comisiei Europene.

Această activitate, la care participă 150 de ofiţeri din structurile Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române se bucură de prezenţa a numeroşi experţi din statele membre Schengen.

Pe agenda seminarului se află subiecte precum implementarea art. 39-47 şi art. 73 din Convenţia Schengen, implementarea Codului Frontierelor Schengen, punctele şi centrele comune de contact, Biroul SIRENE şi Sistemul Informatic Schengen.

În contextul în care aderarea la spaţiul Schengen este un obiectiv strategic al MIRA, aprofundarea aspectelor legate de cooperarea poliţienească transfrontalieră reprezintă un demers util, care susţine aderarea României la spaţiul Schengen.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
04. 03. 2008

Reuniunea Grupului de lucru Prüm în domeniul ADN

Astăzi, 4 martie 2008, domnul chestor principal dr. Vasile-Gabriel NIŢĂ, Secretar de Stat, Şef al Departamentului Schengen, a participat la deschiderea lucrărilor Grupului de lucru Prüm, în domeniul ADN, la sediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Această reuniune se desfăşoară pe parcursul a două zile, cu participarea a 40 de experţi din 14 state europene.
În acest context, domnul Vasile-Gabriel NIŢĂ a apreciat importanţa Tratatului de la Prüm pentru întărirea cooperării poliţieneşti în lupta împotriva criminalităţii organizate şi terorismului.
Grupul de lucru tehnic în domeniul ADN este unul din cele şase grupuri de lucru care funcţionează sub coordonarea Grupului de lucru Comun (Joint Working Group), în cadrul Tratatului de la Prüm. 
Agenda acestui grup de lucru a inclus şi vizitarea Institutului de Criminalistică din cadrul IGPR.


Informaţii de background
Tratatul de la Prüm (Germania) a fost semnat la 27 mai 2005 de şapte state: Belgia, Germania, Franţa, Spania, Luxemburg, Olanda,  Austria.
Denumit şi Schengen III, are ca obiectiv intensificarea cooperării între statele semnatare în lupta împotriva terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, prin intermediul schimbului de date privind datele genetice (ADN), amprentele digitale, înmatriculările de vehicule şi alte date cu caracter personal. Tratatul prevede, de asemenea, constituirea de patrule comune şi alte forme de intervenţie (însoţitori de securitate la bordul aeronavelor, asistenţă comună la evenimente de mare anvergură etc.).
În data de 5 decembrie 2006 a fost semnat un Acord de Implementare (ATIA) care conţine prevederile necesare pentru implementarea tehnică şi administrativă a Tratatului.

În calitate de stat membru UE, România a demarat procedurile necesare pentru aderarea la Tratatul de la Prüm. Legea privind aderarea României la Tratatul de la Prum a fost aprobată de Camera Deputaţilor şi urmează în prezent, circuitul legislativ necesar.

SERVICIUL COMUNICARE

  BULETIN INFORMATIV
21. 02. 2008


ŞEDINŢĂ COMUNĂ SCHENGEN

În această dimineaţă, la sediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a avut loc reuniunea Comisiei Naţionale de Auto-evaluare Schengen (CNAS). Această reuniune este a patra de la înfiinţarea acestui organism şi prima organizată în anul 2008.

Întâlnirea a fost coordonată de preşedintele executiv al CNAS, chestor principal Vasile Gabriel Niţă – secretar de stat MIRA, la ea participând reprezentanţi ai tuturor instituţiilor din România cu responsabilităţi în domeniul pregătirii ţării noastre pentru aderarea la spaţiul Schengen.

Agenda reuniunii a vizat prezentarea Departamentului Schengen, a Declaraţiei comune România-Bulgaria privind aderarea la spaţiul Schengen, discutarea rapoartelor misiunilor de auto-evaluare desfăşurate în 2007 şi 2008, adoptarea unor documente privind pregătirea în domeniul Schengen, precum şi prezentarea măsurilor de remediere a punctelor slabe constatate în cursul misiunilor de auto-evaluare din 2007.

S-a hotărât de asemenea, organizarea primei misiuni de auto-evaluare în domeniul vizelor care se va desfăşura, în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe, la consulatul României de la Moscova.

Misiunile de auto-evaluare au o însemnătate deosebită şi permit pregătirea corespunzătoare a instituţiilor române în vederea viitoarelor misiuni de evaluare pe care experţii Uniunii Europene le vor efectua în România.

INFORMAŢII DE BACKGROUND:

CNAS este un organism inter-ministerial care are rolul de a coordona, promova şi reprezenta politicile şi acţiunile de analiză dezvoltate în domeniul implementării acquis-ului Schengen. Direcţia Generală Schengen din cadrul Departamentului Schengen asigură secretariatul CNAS.

Declaraţia comună România-Bulgaria privind aderarea la spaţiul Schengen este un document politic semnat de cei doi miniştri de interne la 25 ianuarie 2008, în Slovenia la Brdo, cu ocazia Consiliului informal JAI. Prin acest document, cele două state vecine şi-au stabilit ca obiectiv comun aderarea la spaţiul Schengen în anul 2011.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
25. 01. 2008Ministrul Cristian David şi omologul său bulgar au semnat astăzi, 25 ianuarie a.c., Declaraţia Comună de pregătire pentru aderarea la Spaţiul Schengen, în anul 2011.

Evenimentul a avut loc în marja reuniunii Consiliului JAI din Slovenia, în prezenţa comisarului european pentru justiţie şi afaceri interne, Franco Frattini şi a ministrului de interne sloven, Dragutin Mate.

Din punct de vedere al României există un calendar al aderării la Spaţiul Schengen care cuprinde termene clare şi proiecte ce vor asigura îndeplinirea condiţiilor necesare atingerii acestui obiectiv până la sfarsitul lui 2010 - inceputul 2011. Finanţarea proiectelor care trebuie realizate se va face cu fonduri de la Guvern, cu fonduri PHARE şi din facilitatea Schenghen.

Printre avantajele aderării Romaniei la Spatiul Schenghen se numără asigurarea libertăţii depline de circulaţie a cetăţenilor români în interiorul acestui spaţiu prin eliminarea totală a frontierelor şi  libera circulaţie a forţei de muncă. De asemenea, se crează premisele unei mai bune preveniri şi combateri a criminalităţii, putând totodată a fi folosite pârghii mai eficiente de gestionare a migraţiei controlate si de combatere a migraţiei ilegale.

Cu privire la însemnătatea acestui moment pentru cetăţenii români, ministrul Cristian David a declarat că „românii se vor putea deplasa la Paris sau la Roma la fel cum se duc la Iaşi sau la Braşov, fără a avea niciun fel de restricţie, nici la frontieră, nici de natură vamală. Practic, pentru români, aderarea la Spaţiul Schengen va însemna deplina libertate de mişcare“.

INFORMAŢII DE BACKGROUND:

Printre condiţiile pe care România trebuie să le îndeplinească pentru aderarea la Spaţiul Schengen se numără:

 1. securizarea frontierelor externe, conform standardelor  Schenghen
 2. realizarea Sistemului Informatic Schenghen care asigură legătura directă cu bazele de date ale Uniunii Europene. În acest sens este  necesara constituirea structurii informatice a bazei de date şi conectarea ei la cea a Uniunii Europene.
 3. crearea condiţiilor pentru intregrarea în sistemul european comun de vize, ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spaţiu la standarde Schenghen
 4. realizarea condiţiilor necesare pentru cooperarea poliţieneasca şi judiciară

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
10. 01. 2008


Declaraţia Comuna a Romaniei si Bulgariei privind aderarea la spatiul Schengen

In cadrul relaTiilor bilaterale cu Bulgaria pe problematica Schengen, ieri, 9 ianuarie a.c., la Sofia, o delegatie a MIRA, condusa de catre domnul chestor principal dr. Vasile Gabriel NITA, secretar de stat, seful Departamentului Schengen, a fost primita de catre ministrul adjunct de interne bulgar, domnul Goran Yonov.

In cadrul intalnirii, cei doi oficiali au convenit asupra textului Declaratiei Comune România-Bulgaria privind aderarea la spatiul Schengen. Prin acest document, ce va fi semnat de ministrii de interne ale celor doua tari si depus la Secretariatul General al Consiliului U.E. cu ocazia Consiliul JAI de la Brno, din 24-25 ianuarie 2007, România si Bulgaria isi asuma impreuna anul 2011 ca data de aderare comuna la Spatiul Schengen, hotarand de asemenea ca pasii facuti pentru atingerea acestui obiectiv sa fie facuti in stransa colaborare.

In acelasi context, al dezvoltarii relatiilor bilaterale in problematica Schengen, cei doi oficiali au discutat si despre cooperarea dintre structurile subordonate celor doua mininistere precum si despre dezvoltarea unor proiecte comune de viitor.

SERVICIUL COMUNICARE

 

  BULETIN INFORMATIV
24. 10. 2007


Guvernul a adoptat astăzi Planul de Acţiune Schengen Revizuit 2007


Odată cu aderarea ca membru cu drepturi depline la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a intrat într-o nouă etapă, care presupune pregătirea şi adoptarea măsurilor necesare aderării ulterioare la spaţiul Schengen. Orizontul de timp avut în vedere de autorităţile române pentru aderarea la spaţiul Schengen este anul 2011.

Aderarea la spaţiul Schengen presupune crearea unui cadru general pentru o abordare unitară la toate nivelurile (legislativ, instituţional, financiar şi pregătire).

Unul din aspectele avute în vedere este revizuirea permanentă a Planului de Acţiune Schengen. Planul de Acţiune Schengen 2007 reprezintă o variantă revizuită a Planului de Acţiune Schengen, prezentat de autorităţile române în 2006. Această revizuire a fost determinată de  evoluţiile acquis-ului relevant la nivel european şi de progresele legislative, instituţionale şi operative în domeniile descrise de Planul de Acţiune Schengen şi  a fost realizată pentru actualizarea informaţiilor referitoare la situaţia implementării acquis-ului.

Conform Tratatului de Aderare, România va beneficia, în perioada 2007-2009, de o sumă de 559.8 MEURO pentru Facilitatea Schengen şi pentru Facilitatea pentru fluxuri monetare (Cash-flow Facility).

Alocările pentru România pentru cele două facilităţi sunt defalcate pe ani după cum urmează:
            297,2 milioane Euro în 2007
            131,8 milioane Euro în 2008
            130,8 milioane Euro în 2009

Conform Protocolului privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea României în Uniunea Europeană cel puţin 50%  din sumele menţionate sunt destinate finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi a controalelor la frontiera externă.

Pentru a fi eligibile, acţiunile vor trebui sa derive în întregime sau în mod primar din acquis-ul Schengen şi să aibă ca obiectiv îmbunătăţirea şi întărirea viitoare a controlului la frontierele externe.

Scopul Planului de Acţiune Schengen este identificarea şi prioritizarea acţiunilor care urmează să fie adoptate pentru îndeplinirea precondiţiilor pentru implementarea completă a acquis-ului Schengen, cât de curând posibil, precum şi implementarea graduală a acestuia.

Măsurile prevăzute de Planul de Acţiune Schengen sunt finanţate în principal de la bugetul de stat, din care se alocă anual ministerelor şi instituţiilor responsabile pentru implementarea măsurilor necesare.

Acţiunile sunt planificate şi executate de fiecare dintre aceste ministere/instituţii, în funcţie de calendarul stabilit în cadrul Planului de Acţiune Schengen şi de strategiile şi planurile de acţiune sectoriale specifice.

În calitatea sa de minister responsabil pentru pregătirea procesului de evaluare Schengen, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a demarat o serie de acţiuni menite să pregătească structurile sale, dar şi celelalte instituţii din România, pentru vizitele de evaluare care vor începe, în ţara noastră, din a doua jumătate a anului 2008.

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative este Autoritatea Responsabilă pentru Facilitatea Schengen, având responsabilitatea coordonării implementării asistenţei comunitare prin această Facilitate Schengen.

Coordonarea implementării şi monitorizarea angajamentelor asumate de România, centralizarea rezultatelor obţinute şi analizarea acestora în scopul cuantificării eficienţei măsurilor adoptate se realizează de către Comisia Naţională de Auto-Evaluare Schengen, prin intermediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în calitate de secretariat.

În 11 octombrie a.c., Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a fost gazda celei de a treia reuniuni a Comisiei Naţionale de Autoevaluare Schengen (CNAS) a cărei agendă a vizat adoptarea Programului Indicativ Multi-anual 2007-2009 Facilitatea Schengen, rezultat în urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană, dar şi a altor documente relevante pentru pregătirile care vizează aderarea la spaţiul Schengen.

Facilitatea Schengen este un instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul anului 2009 în vederea finanţării acţiunilor de punere în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor la noile graniţe externe ale Uniunii. Pentru a fi eligibile, măsurile vor trebui să derive în întregime sau în mod primar din acquis-ul Schengen şi să aibă ca obiectiv îmbunătăţirea şi întărirea viitoare a controlului la frontierele externe.

CNAS a adoptat şi Hotărârea privind organizarea unei comisii mixte de evaluare Schengen pentru consulate. De asemenea, au fost prezentate şi rezultatelor vizitelor de pre-evaluare în domeniul controlului frontierelor şi protecţiei datelor personale, ce au avut loc în lunile august şi septembrie 2007.

Informaţii de background

Pregătirile pentru aderarea la spaţiul Schengen au demarat deja, fiind creat cadrul general pentru o abordare unitară la toate nivelurile (legislativ, instituţional, financiar şi pregătire) a acestei chestiuni. Unul din aspectele avute în vedere este revizuirea permanentă a Planului de Acţiune Schengen. Astfel, Planul de Acţiune Schengen a fost actualizat în anul 2007 şi adoptat de Guvernul României la data de 30 mai 2007.

Obiectivele propuse:

a. Întărirea controlului la frontierele externe, a supravegherii zonei de frontiera externă şi luptei împotriva criminalităţii trans-frontaliere.

b. Îmbunătăţirea controlului  prin creşterea capacităţii de furnizare şi accesare a informaţiilor

c. Dezvoltarea capacităţii de cooperare internaţională în combaterea criminalităţii trans-frontaliere.
România implementează politicile comunitare din domeniul managementului integrat al frontierei de stat, în scopul atingerii unui nivel de securitate adecvat al frontierelor sale. În acest sens, prin hotărârea Guvernului nr.324/2007 a fost aprobată Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat, pentru perioada 2007-2010 ce reprezintă o continuare a documentului programatic elaborat pentru perioada de pre-aderare la Uniunea Europeană (2004-2006) adoptat prin HG nr. 471/2004.

Prin Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat se urmăreşte realizarea unui management comun, coerent şi eficace al frontierei de stat a României, aliniat la cerinţele comunitare, care să asigure creşterea gradului de securitate a cetăţenilor, respectând drepturile şi libertăţile fundamentale ale acestora, fluidizarea traficului legal al persoanelor şi mărfurilor la frontieră şi îndeplinirea, cât mai curând posibil, a condiţiilor necesare pentru aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen şi accederea în acest spaţiu.

În ceea ce priveşte politica în domeniul vizelor, România are ca obiective: introducerea în circulaţie a colantului uniform de viză, introducerea în circulaţie a colantului Schengen, introducerea formatului uniform pe care se aplică viza emisă persoanelor deţinătoare ale unor documente de călătorie nerecunoscute de către România.

SERVICIUL COMUNICARE

 

 
 
Istoric comunicate de presa

Proiectul SISone4all
Nr. 596 din 25 octombrie 2007
România continua pregatirile pentru începerea procesului de evaluare Schengen
Nr. 530 din 26 septembrie 2007
România se pregateste pentru începerea procesului de evaluare Schengen
Nr. 502 din 11 septembrie 2007
Cristian David: "România este pregatita pentru demararea procesului de evaluare Schengen"
Nr. 250 din 24 mai 2007
Ministerul Administratiei si Internelor a primit prima transa din Facilitatea Schengen
Nr. 35 din 18 ianuarie 2007
   

 

Design si dezvoltare: Raica Virgil • Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei - MAI
Copyright 2008 © Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei • Toate drepturile rezervate